Bible kralická: Ezdráš, 5. kapitola

1. Toho času prorokoval Aggeus prorok a Zachariáš syn Iddo, proroci,
Židům, kteříž byli v Judstvu a v Jeruzalémě, ve jménu Boha Izraelského
mluvíce k nim.
2. Tedy povstavše Zorobábel syn Salatielův, a Jesua syn Jozadakův,
počali zase stavěti domu Božího, kterýž jest v Jeruzalémě, a byli s
nimi proroci Boží, pomáhajíce jim.
3. Téhož času přišel k nim Tattenai, vývoda za řekou, a Setarbozenai,
i tovaryši jejich, kteříž takto k nim řekli: Kdo vám poručil dům tento
stavěti a zdi tyto dělati?
4. Tedy jsme jim řekli takto, ano i ty muže, kteří to stavení dělali,
jmenovali.
5. Nad staršími pak Židovskými byla ochrana Boha jejich, tak že
nepřekazili jim, dokudž ta věc nepřišla před Daria, jehož tehdáž
odpověd přinesli o té věci.
6. Přípis listu, kterýž poslal Tattenai vývoda za řekou, a
Setarbozenai s tovaryši svými, i Afarsechaiští, kteříž byli za řekou,
k Dariovi králi.
7. List poslali jemu, a takto bylo psáno v něm: Dariovi králi pokoj
všeliký.
8. Známo buď králi, že jsme přišli do Judské krajiny k domu Boha
velikého. Kterýžto stavějí kamením velikým, a dříví kladou do stěn, a
dílo to spěšně se staví, a daří se v rukou jejich.
9. Tedy otázali jsme se těch starších, a takto jsme jim řekli: Kdo vám
poručil stavěti dům tento, a zdi tyto dělati?
10. Ano i na jména jejich ptali jsme se jich, abychom oznámili tobě, a
napsali jména mužů těch, kteříž jsou přední mezi nimi.
11. Těmito pak slovy nám odpověděli, řkouce: My jsme služebníci Boha
nebe a země, a stavíme dům, kterýž byl ustaven prvé před mnohými lety,
jejž byl veliký král Izraelský stavěl i dokonal.
12. Ale potom, když popudili otcové naši Boha nebeského, vydal je v
ruku Nabuchodonozora krále v Babyloně, Kaldejského, kterýž dům tento
zbořil, a lid převedl do Babylona.
13. A však léta prvního Cýra krále Babylonského, Cýrus král rozkázal,
aby tento Boží dům byl staven.
14. Nadto i nádoby domu Božího zlaté a stříbrné, kteréž byl
Nabuchodonozor vynesl z chrámu, jenž byl v Jeruzalémě, a vnesl je do
chrámu Babylonského, i ty vynesl Cýrus král z chrámu Babylonského, a
dány jsou Sesbazarovi, jehož byl vývodou ustanovil.
15. A poručil mu, řka: Nádoby tyto vezma, odejdi a slož je v chrámě,
kterýž jest v Jeruzalémě, a dům Boží ať stavějí na místě jeho.
16. Tedy Sesbazar ten přišed, založil grunty domu Božího, kterýž jest
v Jeruzalémě, a od toho času až po dnes staví se, a ještě není
dokonán.
17. Nyní tedy jestli se za dobré králi vidí, nechť se pohledá mezi
poklady královskými, kteříž jsou tam v Babyloně, jest-li tak, že by
Cýrus král poručil, aby staven byl dům Boží tento, kterýž jest v
Jeruzalémě. Potom vůli královskou nechť nám pošle o té věci.

Příspěvek byl publikován v rubrice Ezdráš. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.