Bible kralická: Ezechiel, 40. kapitola

1. Dvadcátého pátého léta od zajetí našeho, na počátku roku, desátého
dne měsíce, čtrnáctého léta po dobytí města, právě v tentýž den byla
nade mnou ruka Hospodinova, a uvedl mne tam.
2. U viděních Božích přivedl mne do země Izraelské, a postavil mne na
hoře velmi vysoké, při níž bylo jako stavení města, ku poledni.
3. I uvedl mne tam, a aj, muž, kterýž na pohledění byl jako měď, maje
šňůru lněnou v ruce své, a prut k rozměřování, a ten stál v bráně.
4. I mluvil ke mně ten muž: Synu člověčí, viz očima svýma, a ušima
svýma slyš, a přilož srdce své ke všemu, což já ukáži tobě; nebo proto
aťbych ukazoval, přiveden jsi sem. Ty pak oznámíš všecko domu
Izraelskému, což vidíš.
5. A aj, zed zevnitř při domu vůkol a vůkol, a v ruce muže toho prut
míry, šesti loket, (loket o dlaň delší než obecní). Změřil šířku toho
stavení jednoho prutu, a výšku jednoho prutu.
6. A všed do brány, kteráž byla naproti východu, šel na horu po
stupních jejích, i změřil prah brány jednoho prutu zšíří, a prah druhý
jednoho prutu zšíří.
7. A pokojíky jednoho prutu zdélí, a jednoho prutu zšíří, mezi
pokojíky pak pět loket, a prah brány podlé síňce brány vnitř prutu
jednoho.
8. I změřil síňci brány vnitř na jeden prut.
9. Změřil také síňci brány osmi loket, a veřeje její dvou loket, totiž
síňce brány vnitř.
10. I pokojíky brány východní, tři s jedné a tři s druhé strany. Jedné
míry byly všecky tři, a míra jednostejná veřejí po obou stranách.
11. Změřil též i širokost dveří té brány desíti loket, a dlouhost též
brány třinácti loket,
12. A přístřeší před pokojíky jednoho lokte, a na jeden loket
přístřeší s této strany, pokojíky pak šesti loket s jedné, a šesti
loket s druhé strany.
13. A tak změřil bránu od střechy pokojíka do střechy druhého,
širokost pětmecítma loket, dvéře naproti dveřím.
14. A udělal veřeje šedesáti loket, a každé veřeje síně i brány vůkol
a vůkol jedna míra.
15. Od předku pak brány, kudyž se vchází do předku síňce brány
vnitřní, bylo padesáte loket.
16. A byla okna possoužená v pokojících i nad veřejemi jejich, do
vnitřku brány vůkol a vůkol, takž i při klenutí, a na okních vůkol a
vůkol do vnitřku, a na veřejích byly palmy.
17. Potom mne uvedl do síně zevnitřní, a aj, komůrky a půda udělaná
při síni vůkol a vůkol. Třidceti komůrek na té půdě bylo.
18. Ta pak půda po straně těch bran, naproti dlouhosti bran, půda
nižší byla.
19. Změřil také šířku od předku brány dolejší až k předku síně
vnitřní, zevnitř na sto loket k východu a půlnoci.
20. Též bránu, kteráž byla na půlnoci při síni zevnitřní, změřil na
dél i na šíř.
21. (Jejíž pokojíkové tři s jedné a tři s druhé strany, i veřeje její
i síňce její byly podlé míry brány prvnější.) Padesáti loket dlouhost
její, širokost pak pětmecítma loket.
22. Okna také její i síňce její i palmy její byly podlé míry brány té,
kteráž byla k východu, a vstupovalo se k ní po sedmi stupních, před
nimiž síňce její byly.
23. A byla ta brána u síně vnitřní naproti bráně půlnoční a východní;
i odměřil od brány k bráně sto loket.
