Bible kralická: Ezechiel, 27. kapitola

1. I stalo se slovo Hospodinovo ke mně, řkoucí:
2. Ty pak synu člověčí, vydej se nad Týrem v naříkání,
3. A rci Týru, jenž sedě tu, kdež se na moře pouštějí, kupectví
provodí s národy na ostrovích mnohých: Takto praví Panovník Hospodin:
Ó Týre, ty jsi říkal: Já jsem nejkrásnější.
4. U prostřed moře byly hranice tvé, stavitelé tvoji dokonale tě
ozdobovali.
5. Z jedloví z Sanir dělávali všecka taflování tvá, cedry z Libánu
brávali k dělání sloupů tvých.
6. Z dubů Bázanských dělávali vesla tvá, a lavičky tvé dělávali z
kostí slonových, a z pušpanu z ostrovů Citejských.
7. Kment s krumpováním Egyptským býval plátno tvé, z něhož jsi plachty
míval; modrý postavec a šarlat z ostrovů Elisa přikrýval tě.
8. Obyvatelé Sidonští i Arvadští bývali plavci tvoji, moudří tvoji v
tobě, ó Týre, ti bývali správcové tvoji.
9. Starší Gebalští a moudří jejich opravovaliv tobě zbořeniny tvé;
všecky lodí mořské i plavci jejich bývali v tobě, směňujíce s tebou
kupectví.
10. Perští a Ludští i Putští bývali v vojště tvém bojovníci tvoji,
pavézu a lebku zavěšovali v tobě. Tiť jsou přidávali tobě ozdoby.
11. Arvadští s vojskem tvým na zdech tvých vůkol, též Gamadští na
věžech tvých bývali, štíty své zavěšovali na zdech tvých vůkol. Tiť
jsou tě zvláštně ozdobovali.
12. Zámořští kupci tvoji v množství všelijakého zboží, v stříbře,
železe, cínu i olově kupčili na jarmarcích tvých.
13. Javan, Tubal a Mešech, kupci tvoji, lidi a nádobí měděné dávali za
směnu tobě.
14. Z domu Togarma v koních a jezdcích i mezcích kupčili na jarmarcích
tvých.
15. Synové Dedanovi kupci tvoji, a ostrovové mnozí překupníci byli
koupí tvých, tobě k ruce; rohy, kosti slonové i dříví hebénové
směňovali za mzdu tvou.
16. Syrští kupci tvoji pro množství věcí tvých řemeslně udělaných, v
karbunkulích, šarlatu, krumpování i kmentu, a korálích a křištálích
kupčívali na jarmarcích tvých.
17. Judští i země Izraelská kupci tvoji, pšenici Mennitskou i
Fenickou, a med, olej i kadidlo dávali za směnu tobě.
18. Damašští kupci tvoji, pro množství věcí tvých řemeslně udělaných,
kupčili ve množství všelijakého zboží, ve víně Chelbonském a vně
bělostkvoucí.
19. Též Dan i Javan chodíce na jarmarky tvé, kupčili, a železo
pulerované, kassii i třtinu vonnou tobě směňovali.
20. Dedan kupčíval v tobě v suknech drahých k vozům.
21. Arabští i všecka knížata Cedarská kupčívali tobě k ruce v beranech
a skopcích i kozlích, tím kupčívali v tobě.
22. Kupci Sabejští i Ragmejští bývali kupci tvoji ve všelijakých
nejpřednějších vonných věcech, i ve všelijakém kamení drahém i zlatě,
kupčívali na jarmarcích tvých.
23. Cháran a Kanne i Eden, kupci Sabejští, Assur i Kilmad kupčíval v
tobě.
24. Ti bývali kupci tvoji na jarmarcích tvých s nejvýbornějšími věcmi,
s štoučkami postavce modrého, a s krumpováním i s klénoty drahých
věcí, kteréž se provazy svazují a zavírají do cedru.
25. Lodí mořské předek měly v kupectví tvém. Summou, naplněno jsi i
zvelebeno náramně u prostřed moře.
26. Na vodu velikou zavezli tě ti, kteříž tě vesly táhli; vítr
východní potříská tě u prostřed moře.
27. Zboží tvá i jarmarkové tvoji, kupectví tvá, plavci tvoji a
správcové tvoji, i ti, kteříž opravovali zbořeniny tvé, a směňovali s
tebou kupectví, a všickni muži váleční tvoji, kteříž byli v tobě, i
všecko shromáždění tvé, kteréž bylo u prostřed tebe, padnou do
hlubokosti mořské v den pádu tvého.
28. Od hřmotu křiku správců tvých zbouří se i vlnobití.
29. I vystoupí z lodí svých všickni ti, kteříž táhnou veslem, plavci i
všickni správcové lodí mořských na zemi stanou,
30. A hlasem velikým nad tebou naříkati a žalostně křičeti budou, a
sypouce prach na hlavy své, v popele se váleti.
31. Nadto zdělajíce příčinou tvou lysiny, přepáší se žíněmi, a
kvílením hořkým nad tebou s žalostí srdečnou plakati budou.
32. Vydadí se, pravím, nad tebou s hořekováním svým v naříkání, a
budou naříkati nad tebou: Které město podobné Týru, zahlazenému u
prostřed moře?
33. Když vycházely koupě tvé z moře, nasycovalo jsi národy mnohé;
množstvím zboží svého i kupectví svých zbohacovalos krále zemské.
34. Ale když ztroskotáno budeš od moře v hlubokých vodách, kupectví
tvé i všecko shromáždění tvé u prostřed tebe klesne.
35. Všickni obyvatelé ostrovů ztrnou nad tebou, a králové jejich
ohromeni jsouce, zhrozí se náramně.
36. Kupci mezi národy ckáti budou nad tebou; k hrůze veliké budeš, a

Příspěvek byl publikován v rubrice Ezechiel. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.