Bible kralická: Exodus, 39. kapitola

1. Z modrého pak postavce a šarlatu a červce dvakrát barveného udělali
roucha k službě, k přisluhování v svatyni. Udělali i roucho svaté,
kteréž by bylo Aronovi, jakž byl přikázal Hospodin Mojžíšovi.
2. A udělal náramenník z zlata, postavce modrého a šarlatu, a červce
dvakrát barveného, a bílého hedbáví přesukovaného.
3. I nadělali plíšků zlatých, a nastříhali z nich nití, aby jimi
províjeli skrze modrý postavec a šarlat, a červec dvakrát barvený a
bílé hedbáví, dílem řemeslným.
4. Náramky u něho udělali tak, aby se jeden s druhým spojiti mohl; na
dvou krajích svých spojoval se.
5. Přepásaní také náramenníka, kteréž bylo na něm, z týchž věcí bylo a
týmž dílem, z zlata, postavce modrého a šarlatu a červce dvakrát
barveného, a bílého hedbáví přesukovaného, jakž byl přikázal Hospodin
Mojžíšovi.
6. Přisadili i kamení onychinové, vložené a vsazené do zlata, řezané
tak, jako ryty bývají pečeti, s jmény synů Izraelských.
7. A vložil je na vrchní kraje náramenníku, aby byli kamenové pro
pamět na syny Izraelské, jakž byl přikázal Hospodin Mojžíšovi.
8. Udělal i náprsník dílem řemeslným, takovým dílem jako náramenník, z
zlata, postavce modrého a šarlatu, a červce dvakrát barveného, a
bílého hedbáví přesukovaného.
9. Čtverhranatý byl; dvojnásobní udělali náprsník, na píd zdélí, a na
píd zšíří, dvojnásobní.
10. A vysadili jej čtyřmi řady kamení drahého pořádkem tímto: Sardius,
topazius a smaragdus v řadu prvním;
11. V řadu pak druhém karbunkulus, zafir a jaspis;
12. A v řadu třetím linkurius, achates a ametyst;
13. A v čtvrtém řadu chrysolit, onychin a beryl, vložení a vsazení do
zlata v svém pořádku.
14. Těch pak kamenů s jmény synů Izraelských bylo dvanácte vedlé jmen
jejich, vyrytých, jako pečet ryta bývá, každý vedlé jména svého pro
dvanáctero pokolení.
15. Udělali i k náprsníku řetízky jednostejné, dílem točeným z zlata
čistého.
16. Udělali také dva haklíky zlaté, a dva kroužky zlaté, a připjali ty
dva kroužky na dvou krajích náprsníku.
17. A prostrčili dva řetízky zlaté skrze dva kroužky na krajích
náprsníku.
18. Druhé pak dva konce dvou řetízků vpjali do dvou těch haklíků, a
dali je na vrchní kraje náramenníku po předu.
19. Udělali též dva kroužky zlaté, kteréž dali na dva kraje náprsníku,
na té obrubě jeho, kteráž byla po straně náramenníka po spodu.
20. Udělali ještě dva jiné kroužky zlaté, kteréž dali na dvě strany
náramenníka zespod po předu, proti spojení jeho, kteréž jest nad
přepásaním náramenníka.
21. I přivázali náprsník od kroužků jeho k kroužkům toho náramenníka
tkanicí hedbáví modrého, aby byl nad přepásaním náramenníka, a aby
neodevstával náprsník od náramenníka, jakž byl přikázal Hospodin
Mojžíšovi.
22. Udělal také plášť náležející k náramenníku, dílem vytkávaným,
všecken z postavce modrého,
23. A díru u prostřed pláště, jako díra v pancíři; okolek byl po kraji
jejím vůkol, aby se neroztrhl.
24. Udělali také na podolku pláště jablka zrnatá z postavce modrého a
šarlatu, a červce dvakrát barveného, a bílého hedbáví přesukovaného.
25. Nadělali i zvonečků z zlata čistého, a zzavěšovali zvonečky ty
mezi jablky zrnatými u podolku pláště vůkol, u prostřed mezi jablky
zrnatými;
26. Zvonček a jablko zrnaté, opět za tím zvonček a jablko zrnaté u
podolku pláště vůkol, k užívání toho při službě, jakž byl přikázal
Hospodin Mojžíšovi.
27. Potom udělali sukni z bílého hedbáví dílem vytkávaným, Aronovi a
synům jeho.
28. I čepici z bílého hedbáví, a klobouky ozdobné z bílého hedbáví, a
košilky tenké z bílého hedbáví přesukovaného,
29. Pás také z bílého hedbáví přesukovaného, a postavce modrého a
šarlatu, a červce dvakrát barveného, dílem krumpéřským, jakž byl
přikázal Hospodin Mojžíšovi,
30. Udělali i plech koruny svaté z zlata čistého, a napsali na něm
písmo dílem vyrývajících pečeti: Svatost Hospodinu.
31. A dali do něho tkanici z hedbáví modrého, aby přivázán byl k
čepici na hoře, jakž byl přikázal Hospodin Mojžíšovi.
32. A tak dokonáno jest všecko dílo příbytku stánku úmluvy; a učinili
synové Izraelští všecko, jakž přikázal Hospodin Mojžíšovi, tak
učinili,
33. A přinesli příbytek ten k Mojžíšovi, stánek i všecka nádobí jeho,
háky jeho, dsky jeho, svlaky jeho, i sloupy jeho a podstavky jeho,
34. Přikrytí také z koží skopových na červeno barvených, a přikrytí z
koží jezevčích i oponu zastření,
35. Truhlu svědectví s sochory jejími i slitovnici,
36. Stůl, všecka nádobí jeho i chléb předložení,
37. Svícen čistý, lampy jeho, lampy zpořádané, i všecka nádobí jeho, i
olej k svícení,
38. Též oltář zlatý a olej pomazání a kadidlo z vonných věcí a
zastření ke dveřům stánku,
39. Oltář měděný a rošt jeho měděný, sochory jeho a všecka nádobí
jeho, i umyvadlo a podstavek jeho,
40. Očkovaté koltry síně a sloupy k nim s podstavky jejich, i zastření
k bráně té síně, provazy také její a kolíky i všecka nádobí k službě
příbytku, k stánku úmluvy,
41. Roucha k službě, k přisluhování v svatyni, roucho svaté Arona
kněze i roucho synů jeho k konání úřadu kněžského.
42. Vedlé všeho, což přikázal Hospodin Mojžíšovi, tak udělali synové
Izraelští všecko to dílo.
43. A viděl Mojžíš všecko to dílo, a aj, udělali je, jakž byl přikázal

Příspěvek byl publikován v rubrice Exodus. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.