Bible kralická: Ezechiel, 46. kapitola

1. Takto praví Panovník Hospodin: Brána síně vnitřní, kteráž patří k
východu, bude zavřená po šest dní všedních, v den pak sobotní otevřína
bude; též v den novměsíce otvírána bude.
2. I přijde kníže cestou síně brány zevnitř, a postaví se u veřeje té
brány, a budou obětovati kněží obět zápalnou jeho, i oběti pokojné
jeho, a pokloně se na prahu brány, potom vyjde. Brána pak nebude
zavírána do večera,
3. Aby se klaněl lid země té u dveří brány té ve dny sobotní, i na
novměsíce před Hospodinem.
4. Obět pak zápalná, kterouž obětovati má kníže Hospodinu v den
sobotní, šest beránků bez vady a skopec bez poškvrny,
5. A obět suchá, efi na skopce, i na beránky obět suchá, podlé toho,
jakž naděleno, a oleje hin na efi.
6. Ke dni pak novměsíce ať jest volek mladý bez poškvrny, a šest
beránků i skopec bez poškvrny.
7. Též ať obětuje efi oběti suché při volku, a efi při skopci i při
beráncích, seč bude moci býti, a oleje hin na efi.
8. Kníže pak vcházeje, cestou síňce též brány půjde, a cestou její
odejde.
9. Ale když vcházeti bude lid země té před Hospodina na slavnosti, ten
kdož vejde cestou brány půlnoční, aby se klaněl, vyjde cestou brány
polední; a ten kdož vejde cestou brány polední, vyjde cestou brány
půlnoční. Nenavrátí se cestou té brány, kterouž všel, ale naproti ní
vyjde.
10. A když oni vcházeti budou, kníže mezi nimi vcházeti bude, a když
odcházeti budou, odejde.
11. Též na svátky i na slavnosti ať jest suchá obět, efi na volka a
efi na skopce, a na beránky, což naděleno, a oleje hin na efi.
12. Bude-li pak obětovati kníže obět dobrovolnou, zápal aneb oběti
pokojné dobrovolně Hospodinu, tedy ať jest mu otevřína brána, kteráž k
východu patří, a ať obětuje zápal svůj aneb pokojné oběti své, tak
jakž obětuje v den sobotní. Potom odejde, a brána bude zavřína po
odchodu jeho.
13. K tomu beránka ročního bez poškvrny obětovati bude v zápal každý
den Hospodinu; každého jitra beránka obětovati bude.
14. Též suchou obět přičiní k němu, každého jitra šestý díl efi, též
oleje třetinu hin k skropení mouky bělné, suchou obět Hospodinu,
nařízením věčným ustavičně.
15. A tak budou obětovati beránka i obět suchou, i olej každého jitra,
zápal ustavičný.
16. Taktoť praví Panovník Hospodin: Dá-li kníže dar někomu z synů
svých, dědictvíť jeho jest, synů jeho buď, k vládařství jejich
dědičnému.
17. Jestliže pak dá dar z dědictví svého některému z služebníků svých,
také bude jeho až do léta svobodného, kdyžto navrátí se knížeti tomu;
však dědictví jeho budou míti synové jeho.
18. Aniž bude bráti kníže z dědictví lidu, z vládařství jejich je
vytiskuje; z svého vládařství dědictví dá synům svým, aby nebyl
rozptylován lid můj žádný z vládařství svého.
19. Potom vedl mne průchodem, kterýž jest po straně brány, k kněžím do
komůrek svatých, kteréž patřily na půlnoci, a aj, tu bylo místo po
dvou bocích k západu.
20. I řekl mi: Toto jest místo, kdež vaří kněží oběti za vinu a za
hřích, kdež smaží oběti suché, aby nevynášeli do síně zevnitřní ku
posvěcování lidu.
21. Vyvedl mne též do síně zevnitřní, a vodil mne po čtyřech koutech
síně, a aj, síň byla v každém rohu té síně.
22. Ve čtyřech úhlech té síně byly síně s komíny, čtyřidcíti loket
zdélí a třídcíti zšíří; míra jednostejná těch čtyř síní nárožních.
23. A v těch čtyřech byly kuchyňky vůkol, též ohniště zdělána v těch
kuchyňkách vůkol.
24. I řekl mi: Ta jsou místa těch, kteříž vaří, kdežto vaří služebníci

Příspěvek byl publikován v rubrice Ezechiel. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.