Bible kralická: Exodus, 28. kapitola

1. Ty pak přijmi k sobě Arona bratra svého s syny jeho z prostředku
synů Izraelských, aby úřad kněžský konali přede mnou: Aron, Nádab,
Abiu, Eleazar a Itamar, synové Aronovi.
2. A uděláš roucha svatá Aronovi bratru svému k slávě a k ozdobě.
3. Ty také mluviti budeš se všechněmi umělými řemeslníky, kteréž jsem
naplnil duchem moudrosti, aby dělali roucha Aronovi ku posvěcení jeho,
v nichž by úřad kněžský konal přede mnou.
4. Tato pak jsou roucha, kteráž udělají, náprsník, náramenník, plášť a
sukni s oky, čepici a pás. Takové šaty svaté udělají Aronovi bratru
tvému a synům jeho, aby úřad kněžský konali přede mnou.
5. A vezmou řemeslníci zlato a modrý postavec, a šarlat a červec
dvakrát barvený a kment.
6. Udělají pak náramenník z zlata, z postavce modrého a šarlatu, z
červce dvakrát barveného a hedbáví bílého, přesukovaného dílem
řemeslným.
7. Dva vrchní kraje spojená míti bude na dvou koncích svých, a tak se
spolu držeti bude.
8. Přepásaní pak přes ten náramenník, kteréž na něm bude, podobné bude
dílu jeho; z týchž věcí bude, totiž z zlata, z postavce modrého a z
šarlatu, a z červce dvakrát barveného, a z hedbáví bílého
přesukovaného.
9. Vezmeš také dva kameny onychinové, a vyryješ na nich jména synů
Izraelských.
10. Šest jmen jejich na kameni jednom, a jmen šest ostatních na kameni
druhém, podlé pořádku narození jejich.
11. Dílem řemeslníka, kterýž řeže na kameni, a kterýž vyrývá pečeti,
vyryješ na těch dvou kameních jména synů Izraelských; do zlata je
vsadíš.
12. A položíš dva kameny ty na vrchních krajích náramenníku, kameny
pro pamět na syny Izraelské; a nositi bude Aron jména jejich před
Hospodinem na obou ramenách svých na památku.
13. Uděláš i haklíky zlaté.
14. A dva řetízky z zlata čistého jednostejně uděláš dílem točeným, a
zavěsíš řetízky ty stočené na ty haklíky.
15. Uděláš také náprsník soudu dílem řemeslným, takovým dílem, jako
náramenník uděláš jej z zlata, z postavce modrého, z šarlatu, z červce
dvakrát barveného, a z bílého hedbáví přesukovaného.
16. Čverhraný bude a dvojnásobní; pídi dlouhost, a pídi širokost jeho
bude.
17. A vysadíš jej všudy kamením drahým. Čtyřmi řady ať jest kamení,
pořádkem tímto: Sardius, topazius a smaragdus v prvním řadu;
18. V druhém pak zpořádaní karbunkulus, zafir a jaspis;
19. A v řadu třetím linkurius, achates a ametyst;
20. V čtvrtém řadu chryzolit, onychina beryl. Vsazeni budou do zlata v
svém pořádku.
21. Těch pak kamenů s jmény synů Izraelských bude dvanácte, podlé jmen
jejich, dílem řežících pečeti; jeden každý podlé jména svého, pro
dvanáctero pokolení budou.
22. Uděláš i k náprsníku řetízky jednostejné dílem točeným z zlata
čistého.
23. Uděláš také k náprsníku dva kroužky zlaté, a dáš je na dva kraje
náprsníka.
24. A prostrčíš dva řetízky zlaté skrze dva kroužky po krajích
náprsníka.
25. A druhé konce těch dvou řetízků připneš k haklíkům, a dáš na
vrchní kraje náramenníka po předu.
26. Uděláš i dva kroužky zlaté, kteréž dáš na dva kraje náprsníka, na
tu obrubu jeho, kteráž jest po té straně k náramenníku do vnitřku.
27. Uděláš ještě dva jiné kroužky zlaté, kteréž dáš na dvě strany
náramenníka zespod po předu naproti spojení jeho, svrchu nad
přepásaním náramenníka.
28. Tak svíží náprsník ten, kroužky jeho s kroužky náramenníka,
tkanicí z postavce modrého, aby byl nad přepásaním náramenníka, a
neodevstával náprsník od náramenníka.
29. I bude nositi Aron jména synů Izraelských na náprsníku soudu na
srdci svém, když vcházeti bude do svatyně, na památku před Hospodinem
ustavičně.
30. Položíš pak do náprsníku soudu urim a thumim, aby bylo na srdci
Aronově, když vcházeti bude před Hospodina; a nositi bude Aron soud
synů Izraelských na srdci svém před Hospodinem vždycky.
31. Uděláš také plášť pod náramenník, všecken z postavce modrého.
32. A bude na vrchu v prostřed něho díra; okolek její všudy vůkol
dílem tkaným, jako obojek u pancíře bude, aby se neroztrhl.
33. Uděláš i na podolku jeho jablka zrnatá z hedbáví modrého, z
šarlatu a z červce dvakrát barveného, na podolku jeho vůkol, a
zvonečky zlaté mezi nimi vůkol.
34. Zvonček zlatý a jablko zrnaté, opět za tím zvonček zlatý a jablko
zrnaté na podolku pláště vůkol.
35. A bude to míti na sobě Aron při službách, aby slyšán byl zvuk
jeho, když vcházeti bude do svatyně před Hospodina, i když vycházeti
bude, aby neumřel.
36. Uděláš také plech z zlata čistého, a vyryješ na něm dílem
vyrývajících pečeti: Svatost Hospodinu.
37. Kterýž dáš na tkanici z modrého postavce, a bude na čepici; napřed
na čepici bude.
38. I bude nad čelem Aronovým, aby nesl Aron nepravosti posvěcených
věcí, kterýchž by posvětili synové Izraelští při všech dařích
posvěcených věcí svých; a bude nad čelem jeho vždycky, aby příjemné je
činil před Hospodinem.
39. Uděláš také sukni z hedbáví bílého vázanou s oky; uděláš i čepici
z hedbáví bílého; pás také uděláš dílem krumpéřským.
40. Synům také Aronovým zděláš sukně; pasy také jim uděláš a klobouky
k slávě a k ozdobě.
41. A oblečeš v ně Arona bratra svého a syny jeho s ním, a pomažeš
jich, a naplníš ruce jejich, a posvětíš mi jich, aby úřad kněžský
konali přede mnou.
42. Nadělej jim i košilek lněných k zakrytí nahoty těla; od bedr až do
stehen budou.
43. A ať je na sobě mají Aron i synové, když vcházeti budou do stánku

Příspěvek byl publikován v rubrice Exodus. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.