Bible kralická: Ezechiel, 5. kapitola

1. Potom ty synu člověčí, vezmi sobě nůž ostrý, totiž břitvu holičů,
vezmi jej sobě, a ohol ním hlavu i bradu svou. Potom vezma sobě váhu,
rozděl to.
2. Třetinu ohněm spal u prostřed města, když se vyplní dnové obležení;
zatím vezma druhou třetinu, posekej mečem okolo něho; ostatní pak
třetinu rozptyl u vítr. Nebo mečem dobytým budu je stihati.
3. A však odejmi odtud něco málo, a zavaž do křídel svých.
4. A i z těch ještě vezma, uvrz je do prostřed ohně, a spal je ohněm,
odkudž vyjde oheň na všecken dům Izraelský.
5. Takto praví Panovník Hospodin: Tento Jeruzalém, kterýž jsem
postavil u prostřed pohanů, a vůkol otočil krajinami,
6. Změnil soudy mé v bezbožnost více než pohané, a ustanovení má více
než jiné země, kteréž jsou vůkol něho; nebo soudy mými pohrdli, a v
ustanoveních mých nechodili.
7. Protož takto praví Panovník Hospodin: Proto že mnohem více než
pohané, kteříž jsou vůkol vás, v ustanoveních mých nechodili jste, a
soudů mých nečinili jste, nýbrž ani tak jako pohané, kteříž jsou vůkol
vás, soudů nekonali jste:
8. Protož takto praví Panovník Hospodin: Aj, já na tebe, aj já, a
vykonám u prostřed tebe soudy před očima pohanů.
9. Nebo učiním při tobě to, čehož jsem prv neučinil, a čehož podobně
neučiním více pro všecky ohavnosti tvé,
10. Tak že otcové jísti budou syny u prostřed tebe, a synové jísti
budou otce své, a vykonám proti tobě soudy, a rozptýlím všecky ostatky
tvé na všecky strany.
11. Protož živť jsem já, praví Panovník Hospodin, že poněvadž jsi ty
svatyně mé poškvrnil všelikými mrzkostmi svými, a všelikými ohavnostmi
svými, i já také zlehčím tebe, a neodpustíť oko mé, a nikoli se
neslituji.
12. Třetina tebe morem zemře a hladem zhyne u prostřed tebe, a třetina
druhá mečem padne vůkol tebe, ostatní pak třetinu na všecky stany
rozptýlím, a mečem dobytým stihati je budu.
13. A tak do konce vylit bude hněv můj, a dotru prchlivostí svou na
ně, i potěším se. I zvědíť, že já Hospodin mluvil jsem v horlivosti
své, když vykonám prchlivost svou na nich,
14. A obrátím tě v poušť, a dám tě v útržku mezi národy, kteříž jsou
vůkol tebe, před očima každého tudy jdoucího.
15. A tak budeš k útržce, posměchu, k hroznému příkladu a k užasnutí
národům, kteříž jsou vůkol tebe, tehdáž když vykonám proti tobě soudy
v hněvě a v prchlivosti a v žehrání zůřivém. Já Hospodin mluvil jsem.
16. Tehdáš když vystřelím jízlivé střely hladu k záhubě vaší, kteréž
vystřelím, abych vás vyhubil, a hlad shromáždě proti vám, zlámi vám
hůl chleba.
17. Pošli zajisté na vás hlad a zvěř lítou, kteráž tě na sirobu
přivede; i mor a krev přijde na tebe, když uvedu na tě meč. Já

Příspěvek byl publikován v rubrice Ezechiel. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.