Bible kralická: Exodus, 9. kapitola

1. Tedy řekl Hospodin Mojžíšovi: Vejdi k Faraonovi, a mluv k němu:
Takto praví Hospodin, Bůh Hebrejský: Propusť lid můj, ať mi slouží.
2. Pakli nebudeš chtíti propustiti, než předce držeti je budeš:
3. Aj, ruka Hospodinova bude na dobytku tvém, kterýž jest na poli, na
koních, na oslích, na velbloudích, na volích a na ovcech, mor těžký
velmi.
4. A učiní Hospodin rozdíl mezi dobytky Izraelských a mezi dobytky
Egyptských, aby nic neumřelo ze všeho, což jest synů Izraelských.
5. A uložil Hospodin čas jistý, řka: Zítra učiní Hospodin věc takovou
na zemi.
6. I učinil Hospodin tu věc na zejtří, a pomřel všecken dobytek
Egyptským; z dobytku pak synů Izraelských ani jedno neumřelo.
7. I poslal Farao, a aj, neumřelo z dobytků Izraelských ani jedno. Ale
obtíženo jest srdce Faraonovo, a nepropustil lidu.
8. I řekl Hospodin Mojžíšovi a Aronovi: Vezměte sobě plné hrsti své
popela z peci, a ať jej sype Mojžíš k nebi před očima Faraonovýma.
9. I obrátí se v prach po vší zemi Egyptské, a budou z něho na lidech
i na hovadech vředové prýštící se neštovicemi po vší zemi Egyptské.
10. Nabravše tedy popela z peci, stáli před Faraonem, a sypal jej
Mojžíš k nebi. I byli vředové plní neštovic, prýštící se na lidech i
na hovadech.
11. Aniž mohli čarodějníci státi před Mojžíšem pro vředy; nebo byli
vředové na čarodějnících i na všech Egyptských.
12. I zsilil Hospodin srdce Faraonovo, a neposlechl jich, tak jakž byl
mluvil Hospodin k Mojžíšovi.
13. Tedy řekl Hospodin Mojžíšovi: Vstana ráno, postav se před
Faraonem, a rci k němu: Takto praví Hospodin, Bůh Hebrejský: Propusť
lid můj, ať mi slouží.
14. Nebo já teď již pošli všecky rány své na srdce tvé, i na
služebníky tvé a na lid tvůj, abys věděl, žeť není podobného mně na
vší zemi.
15. Nebo nyní, když jsem vztáhl ruku svou, byl bych tebe také ranil i
lid tvůj morem tím; a tak bys byl vyhlazen z země.
16. Ale však proto jsem tě zachoval, abych ukázal na tobě moc svou, a
aby vypravovali jméno mé na vší zemi.
17. Ještě ty pozdvihuješ se proti lidu mému, nechtěje ho propustiti?
18. Aj, já dštíti budu zítra v tentýž čas krupobitím těžkým náramně,
jakéhož nebylo v Egyptě od toho dne, jakž založen jest, až do tohoto
času.
19. Protož nyní pošli, shromažď dobytek svůj a cokoli máš na poli. Na
všecky lidi i hovada, kteráž by nalezena byla na poli, a nebyla by
shromážděna do domu, spadne krupobití, a pomrou.
20. Kdo tedy z služebníků Faraonových ulekl se slova Hospodinova,
svolal hbitě služebníky své i dobytek svůj do domu.
21. Ale kdož nepřiložil srdce svého k slovu Hospodinovu, nechal
služebníků svých a dobytka svého na poli.
22. I řekl Hospodin Mojžíšovi: Vztáhni ruku svou k nebi, ať jest
krupobití po vší zemi Egyptské, na lidi i na hovada i na všelikou
bylinu polní v zemi Egyptské.
23. Tedy vztáhl Mojžíš hůl svou k nebi, a Hospodin vydal hřímání a
krupobití. I sstoupil oheň na zem, a dštil Hospodin krupobitím na zemi
Egyptskou.
24. I bylo krupobití a oheň smíšený s krupobitím těžký velmi, jakéhož
nebylo nikdy ve vší zemi Egyptské, jakž v ní bydliti lidé začali.
25. I ztloukly kroupy po vší zemi Egyptské, cožkoli bylo na poli od
člověka až do hovada; všecku také bylinu polní potloukly kroupy, i
všecko stromoví na poli zpřerážely.
26. Toliko v zemi Gesen, v níž byli synové Izraelští, nebylo
krupobití.
27. Poslav tedy Farao, povolal Mojžíše a Arona a řekl jim: Zhřešil
jsem i nyní. Hospodinť jest spravedlivý, ale já a lid můj bezbožní
jsme.
28. Modlte se Hospodinu, (nebo dosti jest), ať není hřímání Božího a
krupobití. Tedy propustím vás, aniž déle zůstávati budete.
29. I řekl jemu Mojžíš: Když vyjdu ven z města, rozprostru ruce své k
Hospodinu, a hřímání přestane, i krupobití více nebude, abys poznal,
že Hospodinova jest země.
30. Ale vím, že ani ty, ani služebníci tvoji ještě se nebudete báti
tváři Hospodina Boha.
31. I potlučen jest len a ječmen; nebo ječmen se byl vymetal, len také
byl v hlávkách.
32. Ale pšenice a špalda nebyla ztlučena, nebo pozdní byla.
33. Tedy Mojžíš vyšed od Faraona z města, rozprostřel ruce své k
Hospodinu. I přestalo hřímání a krupobití, a ani déšť nelil se na

Příspěvek byl publikován v rubrice Exodus. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.