Bible kralická: Ezechiel, 2. kapitola

1. Kterýž řekl ke mně: Synu člověčí, postav se na nohy své, ať mluvím
s tebou.
2. I vstoupil do mne duch, když promluvil ke mně, a postavil mne na
nohy mé, a slyšel jsem, an mluví ke mně.
3. Kterýž řekl mi: Synu člověčí, já tě posílám k synům Izraelským, k
národům zpurným, kteříž zpurně se postavovali proti mně; oni i otcové
jejich zpronevěřovali se mi, až právě do tohoto dne.
4. K těch, pravím, synům nestydaté tváři a zatvrdilého srdce já
posílám tě, a díš k nim: Takto praví Panovník Hospodin,
5. Již oni slyšte neb nechte: Že dům zpurný jsou. Ať vědí, že prorok
byl u prostřed nich.
6. Ty pak synu člověčí, neboj se jich, aniž se boj slov jejich, že
zpurní a jako trní jsou proti tobě, a že mezi štíry bydlíš. Slov
jejich neboj se, a tváři jejich se nestrachuj, proto že dům zpurný
jsou.
7. Ale mluv slova má k nim, již oni slyšte neb nechte: Že zpurní jsou.
8. Ty pak synu člověčí, slyš, co já pravím tobě: Nebuď zpurný jako ten
dům zpurný. Otevři ústa svá, a sněz, co já tobě dám.
9. I viděl jsem, a aj, ruka vztažena byla ke mně, a aj, v ní svinutá
kniha.
10. Kteroužto rozvinul přede mnou, a byla popsaná s předu i z zadu, a
bylo v ní psáno naříkání, kvílení a běda.

Příspěvek byl publikován v rubrice Ezechiel. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.