Bible kralická: Ezechiel, 42. kapitola

1. Potom mne vyvedl k síni zevnitřní, kteráž byla na půlnoci, a
přivedl mne k těm komůrkám, kteréž byly před příhradkem, a kteréž byly
naproti stavení na půlnoci,
2. Jehož délka při dveřích půlnočních na pohledění byla sto loket, a
šířka padesát loket.
3. Naproti síni vnitřní, kteráž měla dvadceti loket, a naproti
dlážení, kteréž bylo v síni zevnitřní, byl palác naproti paláci třmi
řady.
4. Před komůrkami pak byli pláckové desíti loket zšíří vnitř, cesta k
nim lokte jednoho, a dvéře jejich na půlnoci.
5. Komůrky pak nejvyšší byly užší, proto že palácové byli širší než
ony, nežli nejzpodnější a prostřední stavení.
6. Nebo o trojím ponebí bylo, ale nemělo žádných sloupů, jacíž byli
sloupové síní; protož užší bylo nežli dolejší i než prostřední od
země.
7. Ohrady pak, kteráž byla vně naproti komůrkám k síni zevnitřní, před
komůrkami, dlouhost byla padesáti loket.
8. Nebo dlouhost komůrek, kteréž byly v síni zevnitřní, byla padesáti
loket, před chrámem pak sto loket.
9. Pod těmi pak komůrkami bylo vcházení od východu, skrze kteréž by se
vcházelo do nich z síně té zevnitřní.
10. Na šíř ohrady té síně k východu před příhradkem i před stavením
byly komůrky.
11. Cesta pak před nimi byla podobná cestě komůrek, kteréž byly na
půlnoci. Jakáž byla dlouhost jejich, tak širokost jejich, a všecka
vycházení jejich i dvéře jejich podobná oněmno.
12. A dvéře těch komůrek, kteréž byly na poledne, podobné byly dveřím
při začátku cesty, cesty před ohradou přímou k východu, kudyž se
vchází do nich.
13. I řekl mi: Komůrky na půlnoci a komůrky na poledne, kteréž jsou
před příhradkem, jsou komůrky svaté, kdežto jídají kněží, kteříž
přistupují k Hospodinu, věci nejsvětější. Tam nechávati budou věcí
nejsvětějších a obětí suchých, též za hřích a za vinu; nebo to místo
svaté jest.
14. Když tam vejdou kněží, tedy nevyjdou z svatyně do síně zevnitřní,
leč tam nechají roucha svého, v němž přisluhovali; nebo svaté jest. A
oblekou roucha jiná, když budou míti přistupovati k tomu, což se
dotýče lidu.
15. A dokonav rozměřování domu vnitřního, i vedl mne k bráně, kteráž
byla na východ, a změřil jej vůkol a vůkol.
16. Změřil stranu východní prutem, pět set loket prutových tím prutem
vůkol.
17. Změřil stranu půlnoční tím prutem, pět set prutů vůkol.
18. Změřil stranu polední tím prutem, pět set prutů.
19. A obrátiv se k straně západní, naměřil tím prutem pět set prutů.

Příspěvek byl publikován v rubrice Ezechiel. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.