Bible kralická: Ezdráš, 1. kapitola

1. Léta prvního Cýra krále Perského, aby se naplnila řeč Hospodinova
skrze ústa Jeremiášova, vzbudil Hospodin ducha Cýrova krále Perského,
aby dal provolati po všem království svém, ano také i rozepsal, řka:
2. Toto praví Cýrus král Perský: Všecka království země dal mi
Hospodin Bůh nebeský, a on mi poručil, abych mu vystavěl dům v
Jeruzalémě, kterýž jest v Judstvu.
3. Kdo jest mezi vámi ze všeho lidu jeho, budiž Bůh jeho s ním, a
nechať jde do Jeruzaléma, kterýž jest v Judstvu, a staví dům Hospodina
Boha Izraelského, toho Boha, kterýž jest v Jeruzalémě.
4. Kdož by pak zůstal na kterémkoli místě, kdež jest pohostinu, lidé
místa toho ať mu pomohou stříbrem a zlatem, statkem i hovady, mimo
oběti dobrovolné k domu Božímu, kterýž jest v Jeruzalémě.
5. I povstali přední z čeledí otců z pokolení Judova a Beniaminova,
kněží také a Levítové i každý, číhož ducha vzbudil Bůh, aby šli k
stavení domu Hospodinova, kterýž jest v Jeruzalémě.
6. Jimž všickni ti, kteříž bydlili okolo nich, pomáhali nádobami
stříbrnými a zlatými, statkem i hovady, a věcmi drahými, mimo všecko,
což dobrovolně obětováno bylo.
7. Král také Cýrus vydal nádoby domu Hospodinova, kteréž byl pobral
Nabuchodonozor z Jeruzaléma, a dal je byl do domu Boha svého.
8. Vydal je pak Cýrus král Perský skrze Mitridata správce nad poklady,
kterýž je vyčtl Sesbazarovi knížeti Judskému.
9. A tento jest počet jejich: Medenic zlatých třidceti, medenic
stříbrných tisíc, nožů devětmecítma.
10. Koflíků zlatých třidceti, koflíků stříbrných prostějších čtyři sta
a deset, nádob jiných na tisíce.
11. Všech nádob zlatých i stříbrných pět tisíc a čtyři sta. Všecko to
odnesl Sesbazar, když se stěhoval lid zajatý z Babylona do Jeruzaléma.

Příspěvek byl publikován v rubrice Ezdráš. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.