Bible kralická: Ezechiel, 39. kapitola

1. Ty synu člověčí, prorokuj ještě proti Gogovi a rci: Takto praví
Panovník Hospodin: Aj, já povstanu proti tobě, ó Gogu, kníže a hlavo v
Mešech a Tubal.
2. A odvedu tě zpět, navštívě tě šesti ranami, když tě vzbudím, abys
přitáhl od stran půlnočních, a přivedu tě na hory Izraelské.
3. Nebo vyrazím lučiště tvé z ruky tvé levé, a střely z ruky tvé pravé
vyvrhu.
4. Na horách Izraelských padneš ty i všickni houfové tvoji i národové,
kteříž budou s tebou; ptákům a všemu ptactvu křídla majícímu i zvěři
polní dám tě k sežrání.
5. Na svrchku pole padneš; neboť jsem já mluvil, praví Panovník
Hospodin.
6. Vypustím také oheň na Magoga i na ty, kteříž přebývají na ostrovích
bezpečně, i zvědíť, že já jsem Hospodin.
7. A jméno svatosti své uvedu v známost u prostřed lidu svého
Izraelského. Nedopustím, pravím, více poškvrňovati jména svatosti své,
i zvědíť národové, že já jsem Hospodin Svatý v Izraeli.
8. Aj, přijdeť a stane se to, praví Panovník Hospodin, téhož dne, o
kterémž jsem mluvil.
9. Tehdy vyjdou obyvatelé měst Izraelských, a zapálíce, popálí zbroj a
štíty i pavézy, lučiště i střely, dřevce i kopí, a budou je páliti
ohněm sedm let.
10. Aniž nositi budou dříví s pole, ani sekati v lesích, proto že
zbrojí zaněcovati budou oheň, když zloupí ty, kteříž je loupívali, a
mocí poberou těm, kteříž jim mocí brávali, praví Panovník Hospodin.
11. I stane se v ten den, že dám Gogovi místo ku pohřbu tam v Izraeli,
údolí, kudyž se jde k východní straně k moři, kteréžto zacpá ústa tudy
jdoucích. I pohřbí tam Goga i všecko množství jeho, a nazovou je údolí
množství Gogova.
12. Nebo pochovávati je budou dům Izraelský za sem měsíců proto, aby
vyčistili zemi.
13. A tak pohřbí je všecken lid té země, a bude jim to ku poctivosti v
den, v kterýž oslaven budu, praví Panovník Hospodin.
14. Oddělíť pak muže statečné, kteříž by procházeli tu zemi, proto aby
pochovávali ty, kteříž by pozůstali na svrchku země, aby ji vyčistili.
Po vyjití sedmi měsíců přehledávati začnou.
15. A ti procházejíce, choditi budou po zemi, a když uzří kosti
člověčí, vzdělají při nich znamení pamětné, aby je pohřbili hrobaři v
údolí množství Gogova.
16. Nýbrž to množství jeho bude k slávě i městu, když vyčistí tu zemi.
17. Ty pak synu člověčí, takto praví Panovník Hospodin: Rci ke
všelijakým ptákům křídla majícím i ke všelijaké zvěři polní:
Shromažďte se a přiďte, zbeřte se odevšad k obětem mým, kterýchž já
nabiji vám, obětí velikých na horách Izraelských, a budete jísti maso
a píti krev.
18. Maso silných reků jísti budete, a krev knížat zemských píti,
skopců, beranů a kozlů, volků, všecko tučných Bázanských.
19. A budete jísti tuk do sytosti, a píti krev do opití z obětí mých,
kterýchž vám nabiji.
20. A nasytíte se z stolu mého koňmi i jezdci, silnými reky i všemi
muži válečnými, dí Panovník Hospodin.
21. A tak zjevím slávu svou mezi národy, aby viděli všickni národové
soud můj, kterýž jsem vykonal, i ruku mou, kterouž jsem doložil na ně.
22. I zvíť dům Izraelský, že já jsem Hospodin Bůh jejich, od tohoto
dne i potom.
23. Zvědí také i národové, že pro svou nepravost zajat jest dům
Izraelský, proto že se dopouštěli přestoupení proti mně; pročež jsem
skryl tvář svou před nimi, a vydal jsem je v ruku protivníků jejich,
aby padli mečem všickni napořád.
24. Podlé nečistoty jejich a podlé zpronevěření se jejich učinil jsem
jim, a skryl jsem tvář svou před nimi.
25. Z té příčiny takto praví Panovník Hospodin: Jižť zase přivedu
zajaté Jákobovy, a smiluji se nade vším domem Izraelským a horliti
budu příčinou jména svatosti své,
26. Ač ponesou potupu svou a všecko přestoupení své, kteréhož se
dopustili proti mně, když bydlili v zemi své bezpečně, aniž byl, kdo
by je přestrašil.
27. A však je zase přivedu z národů, a shromáždím je z zemí nepřátel
jejich, a posvěcen budu v nich před očima národů mnohých.
28. A tak poznají, že já jsem Hospodin Bůh jejich, když zaveda je do
národů, shromáždím je do země jejich, a nepozůstavím tam žádného z
nich.
29. Aniž skryji více tváři své před nimi, když vyleji Ducha svého na

Příspěvek byl publikován v rubrice Ezechiel. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.