24. Potom mne vedl ku poledni, a aj, brána ku poledni; i změřil veřeje
její, i síňce její podlé těch měr,
25. (A okna v ní i síňce její vůkol a vůkol podobná oknům oněm),
padesáti loket zdélí a pětmecítma loket zšíří.
26. A k vstupování k ní stupňů sedm, a síňce její před nimi; též palmy
při ní, jedna s jedné a druhá s druhé strany při veřejích jejích.
27. Též bránu síně vnitřní ku poledni změřil od brány k bráně, na
poledne, sto loket.
28. I uvedl mne do síně vnitřní branou polední, a změřil tu bránu
polední podlé týchž měr,
29. I pokojíky její i veřeje její, i síňce její podlé týchž měr, i
okna její i síňce její vůkol a vůkol, padesáti loket na dél, a na šíř
pětmecítma loket.
30. A síňce vůkol a vůkol zšíří pětmecítma loket, a zdélí padesáti
loket.
31. A síňce její jako síň zevnitřní, i palmy při veřejích jejích, též
stupňů osm k vstupování k ní.
32. Uvedl mne také do síně vnitřní k východu, i změřil bránu tu podlé
týchž měr,
33. Též pokojíky její i veřeje její, i síňce její, podlé týchž měr, i
okna její i síňce její vůkol a vůkol, zdélí padesáti loket, zšíří pak
pětmecítma loket.
34. Též síňce její při síni zevnitřní, a palmy při veřejích s obou
stran, a osm stupňů k vstupování k ní.
35. Přivedl mne též k bráně půlnoční, a změřil ji podlé týchž měr,
36. Pokojíky její, veřeje její i síňce její i okna její vůkol a vůkol,
zdélí padesáti loket, a zšíří pětmecítma loket.
37. I veřeje její při síni zevnitřní a palmy při veřejích s obou
stran, též osm stupňů k vstupování k ní,
38. I komůrky a dvéře její při veřejích bran, kdež obmývali oběti
zápalné.
39. A v síňci brány byli dva štokové s jedné strany, a dva štokové s
druhé strany, aby na nich zabíjeli oběti zápalné, a za hřích i vinu.
40. A po boku, kudyž se tam vstupuje při dveřích brány půlnoční, dva
štokové; tolikéž po boku druhém síňce též brány dva štokové.
41. Čtyři štokové s jedné, a čtyři štokové s druhé strany po boku
brány, osm štoků, na nichž zabíjeli.
42. Čtyři pak štokové k zápalu byli z kamení tesaného, zdélí
půldruhého lokte, a zšíří půldruhého lokte, a zvýší lokte jednoho, na
nichž nechávali nádobí, kterýmž zabíjeli k zápalům a obětem.
43. A kotliska ztlouští na jednu dlaň připravená v domě vůkol a vůkol,
na štocích pak maso věcí obětovaných.
44. Potom zevnitř, při bráně vnitřní, komůrky zpěváků v síni vnitřní,
kteráž byla po boku brány půlnoční, a ty byly na poledne; jedna při
boku brány východní byla na půlnoci.
45. I mluvil ke mně: Tyto komůrky na poledne jsou kněží stráž držících
nad domem;
46. Ty pak komůrky na půlnoci jsou kněží stráž držících nad oltářem,
totiž synů Sádochových, kteříž přistupují z synů Léví k Hospodinu, aby
sloužili jemu.
47. I změřil tu síň čtverhranou zdélí sto loket, a zšíří sto loket, i
oltář před domem.
48. I přivedl mne k síňci domu, a změřil veřeje té síňce, pěti loket s
jedné a pěti loket s druhé strany, širokost pak brány byla tří loket s
jedné a tří loket s druhé strany.
49. Dlouhost síňce dvadcíti loket, širokost pak jedenácti loket i s
stupni, po nichž se vstupovalo k ní; sloupové pak byli při veřejích,

Příspěvek byl publikován v rubrice Ezechiel. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.