Bible kralická: Exodus, 38. kapitola

1. Udělal také oltář k zápalu z dříví setim, pěti loket zdélí a pěti
loket zšíří, čtverhraný, a tří loket zvýší.
2. A zdělal mu rohy na čtyřech úhlech jeho; z něho byli rohové jeho, a
obložil jej mědí.
3. Nadělal také všelijakých nádob k oltáři, hrnců a lopat, a kotlíků a
vidliček, a nádob jeho k uhlí; všecka nádobí jeho udělal měděná.
4. Udělal k oltáři i rošt mřežovaný, měděný, pod okolkem oltáře dole,
až do prostřed něho.
5. A slil čtyři kruhy na čtyřech krajích k roštu měděnému, v nichž by
sochorové bývali.
6. Sochory pak udělal z dříví setim a obložil je mědí.
7. A uvlékl ty sochory do těch kruhů po obou stranách oltáře k nošení
jeho na nich; prázdný z prken udělal jej.
8. Udělal též umyvadlo měděné, a podstavek jeho měděný z zrcadel
houfně přicházejících žen, kteréž přicházely ke dveřím stánku úmluvy.
9. Udělal také síň k straně polední; koltry očkovaté síně té z bílého
hedbáví přesukovaného na sto loket,
10. Sloupů jejich dvadceti, a k nim podstavků dvadceti z mědi, háky na
sloupích, a přepásaní jejich z stříbra.
11. Tolikéž k straně půlnoční koltry na sto loket, sloupů k nim
dvadceti a podstavků jejich dvadceti z mědi, háky na sloupích a
přepásaní jejich z stříbra.
12. K straně pak západní koltry očkovaté na padesáte loket, sloupů k
nim deset a podstavků jejich deset, háky na sloupích a přepásaní
jejich z stříbra.
13. A v straně přední na východ padesáti loktů,
14. Koltry očkovaté patnácti loktů byly při straně jedné, sloupové k
nim tři, a podstavkové jejich tři.
15. A k straně druhé, u brány síně té, jakž tam, tak tuto, koltry
očkovaté patnácti loktů, sloupové k nim tři a podstavkové jejich tři.
16. Všecky koltry síně vůkol očkovaté z bílého hedbáví přesukovaného.
17. Podstavkové pak sloupů z mědi, hákové na sloupích a přepásaní jich
z stříbra, a obložení makovic jejich z stříbra; všickni také sloupové
síně přepásáni byli stříbrem.
18. Zastření pak brány síňce dílem krumpéřským z postavce modrého a
šarlatu, a červce dvakrát barveného a hedbáví bílého přesukovaného;
dlouhost jeho dvadceti loktů, výsost pak šířky pěti loktů, jako i
jiných koltr síně očkovatých.
19. A sloupové k ní čtyři a podstavkové jejich čtyři z mědi, hákové
jejich stříbrní, a obložení makovic jejich a přepásaní jejich z
stříbra.
20. Všickni pak kolíkové příbytku a síně vůkol byli z mědi.
21. Tyto jsou věci vyčtené k příbytku, příbytku svědectví, kteréž jsou
vyčteny podlé rozkázaní Mojžíšova, skrze Itamara, syna Arona kněze, k
službě Levítů.
22. A Bezeleel, syn Uri, syna Hur, z pokolení Juda, udělal všecky tyto
věci, kteréž přikázal Hospodin Mojžíšovi;
23. A s ním Aholiab, syn Achisamechův z pokolení Dan, tesař a vtipný
řemeslník, a krumpéř na modrém postavci a šarlatu, a červci dvakrát
barveném a kmentu.
24. Všeho zlata vynaloženého na samo dílo, na všecko dílo svatyně,
(bylo pak zlato obětované), devět a dvadceti centnéřů, a sedm set
třidceti lotů podlé váhy svatyně.
25. Stříbra pak od těch, jenž náležejí ku počtu shromáždění, sto
centnéřů, a tisíc sedm set sedmdesáte pět lotů podlé váhy svatyně.
26. Půl lotu z každé hlavy podlé váhy svatyně, ode všech jdoucích v
počet od dvadcíti let a výše, jichž bylo šestkrát sto tisíc, tři
tisíce pět set a padesáte.
27. A bylo sto centnéřů stříbra k slévání podstavků svatyně a
podstavků opony; sto podstavků ze sta centnéřů, centnéř do podstavku.
28. A z tisíce sedmi set sedmdesáti pěti lotů udělal háky na sloupy, a
obložil makovice jejich a přepásal je.
29. Mědi pak obětované bylo sedmdesáte centnéřů a dva tisíce a čtyři
sta lotů.
30. A udělal z ní podstavky ke dveřům stánku svědectví a oltář měděný,
a rošt měděný k němu, a všecky nádoby oltáře,
31. A podstavky síně vůkol a podstavky brány síně, všecky také kolíky
příbytku a všecky kolíky síňce vůkol.

Příspěvek byl publikován v rubrice Exodus. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.