Bible kralická: Ezdráš, 6. kapitola

1. Tedy král Darius rozkázal, aby hledali v bibliotéce, mezi poklady
složenými v Babyloně.
2. I nalezena jest v Achmeta na hradě, kterýž jest v Médské krajině,
jedna kniha, a takto zapsána byla v ní pamět:
3. Léta prvního Cýra krále Cýrus král rozkázal: Dům Boží, kterýž byl v
Jeruzalémě, ať jest v městě staven na místě, kdež se obětují oběti, a
grunty jeho ať vzhůru ženou, zvýší loktů šedesáti, a zšíří loktů
šedesáti,
4. Třmi řady z kamení velikého, a řad z dříví nového, náklad pak z
domu královského bude dáván.
5. Nadto nádobí domu Božího zlaté i stříbrné, kteréž Nabuchodonozor
byl pobral z chrámu, jenž byl v Jeruzalémě, a byl je přenesl do
Babylona, ať zase navrátí, aby se dostalo do chrámu Jeruzalémského na
místo své, a složeno bylo v domě Božím.
6. Protož nyní, ty Tattenai, vývodo za řekou, Setarbozenai s tovaryši
svými, i Afarsechaiští, kteříž jste za řekou, ustupte odtud.
7. Nechte jich při díle toho domu Božího. Vůdce Židovský a starší
jejich nechať ten dům Boží stavějí na místě jeho.
8. Ode mne také poručeno jest o tom, co byste měli činiti s staršími
Židovskými při stavení toho domu Božího, totiž, aby z zboží
královského, z důchodů, jenž jsou za řekou, bez meškání náklad dáván
byl mužům těm, aby dílo nemělo překážky.
9. A to, čehož by bylo potřebí, buď volků aneb skopců i beránků k
zápalným obětem Boha nebeského, obilé, soli, vína i oleje, jakž by
rozkázali kněží Jeruzalémští, nechť se jim dává na každý den, a to
beze všeho podvodu,
10. Aby měli z čeho obětovati vůni příjemnou Bohu nebeskému, a aby se
modlili za život krále i za syny jeho.
11. Nadto ode mne jest rozkázáno: Kdož by koli zrušil přikázaní toto,
aby vybořeno bylo z domu jeho dřevo, a zdviženo bylo, na němž by
oběšen byl, a dům jeho ať jest hnojištěm pro takovou věc.
12. Bůh pak, jehož jméno tam přebývá, zkaziž všelikého krále i lid,
kterýž by vztáhl ruku svou k změnění toho, a zkáze toho domu Božího,
jenž jest v Jeruzalémě. Já Darius přikazuji sám, bez meškání ať se
stane.
13. Tedy Tattenai, vývoda za řekou, a Setarbozenai s tovaryši svými
vedlé toho, jakž rozkázal Darius král, tak učinili bez meškání.
14. I stavěli starší Židovští, a šťastně se jim vedlo vedlé proroctví
Aggea proroka, a Zachariáše syna Iddova. Stavěli tedy a dokonali z
rozkázaní Boha Izraelského, a z rozkázaní Cýra a Daria, a Artaxerxa
krále Perského.
15. A dokonán jest ten dům k třetímu dni měsíce Adar, a ten byl rok
šestý kralování Daria krále.
16. Tedy synové Izraelští, kněží a Levítové, i jiní, kteříž byli
přišli z převedení, posvětili toho domu Božího s radostí.
17. A obětovali při posvěcení toho Božího domu sto telat, skopců dvě
stě, beránků čtyři sta, a kozlů k oběti za hřích za všecken Izrael
dvanáct, vedlé počtu pokolení Izraelského.
18. I postavili kněží v třídách jejich, a Levíty v pořádcích jejich
při službě Boží v Jeruzalémě, jakož psáno jest v knize Mojžíšově.
19. Slavili také ti, kteříž se vrátili z přestěhování, velikunoc
čtrnáctého dne měsíce prvního.
20. Nebo očistili se byli kněží a Levítové jednomyslně. Všickni čistí
byli, a obětovali beránka velikonočního za všecky, jenž zajati byli, i
za bratří své kněží, i sami za sebe.
21. A jedli synové Izraelští, kteříž se byli navrátili z přestěhování,
i každý, kdož odděliv se od poškvrnění pohanů země, připojil se k nim,
aby hledal Hospodina Boha Izraelského.
22. Drželi také slavnost přesnic za sedm dní s veselím, proto že je
rozveselil Hospodin, a obrátil srdce krále Assyrského k nim, aby jich

Příspěvek byl publikován v rubrice Ezdráš. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.