Bible kralická: Ezechiel, 43. kapitola

1. Potom vedl mne k bráně, kterážto brána patřila k východu.
2. A aj, sláva Boha Izraelského přicházela od východu, jejíž zvuk byl
jako zvuk vod mnohých, a země svítila se od slávy jeho.
3. A podobné bylo to vidění, kteréž jsem viděl, právě tomu vidění,
kteréž jsem byl viděl, když jsem šel, abych kazil město, vidění,
pravím, podobná vidění onomu, kteréž jsem viděl při řece Chebar. I
padl jsem na tvář svou.
4. A když sláva Boží vcházela do domu, cestou brány patřící k východu,
5. Tedy pojal mne Duch, a uvedl mne do síně vnitřní, a aj, dům plný
byl slávy Hospodinovy.
6. I slyšel jsem, an mluví ke mně z domu, a muž stál podlé mne.
7. I řekl mi: Synu člověčí, místo stolice mé a místo šlepějí noh mých,
kdežto bydliti budu u prostřed synů Izraelských na věky, a nebudou
poškvrňovati více dům Izraelský jména svatosti mé, oni ani králové
jejich smilstvím svým a mrtvými těly králů svých, ani výsostmi svými,
8. Když kladli prah svůj podlé prahu mého, a veřeji svou podlé veřeje
mé, a stěnu mezi mnou a mezi sebou, a tak poškvrňovali jména svatosti
mé ohavnostmi svými, kteréž páchali, pročež jsem je sehltil v hněvě
svém.
9. Ale nyní vzdálí smilství svá i mrtvá těla králů svých, ode mne, a
budu bydliti u prostřed nich na věky.
10. Ty synu člověčí, oznam domu Izraelskému o tomto domu, a nechť se
zahanbí pro nepravosti své, a ať změří všecko naskrze.
11. A když se hanbiti budou za všecko, což páchali, způsob domu i
formu jeho, i vycházení jeho, též vcházení jeho, i všecky způsoby
jeho, všecka ustanovení jeho, všecky, pravím, způsoby jeho i všecky
zákony jeho v známost jim uveď, a napiš před očima jejich, ať
ostříhají všeho způsobu jeho i všech ustanovení jeho a činí je.
12. Tento jest zákon toho domu: Na vrchu hory všecko obmezení jeho
vůkol a vůkol, nejsvětějšíť jest. Aj, ten jest zákon toho domu.
13. Tyto pak jsou míry oltáře na též lokty, o dlaň delší: Předně
zpodek lokte zvýší a lokte zšíří, obruba pak jeho při kraji jeho vůkol
pídi jedné. Takový jest výstupek oltáře,
14. Totiž od zpodku při zemi až do přepásaní dolejšího dva lokty,
širokost pak lokte jednoho, a od přepásání menšího až do přepásaní
většího čtyři lokty, širokost též na loket.
15. Ale sám oltář ať jest čtyř loket, a z oltáře zhůru čtyři rohové.
16. Oltář pak dvanácti loket zdélí a dvanácti zšíří, čtyřhranatý po
čtyřech stranách svých.
17. Přepásaní pak čtrnácti loket zdélí a čtrnácti zšíří po čtyřech
stranách jeho, a obruba vůkol něho na půl lokte, a zpodek při něm na
loket vůkol, a stupňové jeho naproti východu.
18. I řekl ke mně: Synu člověčí, takto praví Panovník Hospodin: Ta
jsou ustanovení oltáře v den, v kterýž bude udělán, k obětování na něm
zápalů a kropení na něj krví.
19. Nebo dáš kněžím Levítským, kteříž jsou z semene Sádochova, kteříž
přistupují ke mně, dí Panovník Hospodin, aby mi sloužili, volka
mladého za hřích.
20. A nabera krve jeho, dáš na čtyři rohy jeho, i na čtyři úhly toho
přepásaní, i na obrubu vůkol, a tak jej očistíš i vyčistíš.
21. A vezmeš toho volka za hřích, i spálí jej na místě uloženém v tom
domě, vně před svatyní.
22. V den pak druhý obětovati budeš kozla bez poškvrny za hřích, a
očistí oltář, tak jakž vyčistili volkem.
23. A když dokonáš očišťování, obětuj volka mladého bez vady, a skopce
z stáda bez poškvrny.
24. Kteréž když obětovati budeš před Hospodinem, uvrhou kněží na ně
soli, a budou je obětovati v zápal Hospodinu.
25. Po sedm dní obětuj kozla za hřích, na každý den; též i volka
mladého a skopce z stáda bez poškvrny obětovati budou.
26. Sedm dní očišťovati budou oltář, a vyčistí jej, a posvětí ruky
své.
27. A když vyplní ty dny, osmého dne i potom obětovati budou kněží na
oltáři zápaly vaše, a pokojné oběti vaše, i přijmu vás laskavě, praví

Příspěvek byl publikován v rubrice Ezechiel. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.