Bible kralická: Genesis, 18. kapitola

1. Ukázal se pak jemu Hospodin v rovině Mamre; a on seděl u dveří
stanu, když veliké horko na den bylo.
2. A když pozdvihl očí svých, viděl, a aj, tři muži stáli naproti
němu. Kteréžto jakž uzřel, běžel jim vstříc ode dveří stanu, a sklonil
se až k zemi.
3. A řekl: Pane můj, jestliže jsem nyní nalezl milost před očima
tvýma, prosím, nepomíjej služebníka svého.
4. Přineseno bude trochu vody, a umyjete nohy své, a odpočinete pod
stromem.
5. Zatím přinesu kus chleba, a posilníte srdce svého; potom půjdete,
poněvadž mimo služebníka svého jdete. I řekli: Tak učiň, jakž jsi
mluvil.
6. Tedy pospíšil Abraham do stanu k Sáře, a řekl: Spěšně tři míry
mouky bělné zadělej, a napec podpopelných chlebů.
7. Abraham pak běžel k stádu; a vzav tele mladé a dobré, dal
služebníku, kterýžto pospíšil připraviti je.
8. Potom vzav másla a mléka, i tele, kteréž připravil, položil před
ně; sám pak stál při nich pod stromem, i jedli.
9. Řekli pak jemu: Kde jest Sára manželka tvá? Kterýžto odpověděl: Teď
v stanu.
10. A řekl: Jistotně se navrátím k tobě vedlé času života, a aj, syna
míti bude Sára manželka tvá. Ale Sára poslouchala u dveří stanu,
kteréž byly za ním.
11. Abraham pak i Sára byli staří a sešlého věku, a přestal byl Sáře
běh ženský.
12. I smála se Sára sama v sobě, řkuci: Teprv když jsem se sstarala, v
rozkoše se vydám? A ještě i pán můj se sstaral.
13. Tedy řekl Hospodin Abrahamovi: Proč jest se smála Sára, řkuci:
Zdaliž opravdu ještě roditi budu, a já se sstarala?
14. Zdaliž co skrytého bude před Hospodinem? K času určitému navrátím
se k tobě vedlé času života, a Sára bude míti syna.
15. Zapřela pak Sára a řekla: Nesmála jsem se; nebo se bála. I řekl
Hospodin : Neníť tak, ale smála jsi se.
16. Tedy vstavše odtud muži ti, obrátili se k Sodomě; Abraham pak šel
s nimi, aby je provodil.
17. A řekl Hospodin: Zdali já zatajím před Abrahamem, což dělati budu?
18. Poněvadž Abraham jistotně bude v národ veliký a silný, a požehnáni
budou v něm všickni národové země.
19. Nebo znám jej; protož přikáže synům svým a domu svému po sobě, aby
ostříhali cesty Hospodinovy, a činili spravedlnost a soud, aťby
naplnil Hospodin Abrahamovi, což mu zaslíbil.
20. I řekl Hospodin: Proto že rozmnožen jest křik Sodomských a
Gomorských, a hřích jejich že obtížen jest náramně:
21. Sstoupím již a pohledím, jestliže podle křiku jejich, kterýž
přišel ke mně, činili, důjde na ně setření; a pakli toho není, zvím.
22. A obrátivše se odtud muži, šli do Sodomy; Abraham pak ještě stál
před Hospodinem.
23. V tom přistoupiv Abraham, řekl: Zdali také zahladíš spravedlivého
s bezbožným?
24. Bude-li padesáte spravedlivých v tom městě, zdali předce zahubíš,
a neodpustíš místu pro padesáte spravedlivých, kteříž jsou v něm?
25. Odstup to od tebe, abys takovou věc učiniti měl, abys usmrtil
spravedlivého s bezbožným; takť by byl spravedlivý jako bezbožný.
Odstup to od tebe; zdaliž soudce vší země neučiní soudu?
26. I řekl Hospodin: Jestliže naleznu v Sodomě, v městě tom, padesáte
spravedlivých, odpustím všemu tomu místu pro ně.
27. A odpovídaje Abraham, řekl: Aj, nyní chtěl bych mluviti ku Pánu
svému, ačkoli jsem prach a popel.
28. Co pak, nedostane-li se ku padesáti spravedlivým pěti, zdali
zkazíš pro těch pět všecko město? I řekl: Nezahladím, jestliže najdu
tam čtyřidceti pět.
29. Opět mluvil Abraham a řekl: Snad nalezeno bude tam čtyřidceti? A
odpověděl: Neučiním pro těch čtyřidceti.
30. I řekl Abraham : Prosím, nechť se nehněvá Pán můj, že mluviti
budu: Snad se jich nalezne tam třidceti? Odpověděl: Neučiním, jestliže
naleznu tam třidceti.
31. A opět řekl: Aj, nyní počal jsem mluviti ku Pánu svému: Snad se
nalezne tam dvadceti? Odpověděl: Nezahladím i pro těch dvadceti.
32. Řekl ještě: Prosím, ať se nehněvá Pán můj, jestliže jednou ještě
mluviti budu: Snad se jich najde tam deset? Odpověděl: Nezahladím i
pro těch deset.
33. I odšel Hospodin, když dokonal řeč k Abrahamovi; Abraham pak
navrátil se k místu svému.

Příspěvek byl publikován v rubrice Genesis. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.