Bible kralická: Ezdráš, 7. kapitola

1. Po těch pak věcech, za kralování Artaxerxa krále Perského, Ezdráš
syn Saraiáše, syna Azariášova, syna Helkiášova,
2. Syna Sallumova, syna Sádochova, syna Achitobova,
3. Syna Amariášova, syna Azariášova, syna Meraiotova,
4. Syna Zerachiášova, syna Uzi, syna Bukki,
5. Syna Abisuova, syna Fínesova, syna Eleazarova, syna Aronova, kněze
nejvyššího,
6. Tento Ezdráš vyšel z Babylona, a byl člověk zběhlý v zákoně
Mojžíšově, kterýž dal Hospodin Bůh Izraelský, a dal mu král podlé
toho, jakž ruka Hospodina Boha jeho byla s ním, všecko, zač ho koli
žádal.
7. Vyšli také synové Izraelští a kněží, i Levítové a zpěváci, vrátní a
Netinejští do Jeruzaléma, léta sedmého Artaxerxa krále.
8. A přišel do Jeruzaléma pátého měsíce. Tenť jest rok sedmý krále
Daria.
9. Prvního zajisté dne měsíce prvního vyšel z Babylona, a prvního dne
měsíce pátého přišel do Jeruzaléma s pomocí Boha svého.
10. Nebo Ezdráš byl uložil v srdci svém, aby zpytoval zákon Hospodinův
i plnil jej, a aby učil lid Izraelský ustanovením a soudům.
11. Tento pak jest přípis listu, kterýž dal král Artaxerxes Ezdrášovi
knězi umělému v zákoně, zběhlému v těch věcech, kteréž přikázal
Hospodin, a v ustanoveních jeho v Izraeli:
12. Artaxerxes, král nad králi, Ezdrášovi knězi umělému v zákoně Boha
nebeského, muži zachovalému i Cheenetským.
13. Ode mne jest přikázáno, kdož by koli v království mém z lidu
Izraelského, a z kněží jeho i z Levítů, dobrovolně jíti chtěl s tebou
do Jeruzaléma, aby šel.
14. Poněvadž jsi od krále a sedmi rad jeho poslán, abys dohlédal k
Judstvu a k Jeruzalému podlé zákona Boha svého, kterýž máš v ruce své,
15. A abys donesl stříbro a zlato, kteréž král a rady jeho dobrovolně
obětovali Bohu Izraelskému, jehož příbytek jest v Jeruzalémě,
16. A všecko stříbro a zlato, kteréhož bys dostal ve vší krajině
Babylonské u těch, kteříž by z lidu dobrovolně co obětovati chtěli, i
s kněžími, kteříž by dobrovolně obětovali k domu Boha svého, kterýž
jest v Jeruzalémě,
17. Abys rychle nakoupil za to stříbro telat, skopců, beránků s
suchými i mokrými obětmi jejich, a obětoval je na oltáři domu Boha
vašeho v Jeruzalémě.
18. A což se koli tobě a bratřím tvým za dobré viděti bude, s ostatkem
stříbra a zlata učiniti, vedlé vůle Boha vašeho učiňte.
19. Nádoby pak, kteréžť jsou dány k službě domu Boha tvého, navrať
před Bohem v Jeruzalémě,
20. I jiné věci přináležející k domu Boha tvého. A což by bylo potřebí
dáti, dáš z komory královské.
21. A já, já Artaxerxes král poručil jsem všechněm výběrčím, kteříž
jste za řekou, aby všecko, čehož by koli žádal od vás Ezdráš kněz,
učitel zákona Boha nebeského, rychle se stalo,
22. Až do sta centnéřů stříbra, a až do sta měr pšenice, a až do sta
sudů vína, a až do sta tun oleje, a soli bez míry.
23. Což by koli bylo z rozkazu Boha nebeského, nechť rychle spraví k
domu Boha nebeského. Nebo proč má býti prchlivost jeho proti
království královu i synům jeho?
24. Také vám oznamujeme, aby na žádného z kněží a Levítů, zpěváků,
vrátných, Netinejských a služebníků v domě Boha toho, platu, cla a
úroku žádný úředník nevzkládal.
25. Přesto, ty Ezdráši, podlé moudrosti Boha svého, kterouž jsi
obdařen, nařídíš soudce a rádce, kteříž by soudili všecken lid, jenž
jest za řekou, ze všech, kteříž povědomi jsou zákona Boha tvého. A kdo
by neuměl, budete učiti.
26. Kdož by pak koli neplnil zákona Boha tvého a zákona králova, ať se
i hned soud vynese o něm, buď k smrti, buďto k vypovědění jeho, neb
aby na statku pokutován byl, aneb vězením trestán.
27. Požehnaný Hospodin Bůh otců našich, kterýž dal to srdce královo,
aby zvelebil dům Hospodinův, kterýž jest v Jeruzalémě,
28. A naklonil ke mně milosrdenstvím krále i rad jeho, i všech mocných
knížat královských. Protož já posilněn jsa rukou Hospodina Boha svého
nade mnou, shromáždil jsem z lidu Izraelského přednější, kteříž by šli

Příspěvek byl publikován v rubrice Ezdráš. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.