Bible kralická: Genesis, 12. kapitola

1. Nebo byl řekl Hospodin Abramovi: Vyjdi z země své a z příbuznosti
své, i z domu otce svého do země, kterouž ukáži tobě.
2. A učiním tě v národ veliký, a požehnám tobě, a zvelebím jméno tvé,
a budeš požehnání.
3. Požehnám také dobrořečícím tobě, a zlořečícím tobě zlořečiti budu;
ano požehnány budou v tobě všecky čeledi země.
4. I vyšel Abram, tak jakž mu byl mluvil Hospodin, a šel s ním Lot.
(Byl pak Abram v sedmdesáti pěti letech, když vyšel z Cháran.)
5. A vzal Abram Sarai manželku svou, a Lota syna bratra svého, a
všecko zboží své, kteréhož nabyli, i duše, kterýchž dosáhli v Cháran.
A vyšedše, brali se do země Kananejské, až i přišli do ní.
6. I prošel Abram tu zemi až k místu Sichem, to jest až k rovině More.
A tehdáž Kananejští byli v zemi.
7. I ukázal se Hospodin Abramovi a řekl: Semeni tvému dám zemi tuto.
Tedy vzdělal tu oltář Hospodinu, kterýž se byl ukázal jemu.
8. A odtud podal se k hoře, kteráž leží na východ od Bethel, kdežto
rozbil stan svůj, tak že mu Bethel byl na západ, Hai pak na východ; i
vzdělal tam oltář Hospodinu, a vzýval jméno Hospodinovo.
9. Potom hnul se Abram dále, a odebral se odtud ku poledni.
10. Byl pak hlad v té zemi; protož sstoupil Abram do Egypta, aby tam
byl pohostinu; nebo veliký byl hlad v té zemi.
11. I stalo se, že když přicházel blízko k Egyptu, řekl k Sarai
manželce své: Aj, nyní znám, že jsi žena krásné tváři.
12. A stane se, že když tě uzří Egyptští, řeknou: To jest manželka
jeho; i zabijí mne, tebe pak živé nechají.
13. Prav medle, že jsi sestra má, aby mi dobře bylo příčinou tvou, a
živa zůstala duše má pro tebe.
14. I stalo se, když všel Abram do Egypta, viděli Egyptští ženu, že
krásná byla náramně.
15. A vidouce ji knížata Faraonova, schválili ji před ním; i vzata
jest žena do domu Faraonova.
16. Kterýžto i Abramovi dobře učinil pro ni; a měl ovce a voly a osly,
i služebníky a děvky, též oslice a velbloudy.
17. Ale Hospodin trápil Faraona ranami velikými, i dům jeho, pro Sarai
manželku Abramovu.
18. Protož povolal Farao Abrama a řekl: Cos mi to učinil? Pročežs mi
neoznámil, že ona manželka tvá jest?
19. Proč jsi řekl: Sestra má jest? A vzal jsem ji sobě za ženu. Protož
nyní, teď máš manželku svou, vezmi a jdi.
20. I poručil o něm Farao mužům, a propustili ho, i manželku jeho i
všecko, což měl.

Příspěvek byl publikován v rubrice Genesis. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.