Bible kralická: Ezechiel, 44. kapitola

1. Tedy přivedl mne zase cestou k bráně svatyně zevnitřní, kteráž
patří k východu, a ta byla zavřená.
2. I řekl ke mně Hospodin: Brána tato zavřená bude, nebudeť otvírána,
aniž kdo bude vcházeti skrze ni. Nebo Hospodin Bůh Izraelský všel
skrze ni; protož budeť zavřená.
3. Knížecí jest, kníže samo v ní sedati bude, aby jídalo chléb před
Hospodinem. Cestou síně této brány vejde, a cestou její vyjde.
4. I vedl mne cestou k bráně půlnoční, k přední straně domu, i viděl
jsem, a aj, naplnila sláva Hospodinova dům Hospodinův. I padl jsem na
tvář svou.
5. I řekl ke mně Hospodin: Synu člověčí, přilož srdce své, a viz očima
svýma, i ušima svýma slyš, cožkoli já mluvím tobě o všech ustanoveních
domu Hospodinova, i o všech zákonech jeho. Přilož, pravím, srdce své k
vcházení do domu, i ke všemu vycházení z svatyně,
6. A rci zpurnému domu Izraelskému: Takto praví Panovník Hospodin:
Dosti mějte na všech ohavnostech svých, ó dome Izraelský,
7. Že jste uvodili cizozemce neobřezaného srdce a neobřezaného těla,
aby bývali v svatyni mé, a poškvrňovali i domu mého, když jste
obětovali chléb můj, tuk i krev, ješto oni sic rušili smlouvu mou,
mimo všecky ohavnosti vaše,
8. A nedrželi jste stráže nad svatými věcmi mými, ale postavili jste
strážné na stráži mé, v svatyni mé místo sebe.
9. Takto praví Panovník Hospodin: Žádný cizozemec neobřezaného srdce a
neobřezaného těla nevejde do svatyně mé, ze všech cizozemců, kteříž
mezi syny Izraelskými jsou.
10. Nýbrž i Levítové, kteříž se vzdalovali ode mne, když bloudil
Izrael, kteříž zbloudili ode mne za ukydanými bohy svými, ponesou
nepravost svou.
11. Nebo budou v svatyni mé za služebníky, v povinnostech při branách
domu, a za slouhy při domu. Oni budou zabíjeti oběti zápalné i oběti
lidu, a oni stávati budou před nimi k sloužení jim,
12. Proto že přisluhovali jim před ukydanými bohy jejich, a byli domu
Izraelskému příčinou pádu v nepravost. Pročež přisáhl jsem jim, praví
Panovník Hospodin, že ponesou nepravost svou.
13. Aniž přistoupí ke mně, aby mi kněžský úřad konali, ovšem aby
přistupovati měli k kterým svatým věcem mým, neb k nejsvětějším, ale
ponesou pohanění své i ohavnosti své, kteréž páchali.
14. Protož postavím je za strážné u domu, ke vší službě jeho i ke
všemu, což činěno býti má v něm.
15. Kněží pak Levítští, synové Sádochovi, kteříž drželi stráž nad
svatyní mou, když zbloudili synové Izraelští ode mne, ti budou
přistupovati ke mně, aby mi přisluhovali, a státi před tváří mou,
obětujíce mi tuk i krev, praví Panovník Hospodin.
16. Ti přicházeti budou k svatyni mé, a ti přistupovati k stolu mému,
aby mi sloužili a drželi stráž mou.
17. I stane se, když budou míti vcházeti do bran síně vnitřní, že
roucha lněná oblekou, aniž na se vezmou vlněného, když by služby
konati měli v branách síně vnitřní i u vnitřku.
18. Klobouky lněné míti budou na hlavě své, a košilky lněné ať mají na
bedrách svých, a nepřepasují se ničímž, což by pot vyvodilo.
19. A majíce vyjíti do síně zevnitřní, do síně zevnitřní k lidu,
svlekou roucha svá, v kterýchž služby konali, a nechají jich v
komůrkách svatyně, a oblekou roucha jiná, a nebudou posvěcovati lidu
rouchem svým.
20. Aniž hlavy své holiti budou, ani vlasů nositi, ale slušně
ostříhají vlasy své.
21. Vína též nebude píti žádný z kněží, když budou míti vcházeti do
síně vnitřní.
22. Vdovy také aneb zahnané nebudou sobě pojímati za manželky, ale
panny z semene domu Izraelského, aneb vdovu, kteráž by ovdověla po
knězi, pojíti mohou.
23. A lid můj budou rozdílu učiti mezi svatým a nesvatým, též mezi
nečistým a čistým ať je učí rozeznávati.
24. V rozepři pak ať se postavují k souzení, a podlé soudu mého soudí
ji. Zákonů mých i ustanovení mých při všech slavnostech mých ať
ostříhají, a soboty mé světí.
25. K mrtvému pak člověku nepůjde, aby se poškvrniti měl, leč při otci
neb při mateři, též při synu a při dceři, při bratru a sestře, kteráž
nebyla za mužem, může se poškvrniti.
26. Po očištění pak jeho (sedm dní odečtou jemu),
27. V ten den, v kterýž vejde do svatyně, do síně vnitřní, aby služby
konal v svatyni, obětovati bude za hřích svůj, praví Panovník
Hospodin.
28. Dědictví pak jejich toto: Já jsem dědictví jejich, protož
vládařství nedávejte jim v Izraeli; já jsem vládařství jejich.
29. Oběti suché a za hřích i vinu, to oni jísti budou, i všelijaká
věc, oddána Bohu v Izraeli, jejich bude.
30. I přední věci všech prvotin ze všeho, i každá obět zhůru
pozdvižení všeliké věci, ze všech obětí zhůru pozdvižení vašich,
kněžské bude. I prvotiny těsta vašeho dávati budete knězi, aby
odpočinulo požehnání v domě tvém.

Příspěvek byl publikován v rubrice Ezechiel. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.