Bible kralická: Exodus, 37. kapitola

1. Udělal také Bezeleel truhlu z dříví setim, jejíž dlouhost byla půl
třetího lokte, a půl druhého lokte širokost, vysokost také půl druhého
lokte.
2. A obložil ji zlatem čistým vnitř i zevnitř, a udělal jí korunu
zlatou vůkol.
3. Slil jí také čtyři kruhy zlaté ke čtyřem úhlům jejím, dva totiž
kruhy po jedné straně její, a dva kruhy po druhé straně její.
4. Zdělal i sochory z dříví setim a obložil je zlatem.
5. A uvlékl sochory do kruhů po stranách truhly; aby na nich nošena
byla truhla.
6. Udělal také slitovnici z zlata čistého. Půl třetího lokte byla
dlouhost její, a půl druhého lokte širokost její.
7. Udělal i dva cherubíny z zlata, z taženého zlata udělal je na dvou
koncích slitovnice,
8. Cherubína jednoho na jednom konci a cherubína druhého na druhém
konci; na slitovnici udělal cherubíny, na obou koncích jejích.
9. Ti pak cherubínové měli křídla vztažená svrchu nad ní, zastírajíce
křídly svými slitovnici; a tváři jejich byly obráceny jedna k druhé, k
slitovnici byly obráceny tváři cherubínů.
10. Udělal i stůl z dříví setim. Dvou loket byla dlouhost jeho a na
loket širokost jeho, půl druhého pak lokte vysokost.
11. A obložil jej zlatem čistým, i korunu zlatou udělal mu vůkol.
12. Udělal mu i lištu dlani zšíří vůkol, a udělal korunu zlatou okolo
té lišty.
13. Slil také k němu čtyři kruhy zlaté a vpustil je do čtyř úhlů,
kteříž byli na čtyřech nohách jeho.
14. Proti té liště byli kruhové, skrze něž by provlačováni byli
sochorové k nošení stolu.
15. Udělal i sochory z dříví setim, kteréžto obložil zlatem k nošení
stolu.
16. A zdělal nádoby, kteréž byly na stole, misy jeho a lžice jeho, a
koflíky jeho, a přikryvadla k přikrývání z čistého zlata.
17. Udělal také svícen z zlata čistého, z taženého zlata udělal
svícen; sloupec jeho i prutové jeho, misky jeho, koule jeho i květové
jeho z něho byli.
18. Šest pak prutů bylo po stranách jeho, tři prutové s jedné strany
jeho, a tři prutové s druhé strany jeho.
19. Tři misky na způsob pecky mandlové udělány byly na prutu jednom, a
koule a květ, a tři misky na způsob pecky mandlové udělány na prutu
druhém, a koule a květ; tak i na jiných šesti prutech z svícnu
vycházejících.
20. Na svícnu také byly čtyři misky, udělané na způsob mandlové pecky,
a koule jeho i květové jeho.
21. A byla koule pode dvěma pruty z něho, a koule druhá pode dvěma
pruty z něho, a koule třetí pode dvěma pruty z něho, a tak pod šesti
pruty vycházejícími z něho.
22. Koule jejich i prutové jejich z něho byli, všecko hned jedním
tažením z zlata čistého.
23. Udělal i lamp jeho sedm, i utěradla jeho, i nádoby k oharkům jeho
z zlata čistého.
24. Z centnéře zlata čistého udělal jej se vším tím nádobím.
25. Udělal také oltář pro kadění z dříví setim, lokte zdélí a lokte
zšíří, čtverhraný, dvou pak loket zvýší; z něho byli rohové jeho.
26. A obložil jej zlatem čistým, svrchek jeho i po stranách vůkol, i
rohy jeho; a udělal mu korunu zlatou vůkol.
27. Po dvou podobně kruzích zlatých udělal u něho, pod korunou ve dvou
úhlech jeho, po dvou stranách jeho, skrze něž by provlačováni byli
sochorové, aby nošen byl na nich.
28. A zdělal ty sochory z dříví setim, a obložil je zlatem.
29. Nadělal také oleje pomazání svatého, a kadidla z vonných věcí,
čistého, dílem apatykářským.

Příspěvek byl publikován v rubrice Exodus. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.