Bible kralická: Exodus, 35. kapitola

1. Tedy svolal Mojžíš všecko shromáždění synů Izraelských, a řekl jim:
Tato jsou slova, kteráž přikázal vám Hospodin, abyste je činili.
2. Šest dní děláno bude dílo, ale v sedmý den mějte svátek, sobotu
odpočinutí Hospodinova. Kdo by dělal v něm dílo, umře.
3. Nezanítíte ohně nikdež v příbytcích svých v den sobotní.
4. Mluvil také Mojžíš ke všemu shromáždění synů Izraelských takto:
Toto jest slovo, kteréž přikázal Hospodin, řka:
5. Sebeřte z sebe obět pozdvižení Hospodinu. Každý, kdož jest ochotný
v srdci svém, přinese tu obět Hospodinu: Zlato, stříbro a měď,
6. A postavec modrý, a šarlat, a červec dvakrát barvený, a bílé
hedbáví, a kozí srsti;
7. Též kůže skopců na červeno barvené, a kůže jezevčí, a dříví setim,
8. A olej k svícení a vonné věci na olej ku pomazání a pro kadění
vonné,
9. A kamení onychinové, a jiné kamení k vsazování do náramenníku a
náprsníku.
10. A všickni, kdož jsou vtipní mezi vámi, přijdou a dělati budou,
cožkoli přikázal Hospodin:
11. Příbytek, stánek jeho i přikrytí jeho a háky jeho, dsky jeho,
svlaky jeho, sloupy jeho i podstavky jeho;
12. Truhlu s sochory jejími, slitovnici a oponu zastření;
13. Stůl i sochory k němu se všemi nádobami jeho, i chléb předložení;
14. A svícen k svícení s nádobami jeho i lampy jeho, a olej k svícení;
15. Též oltář pro kadění a sochory jeho, i olej pomazání a kadidlo z
vonných věcí, i zastření dveří v příbytku;
16. Oltář k zápalu a rošt jeho měděný a sochory jeho, i všecka nádobí
jeho, i umyvadlo s podstavkem jeho;
17. Koltry očkovaté k síni, sloupy její a podstavky její, i zastření
brány do síně;
18. Kolíky k příbytku, a kolíky síně s provázky jejich;
19. Roucha k službě, k přisluhování v svatyni, i roucho svaté Arona
kněze, i roucho synů jeho k konání úřadu kněžského.
20. Vyšlo tedy všecko shromáždění synů Izraelských od tváři Mojžíšovy,
21. A přišli, každý muž, kteréhož ponuklo srdce jeho, a každý, v němž
duch jeho byl dobrovolný, a přinesli obět pozdvižení Hospodinu, k dílu
stánku úmluvy a ke vší službě jeho, i k rouchu svatému.
22. Přicházeli muži i ženy, každý, kdož byl ochotný v srdci, a
přinášeli spinadla, a náušnice, a prsteny, a záponky z pravých rukou,
všelijaké nádobí zlaté, a kdožkoli obětoval obět zlata Hospodinu.
23. Každý, kdož měl postavec modrý a šarlat, a červec dvakrát barvený,
a bílé hedbáví a kozí srsti, a kůže skopců na červeno barvené, a kůže
jezevčí, přinesl to.
24. Kdokoli obětoval obět stříbra a mědi, přinášeli to za obět
pozdvižení Hospodinu; každý také, kdo měl dříví setim, ke všelikému
dílu služebnosti, přinášeli je.
25. Ano i všecky ženy vtipné rukama svýma předly, a přinesly, co
napředly, postavec modrý a šarlat, a červec dvakrát barvený a bílé
hedbáví.
26. Všecky pak ženy, kterýchž ponuklo srdce jejich, aby předly uměle,
předly srsti kozí.
27. Knížata pak přinášeli kamení onychinové, a jiné kamení k vsazování
do náramenníku a náprsníku,
28. Též vonné věci a olej k svícení, a k oleji pomazání, a k vonnému
kadidlu.
29. Každý muž i žena, v nichž ochotné srdce jejich bylo k tomu, aby
přinášeli potřeby ke všelikému dílu, kteréž byl přikázal dělati
Hospodin skrze Mojžíše, přinášeli synové Izraelští obět dobrovolnou
Hospodinu.
30. Tedy řekl Mojžíš synům Izraelským: Pohleďte, povolal ze jména
Hospodin Bezeleele, syna Uri, syna Hur, z pokolení Judova.
31. A naplnil ho duchem Božím, moudrostí, rozumností i uměním
všelijakého řemesla,
32. Aby vtipně smysliti uměl, jak by se co dělati mělo na zlatu a
stříbru a mědi,
33. I v řemeslném strojení kamenů k vsazování, i v díle od dřeva, aby
dělal všelijakým řemeslem vtipným.
34. Dal nadto v srdce jeho i to, aby učiti mohl on i Aholiab, syn
Achisamechův z pokolení Dan.
35. Naplnil je moudrostí srdce, aby dělali všelijaké dílo tesařské a
řemeslné, i krumpéřské a vytkávané z postavce modrého a šarlatu, a
červce dvakrát barveného, a bílého hedbáví, a aby dělali všelijaké

Příspěvek byl publikován v rubrice Exodus. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.