Bible kralická: Ezechiel, 31. kapitola

1. Bylo pak jedenáctého léta, třetího měsíce, prvního dne téhož
měsíce, že se stalo slovo Hospodinovo ke mně, řkoucí:
2. Synu člověčí, rci Faraonovi králi Egyptskému i množství jeho: K
komu jsi podoben v své velikosti?
3. Aj, Assur byl jako cedr na Libánu, pěkných ratolestí, a větvovím
zastěňující, a vysokého zrůstu, jehož vrchové byli mezi hustými
větvemi.
4. Vody k zrůstu přivedly jej, propast jej vyvýšila, potoky jejími
opuštěn byl vůkol kmen jeho, ješto jen praménky své vypouštěla na
všecka dříví polní.
5. Takž se vyvýšil zrůst jeho nade všecka dříví polní, a rozmnožili se
výstřelkové jeho, a pro hojnost vod roztáhly se ratolesti jeho, kteréž
vypustil.
6. Na ratolestech jeho hnízdilo se všelijaké ptactvo nebeské, a pod
větvemi jeho rodili se všelijací živočichové polní, a v stínu jeho
sedali všickni národové velicí.
7. I byl ušlechtilý pro svou velikost, a pro dlouhost větví svých;
nebo kořen jeho byl při vodách mnohých.
8. Cedrové v zahradě Boží nepřikryli ho, jedle nevrovnaly se
ratolestem jeho, a stromové kaštanoví nebyli podobni větvem jeho.
Žádné dřevo v zahradě Boží nebylo rovné jemu v kráse své.
9. Ozdobil jsem jej množstvím větvoví jeho, tak že mu záviděla všecka
dříví Eden, kteráž byla v zahradě Boží.
10. Protož takto praví Panovník Hospodin: Proto že vysoce vyrostl, a
vypustil vrch svůj mezi husté větvoví, a pozdvihlo se srdce jeho
příčinou vysokosti jeho:
11. Protož vydal jsem jej v ruku nejsilnějšího z národů, aby s ním
přísně nakládal; pro bezbožnost jeho vyhnal jsem jej.
12. A tak vyťali jej cizozemci, nejukrutnější národové, a nechali ho
tu. Po horách i po všech údolích opadly větve jeho, a slomeny jsou
ratolesti jeho na všecky prudké potoky té země. Pročež vystoupili z
stínu jeho všickni národové země, a opustili jej.
13. Na němž padlém bydlí všelijaké ptactvo nebeské, a na ratolestech
jeho jsou všelijací živočichové polní,
14. Proto aby se nevyvyšovalo v zrostu svém žádné dříví při vodách, a
aby nevypouštělo vrchů svých mezi hustými větvemi, a nevypínalo se nad
jiné vysokostí svou žádné dřevo zapojené vodami, proto že všickni ti
oddáni jsou k smrti, dolů do země mezi syny lidské s těmi, kteříž
sstupují do jámy.
15. Takto praví Panovník Hospodin: Toho dne, v kterýž on sstoupil do
hrobu, přivedl jsem k kvílení, a přikryl jsem příčinou jeho propast, a
zadržel jsem potoky její, aby se zastavily vody mnohé, a učinil jsem,
aby smutek nesl příčinou jeho Libán, a všecko dříví polní příčinou
jeho aby umdlelo.
16. Od hřmotu pádu jeho učinil jsem, že se třásli národové, když jsem
jej svedl do hrobu s těmi, kteříž sstupují do jámy. Nad čímž se
potěšila na zemi dole všecka dříví Eden, což výborného a dobrého jest
na Libánu, vše což zapojeného jest vodou.
17. I ti s ním sstoupili do hrobu k těm, kteříž jsou zbiti mečem, i
rámě jeho, i kteříž sedali v stínu jeho u prostřed národů.
18. Kterému z stromů Eden podoben jsi tak v slávě a velikosti? Však
svržen budeš s dřívím Eden dolů na zem, mezi neobřezanci s zbitými
mečem lehneš. Toť jest Farao i všecko množství jeho, praví Panovník
Hospodin.

Příspěvek byl publikován v rubrice Ezechiel. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.