Bible kralická: Exodus, 7. kapitola

1. I řekl Hospodin Mojžíšovi: Aj, ustanovil jsem tě za Boha Faraonovi;
Aron pak bratr tvůj bude prorokem tvým.
2. Ty mluviti budeš všecko, což tobě přikáži; Aron pak bratr tvůj
mluviti bude k Faraonovi, aby propustil syny Izraelské z země své.
3. Ale jáť zatvrdím srdce Faraonovo, a množiti budu znamení svá a
zázraky své v zemi Egyptské.
4. Aniž poslechne vás Farao. I vzložím ruku svou na Egypt, a vyvedu
vojska svá, lid svůj, syny Izraelské, z země Egyptské skrze soudy
veliké.
5. I zvědíť Egyptští, že já jsem Hospodin, když vztáhnu ruku svou na
Egypt; a vyvedu syny Izraelské z prostředku jich.
6. Tedy učinil Mojžíš a Aron tak; jakž přikázal jim Hospodin, tak
učinili.
7. A byl Mojžíš v osmdesáti, Aron pak v osmdesáti a třech letech, když
mluvili s Faraonem.
8. I řekl Hospodin Mojžíšovi a Aronovi takto:
9. Když mluviti k vám bude Farao, řka: Ukažte od sebe zázrak, tedy díš
Aronovi: Vezmi hůl svou, a povrz před Faraonem, i obrátí se v hada.
10. Tedy všel Mojžíš s Aronem k Faraonovi, a učinili tak, jakž
přikázal Hospodin; a povrhl Aron hůl svou před Faraonem i před
služebníky jeho, a obrácena jest v hada.
11. Povolal pak také Farao mudrců a čarodějníků; a učinili i ti
čarodějníci Egyptští skrze čáry své tolikéž.
12. Nebo povrhl každý z nich hůl svou, a obráceny jsou v hady; ale
požřela hůl Aronova hole jejich.
13. I posililo se srdce Faraonovo, a neuposlechl jich, tak jakž byl
mluvil Hospodin.
14. Protož řekl Hospodin Mojžíšovi: Obtížilo se srdce Faraonovo;
nechce propustiti lidu toho.
15. Jdi k Faraonovi ráno, aj, půjde ven k vodě, a stůj naproti němu
při břehu řeky; a hůl, kteráž obrácena byla v hada, vezmeš do ruky
své.
16. A díš mu: Hospodin Bůh Hebrejský poslal mne k tobě, aťbych řekl:
Propusť lid můj, aby sloužili mi na poušti; a aj, neuposlechls až
dosavad.
17. Protož takto praví Hospodin: Po tomto poznáš, že já jsem Hospodin:
Aj, já udeřím holí, kteráž jest v ruce mé, na vody, kteréž jsou v
řece, a obráceny budou v krev.
18. A ryby, kteréž jsou v řece, pomrou; i nasmradí se řeka, a ustávati
budou Egyptští, hledajíce vody, kterouž by pili z řeky.
19. Protož řekl Hospodin Mojžíšovi: Rci Aronovi: Vezmi hůl svou, a
vztáhni ruku svou na vody Egyptské, na řeky jejich, na potoky jejich,
i na jezera jejich, a na všecka shromáždění vod jejich, aby se
obrátily v krev; i bude krev po vší zemi Egyptské, tak v nádobách
dřevěných, jako kamenných.
20. Tedy učinili tak Mojžíš a Aron, jakž byl přikázal Hospodin; a
zdvihna hůl, udeřil v vodu, kteráž byla v řece, před očima Faraonovýma
a před očima služebníků jeho; i obráceny jsou všecky vody, kteréž byly
v řece, v krev.
21. Ryby pak, kteréž byly v řece, pomřely, a nasmradila se řeka, tak
že nemohli Egyptští píti vody z řeky; a byla krev po vší zemi
Egyptské.
22. To též učinili i čarodějníci Egyptští skrze čáry své. I zsililo se
srdce Faraonovo, aby neuposlechl jich, tak jakž byl mluvil Hospodin.
23. A odvrátiv se Farao, přišel do domu svého; a ani k tomu nepřiložil

Příspěvek byl publikován v rubrice Exodus. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.