Bible kralická: Ezechiel, 35. kapitola

1. Opět stalo se slovo Hospodinovo ke mně, řkoucí:
2. Synu člověčí, obrať tvář svou proti hoře Seir, a prorokuj proti ní.
3. A rci jí: Takto praví Panovník Hospodin: Aj, já jsem proti tobě,
horo Seir, a vztáhnu ruku svou na tebe, a obrátím tě v hroznou poušť.
4. Města tvá v poušť obrátím, a ty budeš pustinou, i zvíš, že já jsem
Hospodin,
5. Proto že máš nepřátelství věčné, a rozptyluješ syny Izraelské mečem
v čas bídy jejich, v čas dokonání nepravosti.
6. Protož živť jsem já, praví Panovník Hospodin, že k zabití připravím
tě, a krev tě stihati bude. Poněvadž krve vylévání v nenávisti nemáš,
také tě krev stihati bude.
7. Obrátím, pravím, horu Seir v hroznou poušť, a vypléním z ní
jdoucího přes ni i vracujícího se.
8. A naplním hory její zbitými jejími; na pahrbcích tvých i v údolích
tvých, i při všech potocích tvých zbití mečem padati budou.
9. V pustiny věčné obrátím tě, tak že města tvá nebudou zase vzdělána,
i zvíte, že já jsem Hospodin.
10. Proto že říkáš: Tito dva národové a tyto dvě země mé budou, a
budeme dědičně vládnouti tou, v níž Hospodin přebýval,
11. Protož živť jsem já, praví Panovník Hospodin, žeť učiním podlé
hněvu tvého a podlé závisti tvé, kterouž jsi prokázala z nenávisti své
proti nim. I budu poznán od nich, když tě budu souditi.
12. A zvíš, že já Hospodin slyšel jsem všecka hanění tvá, kteráž jsi
mluvila o horách Izraelských, řkuci: Zpuštěnyť jsou, námť jsou dány k
sežrání.
13. Nebo jste se honosili proti mně ústy svými, a množili proti mně
slova svá, což jsem sám slyšel.
14. Takto praví Panovník Hospodin: Jakž se veselí všecka ta země, tak
pustinu učiním z tebe.
15. Jakž se veselíš nad dědictvím domu Izraelského, proto že zpustl,
tak učiním i tobě. Pustinou budeš, ó horo Seir, i všecka země
Idumejská naskrze, i zvědíť, že já jsem Hospodin.

Příspěvek byl publikován v rubrice Ezechiel. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.