Bible kralická: Ezechiel, 7. kapitola

1. Potom stalo se slovo Hospodinovo ke mně, řkoucí:
2. Slyš, synu člověčí: Takto praví Panovník Hospodin o zemi Izraelské:
Ach, skončení, přišlo skončení její na čtyři strany země.
3. Jižtě skončení nastalo tobě; nebo vypustím hněv svůj na tě, a budu
tě souditi podlé cest tvých, a uvrhu na tě všecky ohavnosti tvé.
4. Neodpustí zajisté oko mé tobě, aniž se slituji, ale cesty tvé na
tebe uvrhu, a ohavnosti tvé u prostřed tebe budou. I zvíte, že já jsem
Hospodin.
5. Takto praví Panovník Hospodin: Bída jedna, aj hle, přichází bída.
6. Skončení přichází, přichází skončení, procítil na tě, aj,
přicházíť.
7. Přicházíť to jitro na tebe, obyvateli země, přicházíť ten čas,
přibližuje se ten den hřmotu, a ne hlas rozléhající se po horách.
8. Již tudíž vyliji prchlivost svou na tě, a docela vypustím hněv svůj
na tebe, a budu tě souditi podlé cest tvých, a uvrhu na tě všecky
ohavnosti tvé.
9. Neodpustíť zajisté oko mé, aniž se slituji, ale podlé cest tvých
zaplatím tobě, a budou ohavnosti tvé u prostřed tebe. A tak zvíte, že
já jsem Hospodin, ten, kterýž biji.
10. Aj, teď jest ten den, aj, přicházeje, přišlo to jitro, zkvetl
prut, vypučila se z něho pýcha,
11. Ukrutnost vzrostla v prut bezbožnosti. Nezůstaneť z nich nic, ani
z množství jejich, ani z hluku jejich, aniž bude naříkáno nad nimi.
12. Přicházíť ten čas, blízko jest ten den. Kdo koupí, nebude se
veseliti, a kdo prodá, nic toho nebude litovati; nebo prchlivost
přijde na všecko množství její.
13. Ten zajisté, kdož prodal, k věci prodané nepůjde nazpět, by pak
ještě byl mezi živými život jejich, poněvadž vidění na všecko množství
její nenavrátí se, a žádný v nepravosti života svého nezmocní se.
14. Troubiti budou v troubu, a připraví všecko, ale nebude žádného,
kdo by šel k boji; nebo prchlivost má oboří se na všecko množství
její.
15. Meč bude vně, mor pak a hlad doma; kdo bude na poli, mečem zabit
bude, toho pak, kdož bude v městě, hlad a mor zahubí.
16. Kteříž pak z nich utekou, ti na horách, jako holubice v údolí,
všickni lkáti budou, jeden každý pro nepravost svou.
17. Všeliké ruce klesnou, a všeliká kolena rozplynou se jako voda.
18. I přepáší se žíněmi, a hrůza je přikryje, a na všeliké tváři bude
stud, a na všech hlavách jejich lysina.
19. Stříbro své po ulicích rozházejí, a zlato jejich bude jako
nečistota; stříbro jejich a zlato jejich nebude jich moci vysvoboditi
v den prchlivosti Hospodinovy. Nenasytí se, a střev svých nenaplní,
proto že nepravost jejich jest jim k urážce,
20. A že v slávě okrasy své, v té, kterouž k důstojnosti postavil Bůh,
obrazu ohavností svých a mrzkostí svých nadělali. Protož obrátil jsem
jim ji v nečistotu.
21. Nebo vydám ji v ruku cizozemců k rozchvátání, a bezbožným na zemi
za loupež, kteříž poškvrní jí.
22. Odvrátím též tvář svou od nich, i poškvrní svatyně mé, a vejdou do
ní, boříce a poškvrňujíce jí.
23. Udělej řetěz, nebo země plná jest soudů ukrutných, a město plné
jest nátisku.
24. Protož přivedu nejhorší z pohanů, aby dědičně vládli domy jejich;
i učiním přítrž pýše silných, a poškvrněny budou, kteříž jich
posvěcují.
25. Zkažení přišlo, protož hledati budou pokoje, ale žádného nebude.
26. Bída za bídou přijde, a novina bude za novinou, i budou hledati
vidění od proroka, ale zákon zahyne od kněze, a rada od starců.
27. Král ustavičně kvíliti bude, a kníže obleče se v smutek, a ruce
lidu v zemi předěšeny budou. Podlé cesty jejich učiním jim, a podlé

Příspěvek byl publikován v rubrice Ezechiel. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.