Bible kralická: Ezdráš, 10. kapitola

1. Když se pak Ezdráš, padna před domem Božím, tak modlil a vyznával s
pláčem, sešel se k němu z lidu Izraelského zástup velmi veliký mužů i
žen i dětí. A když plakal lid pláčem velikým,
2. Tedy mluvil Sechaniáš syn Jechielův z synů Elamových, a řekl
Ezdrášovi: Myť jsme zhřešili proti Bohu svému, že jsme pojímali ženy
cizozemky z národů zemí, a však vždy Izrael může míti naději při té
věci.
3. Nyní tedy vejděme v smlouvu s Bohem svým, zapudíce všecky ženy i
syny jejich podlé rady Páně a těch, jenž se třesou před přikázaním
Boha našeho, a tak podlé zákona ať se stane.
4. Vstaň, nebo na tobě jest ta věc, a my budeme při tobě. Posilň se a
učiň tak.
5. I vstal Ezdráš a zavázal přísahou přednější kněží a Levíty a
všecken lid Izraelský, aby tak učinili. I přisáhli.
6. A vstav Ezdráš od domu Božího, odšel do pokojíka Jochananova, syna
Eliasibova, i všel tam, a nejedl chleba, ani vody nepil; nebo zámutek
měl pro přestoupení těch, jenž se přestěhovali.
7. Zatím dali provolati v Judstvu a v Jeruzalémě všechněm
přestěhovaným, aby se shromáždili do Jeruzaléma,
8. Kdo by pak koli nepřišel ve třech dnech, podlé rady knížat a
starších, aby všecken statek svůj propadl, a sám odloučen byl od
shromáždění přestěhovaných.
9. A protož shromáždili se všickni muži Judští i Beniamin do
Jeruzaléma ke dni třetímu, dvadcátého dne měsíce, (a ten měsíc byl
devátý). I seděl všecken lid na ulici domu Božího, třesouce se pro tu
věc i pro déšť.
10. Tedy vyvstal Ezdráš kněz a řekl k nim: Vy jste zhřešili, že jste
pojímali ženy cizozemky, abyste přidali k provinění lidu Izraelského.
11. Protož již vyznejte se Hospodinu Bohu otců svých, a čiňte vůli
jeho, a oddělte se od národů cizích, i od žen cizozemek.
12. I odpovědělo všecko to shromáždění, a řekli hlasem velikým: Podlé
slova tvého povinni jsme tak učiniti.
13. Ale lidu mnoho jest, a prška, a nemůžeme vně státi. K tomu není ta
práce jednoho dne ani dvou, nebo mnoho jest nás, kteříž jsme v tom
přestoupili.
14. Nechť jsou postavena, prosíme, knížata naše ze všeho shromáždění,
a kdož koli jest v městech našich, kterýž pojal ženy cizozemky, ať
přijde v čas uložený, a s nimi starší z jednoho každého města i
soudcové jejich, až bychom tak odvrátili hněv prchlivosti Boha našeho
od sebe pro tu věc.
15. Takž Jonatan syn Azahelův, a Jachziáš syn Tekue, postaveni byli
nad tím, Mesullam pak a Sabbetai, Levítové, pomáhali jim.
16. Tedy učinili tak při těch, jenž přestěhováni byli. I odděleni jsou
Ezdráš kněz a muži přední čeledí otcovských po domích otců svých,
všickni ti ze jména, a zasedli prvního dne měsíce desátého, aby to
vyhledali.
17. Což i konali při všech mužích, kteříž byli pojali ženy cizozemky,
až do prvního dne prvního měsíce.
18. Našli se pak z synů kněžských, jenž zpojímali ženy cizozemky tito:
Z synů Jesua syna Jozadakova, a z bratří jeho: Maaseiáš, Eliezer,
Jarib a Gedaliáš.
19. Ale povolili, aby zapudili ženy své. A ti, kteříž provinili,
obětovali skopce z stáda za vinu svou.
20. A z synů Immer: Chanani a Zebadiáš.
21. Z synů Charim: Maaseiáš, Eliah, Semaiáš, Jechiel a Uziáš.
22. Z synů Paschur: Elioenai, Maaseiáš, Izmael, Natanael, Jozabad a
Elasa.
23. A z Levítů: Jozabad, Simei, Kelaiáš, (jenž jest Kelita),
Petachiáš, Juda a Eliezer.
24. Z zpěváků pak Eliasib, a z vrátných Sallum, Telem a Uri.
25. A z lidu Izraelského, z synů Faresových: Ramiáš, Jeziáš, Malkiáš,
Miamin, Eleazar, Malkiáš a Benaiáš.
26. Z synů Elamových: Mataniáš, Zachariáš, Jechiel, Abdi, Jeremot a
Eliah.
27. Z synů Zattu: Elioenai, Eliasib, Mataniáš, Jeremot, Zabad, a
Aziza.
28. Též z synů Bebai: Jochanan, Chananiáš, Zabbai, Atlai.
29. Z synů Báni: Mesullam, Malluch, Adaiáš, Jasub, Seal, Jeramot.
30. Z synů Pachat Moábových: Adna a Chélal, Benaiáš, Maaseiáš,
Mataniáš, Bezaleel, Binnui a Manasse.
31. Z synů Charimových: Eliezer, Isiáš, Malkiáš, Semaiáš, Simeon,
32. Beniamin, Malluch, Semariáš.
33. Z synů Chasumových: Mattenai, Mattata, Zabad, Elifelet, Jeremai,
Manasses, Simei.
34. Z synů Báni: Maadai, Amram, Uel,
35. Benaiáš, Bediáš, Keluhu,
36. Vaniáš, Meremot, Eliasib,
37. Mattaniáš, Mattenai, Jaasav,
38. Báni, Binnui, Simei,
39. Selemiáš, Nátan a Adaiáš,
40. Machnadbai, Sasai, Sarai,
41. Azarel, Selemiáš, Semariáš,

Příspěvek byl publikován v rubrice Ezdráš. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.