Bible kralická: Exodus, 26. kapitola

1. Příbytek pak uděláš z desíti čalounů, kteříž budou z bílého hedbáví
soukaného, a z postavce modrého, a z šarlatu, a z červce dvakrát
barveného; a cherubíny dílem řemeslným uděláš.
2. Dlouhost čalounu jednoho osm a dvadceti loket, a širokost čalounu
jednoho čtyři lokty; míra jedna bude všech čalounů.
3. Pět čalounů spolu spojeno bude jeden s druhým, a pět druhých
čalounů též spolu spojeno bude jeden s druhým.
4. A naděláš i ok z hedbáví modrého po kraji čalounu jednoho na konci,
kde se má spojovati s druhým; a tolikéž uděláš na kraji čalounu
druhého na konci v spojení druhém.
5. Padesáte ok uděláš na čalounu jednom, a padesáte ok uděláš po kraji
čalounu, kterýmž má připojen býti k druhému; oko jedno proti druhému
aby bylo.
6. Uděláš také padesáte haklíků zlatých a spojíš čalouny jeden s
druhým haklíky těmi; a tak bude příbytek jeden.
7. Nadto uděláš houní z srstí kozích na stánek k přistírání příbytku
po vrchu; jedenácte takových houní uděláš.
8. Dlouhost houně jedné třidceti loktů, a širokost houně jedné čtyř
loktů; jednostejná míra těch jedenácti houní bude.
9. A spojíš pět houní obzvláštně, a šest houní opět obzvláštně, a
přehneš na dvé houni šestou napřed v čele stánku.
10. Uděláš pak padesáte ok po kraji houně jedné na konci, kdež se
spojovati má, a padesáte ok po kraji houně k spojení druhému.
11. Uděláš také haklíků měděných padesát, kteréž vepneš do ok, a
spojíš stánek, aby byl jedno.
12. Co pak zbývá houní po přikrytí stánku, totiž půl houně
přesahující, převisne při zadní straně příbytku.
13. A loket s jedné a loket s druhé strany, zbývající na dýl z houní
stánku, převisne po stranách příbytku sem i tam, aby jej přikrýval.
14. Uděláš také přikrytí na stánek z koží skopových na červeno
barvených, přikrytí také z koží jezevčích svrchu.
15. Naděláš k příbytku i desk stojatých z dříví setim.
16. Desíti loktů dlouhost dsky, a půl druhého lokte širokost dsky
jedné.
17. Dva čepy dska jedna míti bude, podobně jako stupně u schodu
zpořádané, jeden proti druhému; tak uděláš u všech desk příbytku.
18. Zděláš pak desky k příbytku, dvadceti desk k straně polední, k
větru polednímu.
19. (A čtyřidceti podstavků stříbrných uděláš pod dvadceti desk; dva
podstavky pod jednu dsku ke dvěma čepům jejím, a dva podstavky pod
dsku druhou pro dva čepy její.)
20. Na druhé pak straně příbytku k straně půlnoční dvadceti desk,
21. A čtyřidceti podstavků jejich stříbrných; dva podstavky pod jednu
dsku a dva podstavky pod dsku druhou.
22. Na straně také příbytku k západu šest uděláš desk.
23. A dvě dsky uděláš v obou dvou úhlech příbytku;
24. Kteréž budou spojené pozpodu, a tolikéž spojené svrchu k jednomu
kruhu; tak bude při dvou těch, ve dvou úhlech budou.
25. A tak bude osm desk, a podstavkové jejich stříbrní, šestnácte
podstavků; dva podstavkové pod dskou jednou a dva podstavkové pod
dskou druhou.
26. Naděláš také svlaků z dříví setim. Pět jich bude dskám k straně
příbytku jedné,
27. A pět svlaků dskám při straně příbytku druhé, a pět svlaků dskám k
straně západní příbytku dosahující k oběma úhlům.
28. Ale prostřední svlak u prostřed desk provleče se od jednoho konce
k druhému.
29. Ty pak dsky obložíš zlatem, a kruhy k nim uděláš zlaté, do nichž
by svlakové byli uvlačováni; a obložíš i svlaky zlatem.
30. A tak vyzdvihneš příbytek podlé způsobu toho, kterýž tobě ukázán
na hoře.
31. Uděláš i oponu z postavce modrého, a z šarlatu, a z červce dvakrát
barveného, a z bílého hedbáví soukaného; dílem řemeslným uděláš ji s
cherubíny.
32. A zavěsíš ji na čtyřech sloupích z dříví setim, obložených zlatem,
(hákové jejich zlatí), na čtyřech podstavcích stříbrných.
33. A dáš oponu na háky, a vneseš vnitř za oponu truhlu svědectví; a
oddělovati vám bude ta opona svatyni od svatyně svatých.
34. Položíš také slitovnici na truhlu svědectví v svatyni svatých.
35. A postavíš stůl vně před oponou, svícen pak naproti stolu v straně
příbytku polední, a stůl dáš na stranu půlnoční.
36. A uděláš zastření dveří stánku z postavce modrého a z šarlatu, a z
červce dvakrát barveného, a z bílého hedbáví přesukovaného, dílem
vyšívaným.
37. K zastření pak tomu uděláš pět sloupů z dříví setim, kteréž
obložíš zlatem, a hákové jejich zlatí; a sleješ k nim pět podstavků
měděných.

Příspěvek byl publikován v rubrice Exodus. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.