Bible kralická: Ezechiel, 45. kapitola

1. Když pak ujmete zemi v dědictví, obětovati budete obět Hospodinu,
díl svatý té země, zdélí pětmecítma tisíc loket, zšíří pak deset
tisíc, a budeť svatý po všem pomezí svém vůkol.
2. Z něhož bude místo svaté pět set zdélí, a pět set zšíří, čtyřhrané
vůkol, a ať má padesáte loket prostranství vůkol.
3. Z toho pak odměření odměříš dýlku pětmecítma tisíc loket, a šířku
deset tisíc, aby na něm byla svatyně, i svatyně svatých.
4. Díl ten země svatý jest. Kněží služebníků při svatyni býti má,
těch, kteříž přistupují, aby přisluhovali Hospodinu, aby měli místo
pro domy i místo svaté pro svatyni.
5. Těch pak pětmecítma tisíc loket dýlka a deset tisíc šířka ať jest
také Levítům, služebníkům domu, jim k držení dvadceti komůrek.
6. Místo pak k vystavení na něm města oddělíte pět tisíc loket na šíř,
a na dýl pětmecítma tisíc, naproti oběti místa svatého; bude pro
všecken dům Izraelský.
7. Knížeti pak s obou stran té oběti místa svatého, i položení města
před oběti místa svatého, a před položením města od strany západní díl
k západu, a po straně východní díl k východu, dlouhost pak naproti
každému z těch dílů od pomezí západního ku pomezí východnímu.
8. To bude míti za vládařství v Izraeli, a nebudou více utiskati
knížata má lidu mého, ale rozdadí zemi domu Izraelskému po pokoleních
jejich.
9. Takto praví Panovník Hospodin: Dostitě již, ó knížata Izraelská,
nátisk a zhoubu odložte, a soud a spravedlnost konejte, sejměte těžké
roboty vaše s lidu mého, praví Panovník Hospodin.
10. Váhu spravedlivou a efi spravedlivou i bát spravedlivý míti
budete.
11. Efi i bát v jednu míru ať jest, aby chomer bral v se deset bátů,
efi pak desátý díl chomeru; podlé chomeru ať jest míra.
12. Lot dvadceti peněz; dvadceti lotů, pětmecítma lotů, a patnácte
lotů libra bude vám.
13. Tato pak obět pozdvižení bude, kterouž obětovati budete: Šestý díl
efi z chomeru pšenice, též šestý díl efi dáte z chomeru ječmene.
14. Nařízení pak o oleji (bát jest míra oleje): Desátý díl bátu z míry
chomeru, desíti bátů; nebo deset bátů jest chomer.
15. A dobytče jedno ze dvou set bravů z dobrých pastvišť Izraelských,
k oběti suché a zápalné a k obětem pokojným, k očištění vás, praví
Panovník Hospodin.
16. Všecken lid té země, i s knížetem Izraelským zavázán bude k té
oběti zhůru pozdvižení.
17. Nebo kníže povinen bude zápaly, a suché i mokré oběti, v svátky a
na novměsíce, i v soboty, na všecky slavnosti domu Izraelského; on
obětovati bude za hřích, i obět suchou i zápalnou, i oběti pokojné,
aby se očištění dálo za dům Izraelský.
18. Takto praví Panovník Hospodin: Prvního měsíce, prvního dne vezmeš
volka mladého bez poškvrny, kterýmž očistíš svatyni.
19. I nabéře kněz krve té oběti za hřích, a pomaže veřejí domu, a čtyř
rohů toho přepásání na oltáři, i veřeje brány síně vnitřní.
20. Takž také učiní sedmého dne téhož měsíce, za každého pobloudilého
i za hloupého. Tak očistíte dům.
21. Prvního měsíce, čtrnáctého dne, budete míti Fáze, svátek sedmi
dnů, chlebové přesní jísti se budou.
22. A bude obětovati kníže v ten den za sebe i za všecken lid té země
volka za hřích.
23. A po sedm dní svátku obětovati bude zápal Hospodinu, sedm volků a
sedm skopců bez poškvrny na den, po těch sedm dní, a za hřích kozla na
den.
24. A obět suchou, efi na volka a efi na skopce, připraví též oleje
hin na efi.
25. Sedmého měsíce, patnáctého dne, v svátek tolikéž obětovati bude po

Příspěvek byl publikován v rubrice Ezechiel. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.