Bible kralická: Ezechiel, 28. kapitola

1. I stalo se slovo Hospodinovo ke mně, řkoucí:
2. Synu člověčí, rci vývodovi Tyrskému: Takto praví Panovník Hospodin:
Proto že se vyvyšuje srdce tvé, a říkáš: Bůh silný jsem, na stolici
Boží sedím u prostřed moře, ješto jsi člověk a ne Bůh silný, ačkoli
sobě přivlastňuješ srdce podobné srdci Božímu,
3. Aj hle, moudřejší jsi nad Daniele, žádná věc tajná není před tebou
ukrytá;
4. Moudrosti svou a rozumností svou nashromáždils sobě zboží, a
nahrnuls zlata a stříbra do pokladů svých;
5. Velikou moudrostí svou v kupectví svém rozmnožil jsi zboží svá, a
tak pozdvihlo se srdce tvé zbožím tvým;
6. Z té příčiny takto praví Panovník Hospodin: Proto že sobě
přivlastňuješ srdce podobné srdci Božímu,
7. Protož aj, já přivedu na tě cizozemce, nejukrutnější národy, kteříž
vytrhnouce meče své na krásu moudrosti tvé, zabijí jasnost tvou.
8. Do jámy spustí tě, a umřeš smrtí hroznou u prostřed moře.
9. Budeš-liž tu ještě říkati před oblíčejem mordéře svého: Bohem jsem,
poněvadž jsi člověk a ne Bůh silný, jsa v ruce toho, jenž tě mordovati
bude?
10. Smrtí neobřezanců umřeš od ruky cizozemců; nebo já mluvil jsem,
praví Panovník Hospodin.
11. I stalo se slovo Hospodinovo ke mně, řkoucí:
12. Synu člověčí, vydej se v naříkání nad králem Tyrským, a rci jemu:
Takto praví Panovník Hospodin: Ty, jenž zapečeťuješ summy, plný
moudrosti a nejkrásnější,
13. V Eden, zahradě Boží, byl jsi, všelijaké drahé kamení přikrývalo
tě, sardius, topazius, jaspis, tarsis, onychin, beryl, zafir,
karbunkulus a smaragd i zlato; nástrojové bubnů tvých a píšťal tvých v
tobě, hned jakžs se narodil, připraveni jsou.
14. Ty jsi cherubem od pomazání. Jakž jsem tě za ochránce představil,
na hoře svaté Boží jsi byl, u prostřed kamení ohnivého ustavičně jsi
chodil.
15. Byl jsi dokonalý na cestách svých, hned jakžs se narodil, až se
našla nepravost při tobě.
16. Pro množství kupectví tvého u prostřed tebe plno jest bezpráví, a
velmi jsi prohřešil. Pročež zahubím tě, a vyhladím z hory Boží, ó
cherube ochránce, z prostřed kamenů ohnivých.
17. Pozdvihlo se srdce tvé slávou tvou, k zlému jsi užíval moudrosti
své příčinou jasnosti své. Porazím tě na zemi, před oblíčej králů
povrhu tě, aby se dívali na tebe.
18. Pro množství nepravostí tvých, a pro nespravedlnosti kupectví
tvého poškvrnil jsi svatyně své. Protož vyvedu oheň z prostřed tebe,
kterýž tě sžíře, a obrátí tě v popel na zemi před očima všech na tě
hledících.
19. Všickni, kdož tě znali mezi národy, ztrnou nad tebou; k hrůze
veliké budeš, a nebude tě na věky.
20. I stalo se slovo Hospodinovo ke mně, řkoucí:
21. Synu člověčí, obrať tvář svou proti Sidonu, a prorokuj proti němu,
22. A rci: Takto praví Panovník Hospodin: Aj, já proti tobě jsem, ó
Sidone, a budu oslaven u prostřed tebe. I zvědí, že já jsem Hospodin,
když vykonám při něm soudy, a posvěcen budu v něm.
23. Pošli zajisté na něj mor, a krev na ulice jeho, a padati budou
zranění u prostřed něho od meče na všecky strany, i zvědí, že já jsem
Hospodin.
24. A tak nebude více míti dům Izraelský trnu urážejícího a bodláku
bodoucího ze všech okolních pohrdajících jimi, a zvědí, že já jsem
Panovník Hospodin.
25. Takto praví Panovník Hospodin: Když shromáždím dům Izraelský z
národů, mezi něž rozptýleni jsou, a posvěcen budu v nich před očima
pohanů, a bydliti budou v zemi své, kterouž jsem byl dal služebníku
svému Jákobovi:
26. Tehdy bydliti budou v ní bezpečně, a nastavějí domů, a štípí

Příspěvek byl publikován v rubrice Ezechiel. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.