Bible kralická: Ezechiel, 48. kapitola

1. Tato jsou pak jména pokolení: V končinách na půlnoční stranu podlé
cesty Chetlon, kudyž se vchází do Emat, Azar Enan, ku pomezí
Damašskému na půlnoční stranu, podlé Emat, od východní strany až do
západní, osadí se pokolení jedno, totiž Dan,
2. A při pomezí Dan, od strany východní až k straně západní jedno,
totiž Asser,
3. A při pomezí Asser, od strany východní až do strany západní jedno,
totiž Neftalím,
4. A při pomezí Neftalím, od strany východní až do strany západní
jedno, totiž Manasses,
5. A při pomezí Manasses, od strany východní až do strany západní
jedno, totiž Efraim,
6. A při pomezí Efraim, od strany východní až k straně západní jedno,
totiž Ruben,
7. A při pomezí Ruben, od strany východní až k straně západní jedno,
totiž Juda.
8. A při pomezí Juda, od strany východní až k straně západní bude
obět, kterouž obětovati budete, pětmecítma tisíc loket zšíří, zdélí
pak zaroveň s jedním z jiných dílů, od strany východní až k straně
západní, a bude svatyně u prostřed něho.
9. Ta obět, kterouž obětovati máte Hospodinu, bude zdélí pětmecítma
tisíc loket, zšíří pak deset tisíc.
10. Těmto pak se dostane ta obět svatá, totiž kněžím, na půlnoci
pětmecítma tisíc loket, k západu pak zšíří desíti tisíc, a na východ
zšíří desíti tisíc, na poledne též zdélí pětmecítma tisíc, a bude
svatyně Hospodinova u prostřed něho,
11. Kněžím, posvěcenému každému z synů Sádochových, kteříž drží stráž
mou, kteříž nebloudili, když bloudili synové Izraelští, jako bloudili
Levítové.
12. I bude díl jejich obětovaný z oběti té země, věc nejsvětější při
pomezí Levítů.
13. Levítů pak díl bude naproti pomezí kněžskému, pětmecítma tisíc
loket zdélí, a zšíří deset tisíc; každá dlouhost pětmecítma tisíc, a
širokost deset tisíc.
14. A nebudou ho uprodávati, ani směňovati, ani přenášeti prvotin
země, proto že jest posvěcená Hospodinu.
15. Pět pak tisíc loket pozůstalých na šíř, proti těm pětmecítma
tisícům, bude místo obecné, pro město k bydlení a k předměstí, i bude
město u prostřed něho.
16. Tyto pak jsou míry jeho: Strana půlnoční na čtyři tisíce a pět set
loket, též strana polední na čtyři tisíce a pět set, od strany též
východní čtyři tisíce a pět set, takž strana západní na čtyři tisíce a
pět set.
17. Bude i předměstí při městě k půlnoci na dvě stě a padesáte loket,
a ku poledni na dvě stě a padesáte, takž na východ na dvě stě a
padesáte, též k západu na dvě stě a padesáte.
18. Ostatek pak na dél, naproti oběti svaté, deset tisíc loket k
východu, a deset tisíc k západu; a z toho, což bude naproti té oběti
svaté, budou míti důchody ku pokrmu služebníci města.
19. A ti služebníci města sloužiti budou Izraelovi ze všech pokolení
Izraelských.
20. Všecku tuto oběť, pětmecítma tisíc loket, podlé těch pětmecítma
tisíc, čtverhranou obětovati budete v obět svatou k vládařství městu.
21. Což pak pozůstane, knížeti, s obou stran oběti svaté a vládařství
města, před těmi pětmecítma tisíci loket oběti, až ku pomezí
východnímu, a od západu proti týmž pětmecítma tisíc loket, podlé
pomezí západního naproti těm dílům, knížeti bude. A to bude obět
svatá, a svatyně domu u prostřed něho.
22. Od vládařství pak Levítů a od vládařství města, u prostřed toho,
což jest knížecího, mezi pomezím Judovým a mezi pomezím Beniaminovým,
knížecí bude.
23. Ostatní pak pokolení, od strany východní až k straně západní,
osadí se pokolení jedno, totiž Beniamin.
24. A při pomezí Beniamin, od strany východní až k straně západní
jedno, totiž Simeon,
25. A při pomezí Simeon, od strany východní až k straně západní jedno,
totiž Izachar,
26. A při pomezí Izachar, od strany východní až k straně západní
jedno, totiž Zabulon,
27. A při pomezí Zabulon, od strany východní až k straně západní
jedno, totiž Gád.
28. A při pomezí Gád, k straně polední na poledne, tu bude pomezí od
Támar až k vodám sváru v Kádes, ku potoku při moři velikém.
29. Toť jest ta země, kterouž ujmete hned od potoka, po pokoleních
Izraelských, a ti dílové jejich, praví Panovník Hospodin.
30. Tato pak jsou vymezení města: Od strany půlnoční čtyř tisíc a pět
set loket míra.
31. Brány pak města podlé jmen pokolení Izraelských, brány tři na
půlnoci, brána Rubenova jedna, brána Judova jedna, brána Léví jedna.
32. A od strany východní čtyř tisíc a pět set, a brány tři, totiž
brána Jozefova jedna, brána Beniaminova jedna, brána Danova jedna.
33. Též od strany polední čtyř tisíc a pět set loket míra, a brány
tři, brána Simeonova jedna, brána Izacharova jedna, brána Zabulonova
jedna.
34. Od strany západní čtyř tisíc a pět set, brány jejich tři, brána
Gádova jedna, brána Asserova jedna, brána Neftalímova jedna.
35. Okolek osmnácti tisíc loket, jméno pak města od dnešního dne bude:
Hospodin tam přebývá.

Příspěvek byl publikován v rubrice Ezechiel. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.