Bible kralická: Ezechiel, 34. kapitola

1. I stalo se slovo Hospodinovo ke mně, řkoucí:
2. Synu člověčí, prorokuj proti pastýřům Izraelským. Prorokuj a rci
jim, těm pastýřům: Takto praví Panovník Hospodin: Běda pastýřům
Izraelským, kteříž pasou sami sebe. Zdaliž pastýři nemají stáda pásti?
3. Tuk jídáte, a vlnou se odíváte, což tučného, zabijíte, stáda však
nepasete.
4. Neduživých neposilujete, a nemocné nehojíte, a zlámané neuvazujete,
a zaplašené zase nepřivodíte, a zahynulé nehledáte, ale přísně a tvrdě
panujete nad nimi,
5. Tak že rozptýleny jsou, nemajíce pastýře, a rozptýleny jsouce, jsou
za pokrm všelijaké zvěři polní.
6. Bloudí stádo mé po všech horách, a na každém pahrbku vysokém, nýbrž
po vší země širokosti rozptýleny jsou ovce stáda mého, a není žádného,
kdo by se po nich ptal, ani žádného, kdo by jich hledal.
7. Protož ó pastýři, slyšte slovo Hospodinovo:
8. Živť jsem já, praví Panovník Hospodin, zajisté proto že stádo mé
bývá v loupež, a ovce stáda mého bývají k sežrání všelijaké zvěři
polní, nemajíce žádného pastýře, aniž se ptají pastýři moji po stádu
mém, ale pasou pastýři sami sebe, stáda pak mého nepasou:
9. Protož vy pastýři, slyšte slovo Hospodinovo:
10. Takto praví Panovník Hospodin: Aj, já jsem proti pastýřům těm, a
budu vyhledávati stáda mého z ruky jejich, a zastavím jim pasení
stáda, aby nepásli více ti pastýři samých sebe. Vytrhnu zajisté ovce
své z úst jejich, aby jim nebyly za pokrm.
11. Nebo takto praví Panovník Hospodin: Aj já, já ptáti se budu po
ovcích svých a shledávati je.
12. Jakož shledává pastýř stádo své tehdáž, když bývá u prostřed ovec
svých rozptýlených: tak shledávati budu stádo své, a vytrhnu je ze
všech míst, kamž v den oblaku a mrákoty rozptýleny byly.
13. A vyvedu je z národů, a shromáždím je z zemí, a uvedu je do země
jejich, a pásti je budu na horách Izraelských, při potocích i na všech
místech k bydlení příhodných v zemi té.
14. Na pastvě dobré pásti je budu, a na horách vysokých Izraelských
bude ovčinec jejich. Tamť léhati budou v ovčinci veselém, a pastvou
tučnou pásti se budou na horách Izraelských.
15. Já pásti budu stádo své, a já způsobím to, že odpočívati budou,
praví Panovník Hospodin.
16. Zahynulé hledati budu, a zaplašenou zase přivedu, a polámanou
uvíži, a nemocné posilím, tučnou pak a silnou zahladím; nebo je pásti
budu v soudu.
17. Vy pak, stádo mé, slyšte: Takto praví Panovník Hospodin: Aj, já
soudím mezi dobytčetem a dobytčetem, mezi skopci a kozly.
18. Což jest vám málo pastvou dobrou se pásti, že ještě ostatek pastvy
vaší pošlapáváte nohama svýma? a učištěnou vodu píti, že ostatek
nohama svýma kalíte,
19. Tak aby ovce mé tím, což vy nohama pošlapáte, se pásti, a kal noh
vašich píti musily?
20. Protož takto praví Panovník Hospodin k nim: Aj já, já souditi budu
mezi dobytčetem tučným a mezi dobytčetem hubeným,
21. Proto že boky i plecemi strkáte, a rohy svými trkáte všecky
neduživé, tak že je vyháníte i ven.
22. Protož vysvobodím stádo své, aby nebylo více v loupež, a souditi
budu mezi dobytčetem a dobytčetem.
23. A vzbudím nad nimi pastýře jednoho, kterýž je pásti bude,
služebníka svého Davida. Tenť je pásti bude, a ten bude jejich
pastýřem.
24. Já pak Hospodin budu jejich Bohem, a služebník můj David knížetem
u prostřed nich. Já Hospodin mluvil jsem.
25. A učině s nimi smlouvu pokoje, způsobím, že přestane zvěř zlá na
zemi; i budou bydleti na poušti bezpečně, a spáti i po lesích.
26. K tomu obdařím je i okolí pahrbku svého požehnáním, a ssílati budu
déšť časem svým; dešťové požehnání budou bývati;
27. Tak že vydá dřevo polní ovoce své a země vydá úrodu svou; i budou
v zemi své bezpeční, a zvědí, že já jsem Hospodin, když polámi závory
jha jejich, a vytrhnu je z ruky těch, jenž je v službu podrobují.
28. I nebudou více loupeží národům, a zvěř zemská nebude jich žráti,
ale bydliti budou bezpečně, aniž jich kdo přestraší.
29. Nadto vzbudím jim výstřelek k slávě, a nebudou více mříti hladem v
té zemi, aniž ponesou více potupy od pohanů.
30. I zvědí, že já Hospodin Bůh jejich jsem s nimi, a oni lid můj, dům
Izraelský, praví Panovník Hospodin.
31. Vy pak ovce mé, ovce pastvy mé, jste vy lidé, a já Bůh váš, praví
Panovník Hospodin.

Příspěvek byl publikován v rubrice Ezechiel. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.