Bible kralická: Ezechiel, 32. kapitola

1. Opět bylo dvanáctého léta, dvanáctého měsíce, prvního dne téhož
měsíce, že se stalo slovo Hospodinovo ke mně, řkoucí:
2. Synu člověčí, vydej se v naříkání nad Faraonem králem Egyptským, a
rci jemu: Lvu mladému mezi národy podoben jsi, a jsi jako velryb v
moři, když procházeje se v potocích svých, kalíš vodu nohama svýma, a
kormoutíš potoky její.
3. Takto praví Panovník Hospodin: Rozestruť na tě síť svou skrze
shromáždění národů mnohých, kteříž tě vytáhnou nevodem mým.
4. I nechám tě na zemi, povrhu tě na svrchku pole, a učiním, že na
tobě přebývati bude všelijaké ptactvo nebeské, a nasytím tebou
živočichy vší země.
5. A rozmeci maso tvé po horách, a naplním údolí vysokostí tvou.
6. A napojím zemi, v níž ploveš, krví tvou až do hor, tak že i
potokové naplněni budou tebou.
7. V tom, když tě zhasím, zakryji nebesa, a zasmušilé učiním hvězdy
jejich; slunce mrákotou zastru, a měsíc nebude svítiti světlem svým.
8. Všecka světla jasná na nebesích zasmušilá učiním příčinou tvou, a
uvedu tmu na zemi tvou, praví Panovník Hospodin.
9. Nadto zkormoutím srdce národů mnohých, když způsobím, aby došla
pověst o potření tvém mezi národy, do zemí, jichž jsi neznal.
10. Učiním, pravím, že trnouti budou nad tebou národové mnozí, a
králové jejich hroziti se příčinou tvou velice, když šermovati budu
mečem svým před tváří jejich. Budou se zajisté lekati každé chvilky,
každý sám za sebe v den pádu tvého.
11. Nebo takto praví Panovník Hospodin: Meč krále Babylonského přijde
na tě.
12. Meči udatných porazím množství tvé, nejukrutnějších ze všech
národů; tiť zkazí pýchu Egypta, a zahlazeno bude všecko množství jeho.
13. Zahladím i všecka hovada jeho, kteráž jsou při vodách mnohých, tak
že jich nezakalí noha člověčí více, aniž jich kaliti budou kopyta
hovad.
14. Tuť učiním, že se usadí vody jejich, a potokové jejich že jako
olej půjdou, praví Panovník Hospodin,
15. Když obrátím zemi Egyptskou v poušť přehroznou, v zemi prázdnou
toho, což prvé v ní bylo, a když zbiji v ní všecky obyvatele. I zvědí,
že já jsem Hospodin.
16. Toť jest naříkání, jímž naříkati budou. Tak dcery národů naříkati
budou, tak nad Egyptem i nade vším jeho množstvím naříkati budou, dí
Panovník Hospodin.
17. Potom bylo dvanáctého léta, patnáctého dne téhož měsíce, že se
stalo slovo Hospodinovo ke mně, řkoucí:
18. Synu člověčí, naříkej nad množstvím Egypta, a snes jej i dcery
národů těch slavných do zpodních míst země k těm, kteříž sstupují do
jámy.
19. A rci: Nad kohož bys utěšenější byl? Sstupiž a lež s neobřezanci.
20. Mezi zbitými mečem padnou, meči vydán jest, vlectež jej i všecko
množství jeho.
21. Budouť k němu mluviti hrdiny s jeho pomocníky z prostřed hrobu,
kdež neobřezanci mečem zbití sstoupivše, leží.
22. Tam jest Assur i všecka zběř jeho, jehož hrobové jsou vůkol
tohoto. Všickni ti byvše zbiti, padli od meče.
23. Jehož hrobové jsou po stranách jámy, aby byla zběř jeho vůkol
hrobu tohoto. Všickni ti byvše zbiti, padli od meče, kteříž pouštívali
strach v zemi živých.
24. Tam Elam i všecko množství jeho vůkol hrobu tohoto. Všickni ti
neobřezanci byvše zbiti, padli od meče, a sstoupili do zpodních míst
země, kteříž pouštívali strach svůj v zemi živých. Jižť nesou potupu
svou s těmi, kteříž sstupují do jámy.
25. Mezi zbitými postavili jemu lože, i všemu množství jeho, vůkol
něhož jsou hrobové tohoto. Všickni ti neobřezanci zbiti mečem, nebo
pouštín býval strach jejich v zemi živých. Jižť nesou potupu svou s
těmi, jenž sstupují do jámy, mezi zbitými položeni jsouce.
26. Tam Mešech, Tubal i všecko množství jeho, a vůkol něho hrobové
tohoto. Všickni ti neobřezanci zbiti mečem, nebo pouštívali strach
svůj v zemi živých.
27. Ačťkoli ti ještě nelehli s hrdinami, kteříž padli z neobřezanců,
kteříž sstoupili do hrobu s zbrojí svou vojenskou, a podložili meče
své pod hlavy své, a však důjdeť nepravost jejich na kosti jejich;
nebo strach hrdin byl v zemi živých.
28. I ty mezi neobřezanci potřín budeš, a lehneš s zbitými mečem.
29. Tam Edom, králové jeho, i všecka knížata jeho, kteříž položeni
jsou i s svou mocí s zbitými mečem. I ti s neobřezanci lehnou a s
těmi, kteříž sstupují do jámy.
30. Tam knížata půlnoční strany všickni napořád, i všickni Sidonští,
kteříž sstoupí k zbitým, s strachem svým, za svou moc stydíce se, a
ležeti budou ti neobřezanci s zbitými mečem, a ponesou potupu svou s
těmi, kteříž sstupují do jámy.
31. Ty uhlédaje Farao, potěší se nade vším množstvím svým, Farao i
všecko vojsko jeho, zbiti jsouce mečem, dí Panovník Hospodin.
32. Nebo pustím strach svůj v zemi živých, a položen bude mezi
neobřezanci s zbitými mečem Farao i všecko množství jeho, praví

Příspěvek byl publikován v rubrice Ezechiel. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.