Bible kralická: Ezechiel, 38. kapitola

1. Opět stalo se slovo Hospodinovo ke mně, řkoucí:
2. Synu člověčí, obrať tvář svou proti Gogovi, země Magog, knížeti a
hlavě v Mešech a Tubal, a prorokuj proti němu,
3. A rci: Takto praví Panovník Hospodin: Aj, já budu proti tobě, Gogu,
kníže a hlavo v Mešech a Tubal.
4. A odvedu tě zpět, dada udice do čelistí tvých, když tě vyvedu i
všecko vojsko tvé, koně i jezdce, všecky oblečené v celou zbroj,
zástup veliký s pavézami a štíty, všecky ty, kteříž užívají meče:
5. Perské, Mouřeníny i Putské s nimi, všecky ty s štíty a lebkami,
6. Gomera i všecky houfy jeho, dům Togarmy od stran půlnočních, i
všecky houfy jeho, národy mnohé s tebou.
7. Budiž hotov, a připrav se, ty i všecko shromáždění tvé, těch,
kteříž se k tobě sebrali, a buď strážcím jejich.
8. Po mnohých dnech navštíven budeš, v potomních letech přitáhneš na
lid vysvobozený od meče, a shromážděný z národů mnohých na hory
Izraelské, kteréž byly pustinou ustavičně, když oni z národů jsouce
vyvedeni, budou bydliti bezpečně všickni.
9. V tom přitáhneš a přijdeš jako bouře, budeš jako oblak přikrývající
zemi, ty i všickni houfové tvoji, i národové mnozí s tebou.
10. Takto praví Panovník Hospodin: I stane se v ten den, že vstoupí
mnohé věci na srdce tvé, a budeš mysliti myšlení zlé.
11. A díš: Potáhnu na zemi, v níž jsou vsi, přitáhnu na ty, jenž
pokoje užívají, bydlíce bezpečně, na všecky, kteříž bydlejí beze všech
zdí, a nemají žádné závory ani bran,
12. Abych vzebral kořisti, a rozchvátal loupeže, obraceje ruku svou
proti pouštěm již osazeným, a proti lidu zase shromážděnému z národů,
zacházejícímu s dobytkem a jměním, bydlejícím u prostřed země.
13. Sába a Dedan, a kupci mořští, i všecka lvíčata jeho řeknou tobě: K
rozebrání-liž kořistí ty se béřeš? K rozchvátání-li loupeže shromáždil
jsi množství své, abys bral stříbro a zlato, abys nabral dobytka i
zboží, a nashromáždil loupeže veliké?
14. Protož synu člověčí, prorokuj a rci Gogovi: Takto praví Panovník
Hospodin: Zdaliž toho dne, když bude lid můj Izraelský bydliti
bezpečně, nezvíš,
15. Kdyžto přitáhnouce z místa svého od stran půlnočních, ty i
národové mnozí s tebou, sedíce na koních všickni, shromáždění veliké a
vojsko znamenité,
16. Potáhneš na lid můj Izraelský jako oblak, abys přikryl tu zemi? V
potomních dnech stane se, že tě přivedu na zemi svou, aby mne poznali
národové, když posvěcen budu v tobě před očima jejich, ó Gogu.
17. Takto praví Panovník Hospodin: Zdaliž ty nejsi ten, o kterémž jsem
mluvil za dnů starodávních skrze služebníky své, proroky Izraelské,
kteříž prorokovali za těch dnů a let, že tě přivedu na ně?
18. A však stane se v ten den, v den, v kterýž přitáhne Gog na zemi
Izraelskou, praví Panovník Hospodin, že povstane prchlivost má s
hněvem mým,
19. A v rozhorlení svém, v ohni prchlivosti své mluviti budu. Jistě že
v ten den bude pohnutí veliké v zemi Izraelské,
20. Tak že se pohnou před tváří mou ryby mořské i ptactvo nebeské, a
zvěř polní i všeliký zeměplaz plazící se po zemi, i všickni lidé,
kteříž jsou na svrchku země. I rozválejí se hory, a padnou výsosti, i
každá zed na zem upadne.
21. Nebo zavolám proti němu po všech horách mých meče, praví Panovník
Hospodin; meč každého proti bratru jeho bude.
22. A vykonám při něm soud morem a krve prolitím a přívalem
rozvodnilým, a kamením krupobití velikého, ohněm a sirou dštíti budu
na něj i na houfy jeho, a na národy mnohé, kteříž jsou s ním.
23. A tak zveleben, a posvěcen, a v známost uveden budu před očima
národů mnohých, a zvědí, že já jsem Hospodin.

Příspěvek byl publikován v rubrice Ezechiel. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.