Bible kralická: Exodus, 36. kapitola

1. Tedy dělal Bezeleel a Aholiab i všeliký muž vtipný, jimž dal
Hospodin moudrost a rozumnost, aby uměli dělati všeliké dílo k službě
svatyně, všecko, což přikázal Hospodin.
2. Povolal pak Mojžíš Bezeleele a Aholiaba i každého muže vtipného, v
jehož srdce dal Hospodin moudrost, každého také, kohož ponoukalo srdce
jeho, aby přistoupil ku práci díla toho.
3. A vzali od Mojžíše všecky dary, kteréž přinesli synové Izraelští k
dílu služebnému svatyně, aby dělali je. Ale oni vždy předce přinášeli
k němu každého jitra dary dobrovolné.
4. Tedy přišli všickni vtipní dělníci díla svatyně, každý od díla
svého, kteréž dělali,
5. A mluvili k Mojžíšovi těmi slovy: Mnohem více přináší lid, nežli
potřebí jest k dělání díla, kteréž přikázal Hospodin dělati.
6. I rozkázal Mojžíš, aby provoláno bylo v vojště takto: Muž ani žena,
žádný nepřinášej více oběti k svatyni. I zbráněno jest lidu, aby
nenosili.
7. Nebo měli potřeb hojně dosti k dělání všelikého díla, tak že
zbývalo.
8. I dělal každý vtipný z dělníků těch dílo to, příbytek z desíti
čalounů, kteříž byli z bílého hedbáví přesukovaného, a z postavce
modrého a šarlatu, a z červce dvakrát barveného, cherubíny dílem
řemeslným udělal na nich.
9. Dlouhost čalounu jednoho osm a dvadceti loktů, a čtyř loktů
širokost čalounu jednoho; všickni čalounové byli jednostejné míry.
10. Potom spojil pět čalounů jeden s druhým, a pět jiných čalounů
spojil jeden s druhým.
11. Nadělal i ok z hedbáví modrého po kraji čalounu jednoho na konci,
kde se spojovati má s druhým, a tolikéž udělal na kraji čalounu
druhého na konci v spojení druhém.
12. Padesáte ok udělal na čalounu jednom, a padesáte ok udělal po
kraji čalounu, kterýmž připojen byl k druhému; oko jedno proti druhému
bylo.
13. Udělal i padesáte haklíků zlatých a spojil čalouny jeden s druhým
haklíky těmi; a tak udělán jest příbytek jeden.
14. Nadto nadělal houní z srstí kozích na stánek, k přistírání
příbytku po vrchu; jedenácte houní udělal.
15. Dlouhost houně jedné třidceti loktů, a širokost houně jedné čtyř
loktů; jednostejná míra byla těch jedenácti houní.
16. A spojil pět houní obzvláštně, a šest houní obzvláštně.
17. Udělal také padesáte ok po kraji houně na konci, kdež se spojovati
má, a padesáte ok udělal po kraji houně v spojení druhém.
18. Udělal k tomu haklíků měděných padesáte k spojení stánku, aby byl
jedno.
19. Nadto udělal přikrytí stánku z koží skopcových na červeno
barvených, a přikrytí z koží jezevčích svrchu.
20. Nadělal k příbytku i desk z dříví setim stojatých.
21. Desíti loktů dlouhost dsky, a půl druhého širokost dsky každé.
22. Dva čepy měla dska jedna, podobně jako stupně u schodu spořádané,
jeden proti druhému; tak udělal u všech desk příbytku.
23. Zdělal i dsky k příbytku, dvadceti desk k straně polední, k větru
polednímu.
24. A čtyřidceti podstavků stříbrných udělal pode dvadceti desk, dva
podstavky pod jednu dsku ke dvěma čepům jejím, a dva podstavky pod
dsku druhou pro dva čepy její.
25. Na druhé pak straně příbytku k straně půlnoční udělal dvadceti
desk,
26. A čtyřidceti podstavků jejich stříbrných, dva podstavky pod jednu
dsku a dva podstavky pod dsku druhou.
27. Na straně pak příbytku k západu udělal šest desk.
28. Dvě dsky udělal v úhlech po obou stranách příbytku.
29. A byly spojené po spodu a tolikéž spojené svrchu k jednomu kruhu;
tak udělal po obou stranách ve dvou úhlech.
30. A tak bylo osm desk a podstavků jejich stříbrných šestnácte, dva
podstavkové pod každou dskou.
31. Nadělal i svlaků z dřívi setim, pět ke dskám straně příbytku
jedné,
32. A pět svlaků ke dskám druhé strany příbytku, a pět svlaků ke dskám
strany příbytku západní, dosahujících k oběma úhlům.
33. A svlak prostřední udělal, aby šel po prostředku desk od jednoho
kraje k druhému.
34. Dsky pak obložil zlatem a kruhy jejich udělal z zlata, aby v nich
svlaky byly; a obložil svlaky zlatem.
35. Udělal také oponu z postavce modrého a šarlatu, a z červce dvakrát
barveného, a z bílého hedbáví přesukovaného; dílem řemeslným udělal ji
s figurami cherubínů.
36. A udělal pro ni čtyři sloupy z dříví setim, a obložil je zlatem;
hákové pak jejich byli zlatí, a slil k nim čtyři podstavky stříbrné.
37. Udělal také zastření ke dveřům stánku z postavce modrého, z
šarlatu a z červce dvakrát barveného a z bílého hedbáví přesukovaného,

Příspěvek byl publikován v rubrice Exodus. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.