Bible kralická: Genesis, 16. kapitola

1. Sarai pak manželka Abramova jemu nerodila; a měla děvku Egyptskou,
jménem Agar.
2. I řekla Sarai Abramovi: Aj, nyní Hospodin zavřel život můj, abych
nerodila; vejdi, prosím, k děvce mé, zda bych aspoň z ní mohla míti
syny. I povolil Abram řeči Sarai.
3. Tedy vzavši Sarai manželka Abramova Agar Egyptskou děvku svou, po
desíti letech, jakž bydliti počal Abram v zemi Kananejské, dala ji
Abramovi muži svému za ženu.
4. I všel k Agar, kterážto počala. Viduci pak ona, že počala, zlehčila
sobě paní svou.
5. I řekla Sarai Abramovi: Křivdou mou tys vinen; já jsem dala děvku
svou v lůno tvé, kterážto viduci, že počala, zlehčila mne sobě. Sudiž
Hospodin mezi mnou a mezi tebou.
6. I řekl Abram k Sarai: Aj, děvka tvá v moci tvé; učiň s ní, cožť se
za dobré vidí. Tedy trápila ji Sarai, a ona utekla od ní.
7. Našel ji pak anděl Hospodinův u studnice vody na poušti, u studnice
té, kteráž jest při cestě Sur.
8. A řekl: Agar, děvko Sarai, odkud jdeš, a kam se béřeš? I řekla: Od
tváři Sarai paní své já utíkám.
9. Tedy řekl jí anděl Hospodinův: Navrať se ku paní své, a pokoř se
pod ruku její.
10. Opět řekl anděl Hospodinův: Velice rozmnožím símě tvé, aniž bude
moci sečteno býti pro množství.
11. Potom také řekl anděl Hospodinův: Aj, ty jsi těhotná, a tudíž
porodíš syna, a nazůveš jméno jeho Izmael; nebo uslyšel Hospodin
trápení tvé.
12. Budeť pak lítý člověk; ruce jeho proti všechněm, a ruce všech
proti němu; a před tváří všech bratří svých bydliti bude.
13. I nazvala Agar jméno Hospodinovo, kterýž mluvil jí: Ty jsi silný
Bůh vidění; nebo řekla: Zdaliž teď také nevidím po tom, kterýž mne
viděl?
14. Protož nazvala studnici tu studnicí Živého vidoucího mne. Aj, ta
jest mezi Kádes a Barad.
15. Porodila pak Agar Abramovi syna; a nazval Abram jméno syna svého,
kteréhož porodila Agar, Izmael.
16. Abram pak byl v osmdesáti šesti letech, když mu porodila Agar

Příspěvek byl publikován v rubrice Genesis. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.