Bible kralická: Ezdráš, 8. kapitola

1. Tito jsou pak přednější po čeledech svých otcovských, a rod těch,
kteříž vyšli se mnou za kralování Artaxerxa krále z Babylona:
2. Z synů Fínesových Gersom, z synů Itamarových Daniel, z synů
Davidových Chattus.
3. Z synů Sechaniášových, jenž byl z synů Farosových, Zachariáš, a s
ním počet mužů sto a padesáte.
4. Z synů Pachat Moábových Eliehoenai syn Zerachiášův, a s ním dvě stě
mužů.
5. Z synů Sechaniášových syn Jachazielův, a s ním tři sta mužů.
6. Z synů Adinových Ebed syn Jonatanův, a s ním padesát mužů.
7. Z synů pak Elamových Izaiáš syn Ataliášův, a s ním sedmdesát mužů.
8. Z synů Sefatiášových Zebadiáš syn Michaelův, a s ním osmdesáte
mužů.
9. Z synů Joábových Abdiáš syn Jechielův, a s ním dvě stě a osmnácte
mužů.
10. Z synů Selomitových syn Josifiášův, a s ním sto a šedesáte mužů.
11. Z synů Bebai Zachariáš syn Bebai, a s ním osmmecítma mužů.
12. Z synů Azgadových Jochanan syn Hakatanův, a s ním sto a deset
mužů.
13. Z synů Adonikamových poslednějších, jichž jména jsou tato:
Elifelet, Jehiel, Semaiáš, a s ním šedesáte mužů.
14. Z synů Bigvai Utai a Zabbud, a s nimi sedmdesáte mužů.
15. Shromáždil jsem je pak u potoku, kterýž vpadá do Ahavy, a leželi
jsme tu tři dni. Potom přehlédal jsem lid a kněží, a z synů Léví
nenašel jsem tu žádného.
16. Protož poslal jsem Eliezera, Ariele, Semaiáše, Elnatana, Jariba,
Elnatana, Nátana, Zachariáše a Mesullama, přednější, a Joiariba a
Elnatana, muže učené,
17. A rozkázal jsem jim k Iddovi, knížeti v Chasifia místě, a naučil
sem je, jak by měli mluviti k Iddovi, Achivovi a Netinejským v
Chasifia místě, aby nám přivedli služebníky domu Boha našeho.
18. I přivedli nám s pomocí Boží muže rozumného z synů Moholi, syna
Léví, syna Izraelova, a Serebiáše s syny jeho, a bratří jeho osmnácte,
19. A Chasabiáše, a s ním Izaiáše z synů Merari, bratří jeho a synů
jejich dvadceti.
20. Z Netinejských pak, kteréž byl zřídil David a knížata k službě
Levítům, dvě stě a dvadceti Netinejských. A ti všickni ze jména
vyčteni byli.
21. Tedy vyhlásil jsem tu půst u řeky Ahava, abychom se ponižovali
před Bohem svým, a hledali od něho cesty přímé sobě a dítkám svým, i
všemu jmění našemu.
22. Nebo styděl jsem se žádati od krále vojska a jízdných, aby nás
bránili před nepřátely na cestě; nebo jsme byli pravili králi, řkouce:
Ruka Boha našeho jest nade všemi, kteříž ho hledají upřímě, ale moc a
prchlivost jeho proti všechněm, kteříž ho opouštějí.
23. A když jsme se postili a hledali v tom Boha svého, tedy vyslyšel
nás.
24. Oddělil jsem pak přednějších kněží dvanácte: Serebiáše,
Chasabiáše, a s nimi z bratří jejich deset.
25. I odvážil jsem jim stříbro a zlato, a to nádobí, obět domu Boha
našeho, kterouž obětovali král i rady jeho, i knížata jeho a všecken
lid Izraelský, což se ho našlo.
26. Odvážil jsem, pravím, do rukou jejich stříbra šest set centnéřů a
padesát, a nádobí stříbrného sto centnéřů, a zlata sto centnéřů,
27. A koflíků zlatých dvadceti, každý v tisíc drachem, a dvě nádoby z
mosazi nejlepší, tak vzácné jako zlato.
28. Potom jsem jim řekl: Vy jste posvěceni Hospodinu, i tyto nádoby
posvěceny jsou, a to stříbro i zlato jest obět dobrovolná Hospodinu
Bohu otců vašich.
29. Pilni toho buďte a ostříhejte, až to i odvážíte před kněžími
přednějšími a Levíty, i předními z čeledí otcovských z Izraele v
Jeruzalémě v pokojích domu Hospodinova.
30. A tak přijali kněží a Levítové váhu stříbra, zlata a nádobí, aby
donesli do Jeruzaléma, do domu Boha našeho.
31. Zatím hnuli jsme se od řeky Ahava, dvanáctého dne měsíce prvního,
abychom se brali do Jeruzaléma, a ruka Boha našeho byla s námi, a
vytrhla nás z ruky nepřátel a úkladníků na cestě.
32. I přišli jsme do Jeruzaléma, a pobyli jsme tu tři dni.
33. Čtvrtého pak dne odváženo jest stříbro a zlato, a nádobí to v domě
Boha našeho k ruce Meremota syna Uriáše kněze, s nímž byl Eleazar syn
Fínesův, a pomocníci jejich Jozabad syn Jesua, a Noadiáš syn Binnui,
Levítové,
34. Vše v počtu a váze, a zapsána jest všecka ta váha toho času.
35. Vrátivše se pak z zajetí ti, kteříž byli přestěhováni, obětovali
zápaly Bohu Izraelskému, volků dvanáct za všecken lid Izraelský,
skopců devadesát a šest, beránků sedmdesát a sedm, kozlů za hřích
dvanáct, vše v obět zápalnou Hospodinu.

Příspěvek byl publikován v rubrice Ezdráš. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.