Bible kralická: Genesis, 10. kapitola

1. Tito jsou pak rodové synů Noé, Sema, Chama a Jáfeta, jimž se tito
synové zrodili popotopě.
2. Synové Jáfetovi: Gomer a Magog, a Madai, a Javan, a Tubal, a
Mešech, a Tiras.
3. Synové pak Gomerovi: Ascenez, Rifat, a Togorma.
4. Synové pak Javanovi: Elisa a Tarsis, Cetim a Dodanim.
5. Od těch rozděleni jsou ostrovové národů po krajinách jejich, každý
podlé jazyku svého, vedlé čeledi své, v národech svých.
6. Synové pak Chamovi: Chus a Mizraim a Put a Kanán.
7. A synové Chusovi: Sába, Evila, a Sabata, a Regma, a Sabatacha.
Synové pak Regmovi: Sába a Dedan.
8. Zplodil také Chus Nimroda; onť jest počal býti mocným na zemi.
9. To byl silný lovec před Hospodinem; protož se říká: Jako Nimrod
silný lovec před Hospodinem.
10. Počátek pak jeho království byl Babylon a Erech, Achad a Chalne, v
zemi Sinear.
11. Z země té vyšel do Assur, kdežto vystavěl Ninive, a Rohobot město,
a Chále,
12. A Rezen mezi Ninive a mezi Chále; toť jest město veliké.
13. Mizraim pak zplodil Ludim a Anamim, a Laabim, a Neftuim,
14. A Fetruzim, a Chasluim, (odkudž pošli Filistinští) a Kafturim.
15. Kanán pak zplodil Sidona prvorozeného svého, a Het,
16. A Jebuzea, a Amorea, a Gergezea,
17. A Hevea, a Aracea, a Sinea,
18. A Aradia, a Samarea, a Amatea; a potom odtud rozprostřely se
čeledi Kananejských.
19. A bylo pomezí Kananejských od Sidonu, když jdeš k Gerar až do
Gázy; a odtud když jdeš k Sodomě a Gomoře, a Adama a Seboim až do
Lázy.
20. Ti jsou synové Chamovi po čeledech svých, vedlé jazyků svých, po
krajinách svých, v národech svých.
21. Semovi také, otci všech synů Heber, bratru Jáfeta staršího zrozeni
jsou synové.
22. A tito jsou synové Semovi: Elam, a Assur, a Arfaxad, a Lud, a
Aram.
23. Synové pak Aramovi: Hus, a Hul, a Geter, a Mas.
24. Potom Arfaxad zplodil Sále; a Sále zplodil Hebera.
25. Heberovi také narodili se dva synové; jméno jednoho Peleg, proto
že za dnů jeho rozdělena byla země, a jméno bratra jeho Jektan.
26. Jektan pak zplodil Elmodada, a Salefa, a Azarmota, a Járe,
27. A Adoráma, a Uzala, a Dikla,
28. A Obale, a Abimahele, a Sebai,
29. A Ofira, a Evila, a Jobaba; všickni ti jsou synové Jektanovi.
30. A bylo bydlení jejich od Mesa, když jdeš k Sefar hoře na východ
slunce.
31. Tiť jsou synové Semovi po čeledech svých, vedlé jazyků svých, po
krajinách svých, v národech svých.
32. Ty jsou čeledi synů Noé po rodech svých, v národech svých; a od
těch rozdělili se národové na zemi po potopě.

Příspěvek byl publikován v rubrice Genesis. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.