Bible kralická: Ezechiel, 11. kapitola

1. I vznesl mne Duch, a přivedl mne k bráně východní domu Hospodinova,
kteráž patří na východ, a aj, ve vratech brány té pětmecítma mužů,
mezi kterýmiž jsem viděl Jazaniáše syna Azurova, a Pelatiáše syna
Banaiášova, knížata lidu.
2. Tedy řekl mi: Synu člověčí, to jsou ti muži, kteříž smýšlejí
nepravost, a skládají radu zlou v městě tomto,
3. Říkajíce: Nestavějme domů blízko, sic město bude hrnec a my maso.
4. Protož prorokuj proti nim, prorokuj, synu člověčí.
5. I sstoupil na mne Duch Hospodinův, a řekl mi: Rci: Takto dí
Hospodin: Tak říkáte, dome Izraelský. Nebo což vám koli vstupuje na
mysl, o tom já vím.
6. Veliké množství zmordovali jste v městě tomto, a naplnili jste
ulice jeho zbitými.
7. Protož takto praví Panovník Hospodin: Ti, kteříž jsou zbiti od vás,
kteréž jste skladli u prostřed něho, oniť jsou maso, město pak hrnec,
ale vás vyvedu z prostředku jeho.
8. Báli jste se meče, ale meč uvedu na vás, praví Panovník Hospodin.
9. A vyvedu vás z prostředku jeho, a dám vás v ruku cizích, a vykonám
nad vámi soudy.
10. Mečem padnete, na pomezí Izraelském souditi vás budu, a zvíte, že
já jsem Hospodin.
11. Město nebude vám hrnec, aniž vy budete u prostřed něho maso, na
pomezí Izraelském souditi vás budu.
12. I zvíte, že já jsem Hospodin, poněvadž jste v ustanoveních mých
nechodili, a soudů mých nečinili, a podlé soudů těch národů, kteříž
jsou vůkol vás, činili jste.
13. Stalo se pak, když jsem prorokoval, že Pelatiáš syn Banaiášův
umřel. Pročež padl jsem na tvář svou, a zvolal jsem hlasem velikým,
řka: Ach, Panovníče Hospodine, skonání, činíš ostatkům Izraelským.
14. Tedy stalo se slovo Hospodinovo ke mně, řkoucí:
15. Synu člověčí, bratří tvoji, bratří tvoji, příbuzní tvoji, a
všecken dům Izraelský, všecken dům, kterýmž říkali obyvatelé
Jeruzalémští: Daleko zajděte od Hospodina, nám jest dána země tato v
dědictví.
16. Protož rci: Takto praví Panovník Hospodin: Ačkoli daleko zahnal
jsem je mezi národy, a ačkoli rozptýlil jsem je do zemí, však budu jim
svatyní i za ten malý čas v zemích těch, do kterýchž přijdou.
17. Protož rci: Takto praví Panovník Hospodin: Shromáždím vás z národů
a zberu vás z zemí, do kterýchž rozptýleni jste, a dám vám zemi
Izraelskou.
18. I vejdou tam, a vyvrhou všecky mrzkosti její, i všecky ohavnosti
její z ní.
19. Nebo dám jim srdce jedno, a Ducha nového dám do vnitřností vašich,
a odejmu srdce kamenné z těla jejich, a dám jim srdce masité,
20. Aby v ustanoveních mých chodili, a soudů mých ostříhali, a činili
je. I budou lidem mým, a já budu jejich Bohem.
21. Kterýchž pak srdce chodilo by po žádostech mrzkostí svých a
ohavností svých, těch cestu na hlavu jejich obrátím, praví Panovník
Hospodin.
22. Tedy vznesli cherubínové křídla svá i kola s nimi, sláva pak Boha
Izraelského nad nimi svrchu.
23. I odešla sláva Hospodinova z prostředku města, a stála na hoře,
kteráž jest na východ městu.
24. Duch pak vznesl mne, a zase mne přivedl do země Kaldejské k
zajatým, u vidění skrze Ducha Božího. I odešlo ode mne vidění, kteréž

Příspěvek byl publikován v rubrice Ezechiel. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.