Bible kralická: Ezechiel, 47. kapitola

1. Potom přivedl mne zase ke dveřím domu, a aj, vody vycházely od
spodku prahu domu na východ; nebo přední strana domu k východu byla, a
vody scházely pozpodu po pravé straně domu, po straně polední oltáře.
2. Odtud mne vyvedl cestou brány půlnoční, a obvedl mne cestou
zevnitřní k bráně zevnitřní, cestou, kteráž patří k východu, a aj,
vody vyplývaly po pravé straně.
3. Když pak vycházel ten muž k východu, v jehož rukou míra, i naměřil
tisíc loket, a provedl mne skrze vodu, vodu do kůtků.
4. Potom naměřiv tisíc, provedl mne skrze vodu, vodu do kolenou; ještě
naměřiv tisíc, provedl mne vodou do pasu.
5. Opět když naměřil tisíc, byl potok, kteréhož jsem nemohl přebřísti;
nebo vyzdvihly se vody, vody, přes něž by se musilo plynouti, potok,
kterýž by nemohl přebředen býti.
6. Tedy řekl mi: Viděl-lis, synu člověčí? I vedl mne, a posadil mne na
břeh toho potoka.
7. Když jsem se pak obrátil, aj, na břehu toho potoka bylo dříví velmi
veliké po obou stranách.
8. I řekl mi: Vody tyto vycházejí od Galilee první, a sstupujíce po
rovině, vejdou do moře, a když do moře vpadnou, opraví se vody.
9. I stane se, že každý živočich, kterýž se plazí, všudy, kamžkoli
přijdou potokové, ožive, a bude ryb velmi mnoho, proto že když přijdou
tam tyto vody, očerstvějí, a živy budou všudy, kdežkoli dojde tento
potok.
10. Stane se i to, že se postaví podlé něho rybáři od Engadi až do
studnice Eglaim; budou tu rozstírány síti. Podlé rozličnosti své bude
ryb jejich, jako ryb moře velikého, velmi mnoho.
11. Bahna a louže jeho, kteréž se neopraví, soli oddány budou.
12. Při potoku pak poroste na břehu jeho po obou stranách všelijaké
dříví ovoce nesoucí, jehož list neprší, aniž ovoce jeho přestává, v
měsících svých nese prvotiny; nebo vody jeho z svatyně vycházejí,
protož ovoce jeho jest ku pokrmu, a lístí jeho k lékařství.
13. Takto praví Panovník Hospodin: Totoť jest obmezení, v němž sobě
dědičně přivlastníte zemi po pokoleních Izraelských dvanácti; Jozefovi
dva provazcové.
14. Dědičně, pravím, jí vládnouti budete, jeden rovně jako druhý, o
níž přisáhl jsem, že ji dám otcům vašim. I připadne vám země tato v
dědictví.
15. Toto jest tedy pomezí té země: K straně půlnoční od moře velikého
cestou Chetlonu, kudyž se vchází do Sedad,
16. Emat, Berota, Sibraim, kteříž jsou mezi pomezím Damašským, a mezi
pomezím Emat, vsi prostřední, kteréž jsou při pomezí Chavrón.
17. A tak bude pomezí od moře Azar Enon, pomezí Damašek, a půlnoční
strana na půlnoci, a pomezí Emat. A to jest strana půlnoční.
18. Strana pak východní mezi Chavrón a mezi Damaškem, a mezi Galád, a
mezi zemí Izraelskou při Jordánu; od toho pomezí při moři východním
měřiti budete. A toť jest strana východní.
19. Strana pak polední na poledne, od Támar až k vodám sváru v Kádes,
od potoka až k moři velikému. A to jest strana polední na poledne.
20. Strana pak západní moře veliké, od pomezí až naproti, kudyž se
vchází do Emat. Ta jest strana západní.
21. A tak rozdělíte zemi tuto sobě po pokoleních Izraelských.
22. I stane se, že když ji rozměříte, bude vám v dědictví i příchozím,
kteříž by pohostinu byli mezi vámi, kteříž by zplodili syny mezi vámi;
nebo budou vám jako tu zrodilí mezi syny Izraelskými, s vámiť ujmou
dědictví mezi pokoleními Izraelskými.
23. Protož nechť jest v tom pokolení příchozí, u něhož pohostinu jest.
Tu dědictví dáte jemu, praví Panovník Hospodin.

Příspěvek byl publikován v rubrice Ezechiel. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.