Bible kralická: Ezdráš, 4. kapitola

1. Uslyšavše pak nepřátelé Judovi a Beniaminovi, že by ti, kteříž
přestěhováni byli, stavěli chrám Hospodinu Bohu Izraelskému,
2. Přistoupili k Zorobábelovi a k knížatům čeledí otcovských, a řekli
jim: Budeme s vámi stavěti; nebo jako i vy hledati budeme Boha vašeho,
jemuž i oběti obětujeme ode dnů Esarchaddona krále Assyrského, kterýž
nás sem uvedl.
3. Tedy řekl jim Zorobábel a Jesua i jiná knížata čeledí otcovských z
Izraele: Ne vám, ale nám náleží stavěti dům Bohu našemu; nebo my sami
stavěti budeme Hospodinu Bohu Izraelskému, jakž přikázal nám král
Cýrus, král Perský.
4. A však lid té krajiny zemdléval ruce lidu Judského, a odhrožovali
je, aby nestavěli.
5. Anobrž i najímali proti nim rádce, aby rušili rady jejich, po
všecky dny Cýra krále Perského, až do kralování Daria krále Perského.
6. Nebo když kraloval Asverus, při začátku kralování jeho sepsali
žalobu proti obyvatelům Judským a Jeruzalémským.
7. (Tak jako za dnů Artaxerxa psal Bislam, Mitridates, Tabel a jiní
tovaryši jeho k Artaxerxovi králi Perskému.) Písmo pak listu toho
psáno bylo Syrsky, i vykládáno Syrsky.
8. Rechum totiž kancléř a Simsai písař napsali jeden list proti
Jeruzalému Artaxerxovi králi, takový:
9. Rechum kancléř a Simsai písař i jiní tovaryši jejich, Dinaiští a
Afarsatchaiští, Tarpelaiští, Afarzaiští, Arkevaiští, Babylonští,
Susanechaiští, Dehavejští a Elmaiští,
10. I jiní národové, kteréž byl převedl Asnapar veliký a slavný, a
rozsadil v městech Samařských, a jiní za řekou, i Cheenetští,
11. (Tento jest přípis listu, kterýž poslali k Artaxerxovi králi),
služebníci tvoji, lidé za řekou a Cheenetští.
12. Známo buď králi, že Židé, kteříž se vrátili od tebe, přišedše k
nám do Jeruzaléma, město odporné a škodlivé stavějí, i zdi dělají, a
základy spojují.
13. Protož nyní buď vědomo králi, bude-li to město vystaveno, a zdi
dodělány, platuť, cla a úroku dávati nebudou, a tak komoře královské
újma bude.
14. Nyní tedy poněvadž dobrodiní paláce užíváme, na obnažování krále
neslušelo se nám dívati. Tou příčinou poslali jsme a oznámili to
králi,
15. Aby dal hledati v knihách kronik otců svých, a najdeš v nich, i
zvíš, že město to jest město odporné a škodlivé králům i krajinám, a
že se v něm puntovávají od starodávna, pročež to město prvé zkaženo
bylo.
16. Nadto známoť činíme králi, že bude-li to město vystaveno, a zdi
dodělány, tedy vládařství za řekou míti nebudeš.
17. Tedy odeslal odpověd král Rechumovi kancléři a Simsaiovi písaři i
jiným tovaryšům jejich, kteříž bydlili v Samaří, a jiným za řekou v
Selam i v Cheet:
18. Psání, kteréž jste k nám poslali, zjevně čteno jest přede mnou.
19. Protož rozkázal jsem, aby hledali. I nalezli, že to město zdávna
povstává proti králům, a zprotivování i puntování bývají v něm.
20. Nadto i králové mocní že bývali v Jeruzalémě, a panovali nade
vším, co jest za řekou, jimž platové, cla a úrok dáván býval.
21. Protož nyní přikažte, ať jest zastaveno mužům těm, aby to město
nebylo staveno, dokudž by ode mne poručeno nebylo.
22. Hleďtež pak, abyste se v té věci nemýlili, a ať skrze to nezroste
něco zlého na škodu králům.
23. Když pak ten přípis listu Artaxerxa krále čten byl před Rechumem a
Simsaiem písařem a tovaryši jejich, odešli rychle do Jeruzaléma k
Židům, a zastavili jim mocí a silou.
24. A tak přetrženo jest dílo domu Božího, kterýž byl v Jeruzalémě, a
stálo tak až do druhého léta kralování Daria krále Perského.

Příspěvek byl publikován v rubrice Ezdráš. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.