Bible kralická: Genesis, 13. kapitola

1. Vstoupil tedy Abram z Egypta on i žena jeho i všecko, což měl, a
Lot s ním, ku poledni.
2. (Byl pak Abram bohatý velmi na dobytek, na stříbro i na zlato.)
3. A šel cestami svými od poledne až do Bethel, až k místu tomu, kdež
prvé byl stánek jeho, mezi Bethel a Hai,
4. K místu oltáře, kterýž tam byl prvé vzdělal, kdežto vzýval Abram
jméno Hospodinovo.
5. Také i Lot, kterýž s Abramem chodil, měl ovce a voly i stany.
6. A nemohla jim země postačovati, aby spolu bydlili, proto že zboží
jich bylo veliké, tak že nemohli spolu bydliti.
7. Odkudž vznikla nesnáz mezi pastýři stáda Abramova a mezi pastýři
stáda Lotova; nebo Kananejští a Ferezejští tehdáž bydlili v zemi té.
8. Řekl tedy Abram k Lotovi: Nechžť, prosím, není nesnáze mezi mnou a
tebou, a mezi pastýři mými a pastýři tvými, poněvadž muži bratří jsme.
9. Zdaliž není před tebou všecka země? Odděl se, prosím, ode mne.
Půjdeš-li na levo, já na pravo se držeti budu; pakli půjdeš na pravo,
na levo se držeti budu.
10. Pozdvih tedy Lot očí svých, spatřil všecku rovinu vůkol Jordánu,
kteráž před tím, než Hospodin zkazil Sodomu a Gomoru, všecka až k
Ségor svlažována byla, jako zahrada Hospodinova, a jako země Egyptská.
11. I zvolil sobě Lot všecku rovinu Jordánskou, a bral se k východu; a
tak oddělili se jeden od druhého.
12. Abram bydlil v zemi Kananejské, ale Lot přebýval v městech té
roviny, podav stanů až k Sodomě.
13. Lidé pak Sodomští byli zlí, a hříšníci před Hospodinem velicí.
14. I řekl Hospodin Abramovi, když se oddělil od něho Lot: Pozdvihni
nyní očí svých, a pohleď z místa, na němž jsi, na půlnoci a na
poledne, i na východ a na západ.
15. Nebo všecku zemi, kterouž vidíš, tobě dám a semeni tvému až na
věky.
16. A rozmnožím símě tvé jako prach země; nebo jestliže kdo bude moci
sčísti prach země, tedy i símě tvé sečteno bude.
17. Vstaň, projdi tu zemi na dýl i na šíř její; nebo tobě ji dám.
18. Tedy Abram hnuv se s stanem, přišel a bydlil v rovinách Mamre,
kteréž jsou při Hebronu, kdežto vzdělal oltář Hospodinu.

Příspěvek byl publikován v rubrice Genesis. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.