Bible kralická: Ezechiel, 30. kapitola

1. Opět se stalo slovo Hospodinovo ke mně, řkoucí:
2. Synu člověčí, prorokuj a rci: Takto praví Panovník Hospodin:
Kvělte: Ach, nastojte na tento den.
3. Nebo blízko jest den, blízko jest, pravím, den Hospodinův, den
mrákoty, čas národů bude.
4. A přijde meč do Egypta, a bude přetěžká bolest v Mouřenínské zemi,
když padati budou zbití v Egyptě, a poberou zboží jeho, a zbořeni
budou základové jeho.
5. Mouřenínové a Putští i Ludští i všelijaká směsice, též Kubští i
obyvatelé země smlouvy s nimi mečem padnou.
6. Takť praví Hospodin, že padnou podpůrcové Egypta, a snížena bude
vyvýšenost síly jeho; od věže Sevéne mečem padati budou v ní, praví
Panovník Hospodin.
7. I budou v pustinu obráceni nad jiné země pusté, a města jejich nad
jiná města pustá budou.
8. I zvědí, že já jsem Hospodin, když zapálím oheň v Egyptě, a potříni
budou všickni pomocníci jeho.
9. V ten den vyjdou poslové od tváři mé na lodech, aby přestrašili
Mouřenínskou zemi ubezpečenou, i budou míti bolest přetěžkou, jakáž
byla ve dni Egypta; nebo aj, přicházíť.
10. Takto praví panovník Hospodin: Učiním zajisté konec množství
Egyptskému skrze ruku Nabuchodonozora krále Babylonského.
11. On i lid jeho s ním, nejukrutnější národové přivedeni budou, aby
zkazili tu zemi; nebo vytrhnou meče své na Egypt, a naplní tu zemi
zbitými.
12. A obrátě řeky v sucho, prodám tu zemi v ruku nešlechetných, a tak
v pustinu uvedu zemi, i což v ní jest, skrze ruku cizozemců. Já
Hospodin mluvil jsem.
13. Takto praví Panovník Hospodin: Zkazím i ukydané bohy, a konec
učiním modlám v Nof, a knížete z země Egyptské nebude více, když
pustím strach na zemi Egyptskou.
14. Nebo pohubím Patros, a zapálím oheň v Soan, a vykonám soudy v No.
15. Vyleji prchlivost svou i na Sin, pevnost Egyptskou, a vypléním
množství No.
16. Když zapálím oheň v Egyptě, velikou bolest bude míti Sin, a No
bude roztrháno, Nof pak nepřátely bude míti ve dne.
17. Mládenci On a Bubastští mečem padnou, panny pak v zajetí půjdou.
18. A v Tachpanches zatmí se den, když tam polámi závory Egypta, a
přítrž se stane v něm vyvýšenosti síly jeho. Mrákota jej přikryje,
dcery pak jeho v zajetí půjdou.
19. A tak vykonám soudy při Egyptu, i zvědí, že já jsem Hospodin.
20. Opět bylo jedenáctého léta, prvního měsíce, sedmého dne, že se
stalo slovo Hospodinovo ke mně, řkoucí:
21. Synu člověčí, rámě Faraona krále Egyptského zlámal jsem, a aj,
nebudeť uvázáno, ani přičiněno lékařství, aniž přiložen bude šat pro
obvázání jeho a posilnění jeho k držení meče.
22. Protož takto praví panovník Hospodin: Aj, já jsem proti Faraonovi
králi Egyptskému, a polámi ramena jeho, i sílu jeho, i budeť zlámané,
a vyrazím meč z ruky jeho.
23. A rozptýlím Egyptské mezi národy, a rozženu je do zemí.
24. Posilním zajisté ramen krále Babylonského, a dám meč svůj v ruku
jeho, i polámi ramena Faraonova, tak že stonati bude před ním, jakž
stonává smrtelně raněný.
25. Posilním, pravím, ramen krále Babylonského, ramena pak Faraonova
klesnou. I zvědí, že já jsem Hospodin, když dám meč svůj v ruku krále
Babylonského, aby jej vztáhl na zemi Egyptskou.
26. A tak rozptýlím Egyptské mezi národy, a rozženu je do zemí, i
zvědí, že já jsem Hospodin.

Příspěvek byl publikován v rubrice Ezechiel. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.