Bible kralická: Genesis, 19. kapitola

1. Přišli pak dva andělé do Sodomy u večer, a Lot seděl v bráně
Sodomské. Kteréžto když uzřel, vstav, šel jim v cestu a sklonil se
tváří až k zemi.
2. A řekl: Aj, prosím páni moji, uchylte se nyní do domu služebníka
svého, a zůstaňte přes noc; umyjete také nohy své a ráno vstanouce,
půjdete cestou svou. Oni pak odpověděli: Nikoli, ale přenocujeme na
ulici.
3. Ale když on je velmi nutil, obrátivše se k němu, vešli do domu
jeho. I udělal jim hody, a napekl chlebů přesných, i jedli.
4. Prvé pak než lehli, muži města toho, muži Sodomští, osuli se vůkol
domu toho, od mladého až do starého, všecken lid odevšad.
5. I volali na Lota, a řekli jemu: Kde jsou ti muži, kteříž přišli k
tobě v noci? Vyveď je k nám, ať je poznáme.
6. I vyšel k nim Lot ven, a zavřel po sobě dvéře.
7. A řekl: Prosím, bratří moji, nečiňte zlého.
8. Aj, mám teď dvě dcery, kteréžto nepoznaly muže; vyvedu je nyní k
vám, čiňte s nimi, jak se vám líbí; toliko mužům těmto nic nečiňte,
poněvadž vešli pod stín střechy mé.
9. I řekli: Odejdi tam! A mluvili: Sám se dostal sem pohostinu, a chce
nás souditi? Nyní tobě hůř uděláme, než jim. I obořili se násilně na
muže toho, totiž na Lota, a přistoupili, aby vylomili dvéře.
10. Tedy muži ti vztáhli ven ruku svou, a uvedli Lota k sobě do domu,
a dvéře zavřeli.
11. A ty muže, kteříž byli přede dveřmi domu, ranili slepotou velikou,
od nejmenšího až do největšího, tak že ustali, hledajíce dveří.
12. I řekli muži k Lotovi: Máš-li ještě zde koho, buď zetě neb syny
své, neb dcery své, i všecko, což máš v městě, vyveď z místa tohoto.
13. Nebo zkazíme místo toto, proto žese velmi rozmohl křik jejich před
Hospodinem, a poslal nás Hospodin, abychom zkazili je.
14. Vyšed tedy Lot, mluvil k zeťům svým, kteříž již měli pojímati
dcery jeho, a řekl: Vstaňte, vyjděte z místa tohoto, nebo zkazí
Hospodin město toto. Ale zdálo se zeťům jeho, jako by žertoval.
15. A když zasvitávalo, nutili andělé Lota, řkouce: Vstaň, vezmi ženu
svou a dvě dcery své, kteréž tu jsou, abys nezahynul v pomstě města.
16. A když prodléval, chopili muži ruku jeho, a ruku ženy jeho, a ruku
dvou dcer jeho, nebo se slitoval nad ním Hospodin; i vyvedli jej, a
pustili za městem.
17. A stalo se, když je vedli ven, řekl jeden : Zachovejž život svůj,
neohlédej se zpět, ani se zastavuj na vší této rovině; ujdi na horu,
abys nezahynul.
18. I řekl jim Lot: Ne tak, prosím, páni moji.
19. Aj, nyní nalezl služebník tvůj milost před očima tvýma, a veliké
jest milosrdenství tvé, kteréž jsi učinil se mnou, když jsi zachoval
duši mou; ale jáť nebudu moci ujíti na tu horu, aby mne nepostihlo to
zlé, a umřel bych.
20. Hle, teď jest toto město blízko, do něhož bych utekl, a toť jest
malé; prosím, nechť tam ujdu; však pak neveliké jest, a živa bude duše
má.
21. I řekl k němu: Aj, uslyšel jsem žádost tvou i v této věci, abych
nepodvrátil města toho, o němž jsi mluvil.
22. Pospěšiž, ujdi tam; neboť nebudu moci učiniti ničehož, dokudž tam
nedojdeš. A z té příčiny nazváno jest jméno města toho Ségor.
23. Slunce vzcházelo nad zemi, když Lot všel do Ségor.
24. A Hospodin dštil na Sodomu a na Gomoru sirou a ohněm od Hospodina
s nebe.
25. A podvrátil ta města i všecku tu rovinu, všecky také obyvatele
těch měst, i všecko , což roste z země.
26. I ohlédla se žena jeho, jduc za ním, a obrácena jest v sloup
solný.
27. Vstav pak Abraham ráno, pospíšil k místu tomu, kdež byl stál před
Hospodinem.
28. A pohleděv k Sodomě a Gomoře, i na všecku zemi té roviny, uzřel, a
aj, vystupoval dým z země té, jako dým z vápenice.
29. Stalo se tedy, když kazil Bůh města té roviny, že se rozpomenul
Bůh na Abrahama, a vytrhl Lota z prostředku podvrácení, když podvracel
města, v nichž bydlil Lot.
30. Potom vyšel Lot z Ségor, a bydlil na hoře té, a obě dvě dcery jeho
s ním; nebo nesměl bydliti v Ségor. I bydlil v jeskyni s oběma dcerami
svými.
31. I řekla prvorozená k mladší: Otec náš jest již starý, a není
žádného muže na zemi, ješto by všel k nám podlé obyčeje vší země.
32. Poď, dejme píti otci našemu vína, a spěme s ním, abychom zachovaly
z otce našeho símě.
33. I daly píti otci svému vína té noci; a všedši prvorozená, spala s
otcem svým, kterýžto necítil, ani když lehla, ani když vstala.
34. Nazejtří pak řekla prvorozená k mladší: Aj, spala jsem včerejší
noci s otcem svým; dejme mu píti vína ještě této noci; potom vejduc,
spi s ním, a zachovejme símě z otcenašeho.
35. I daly píti ještě té noci otci svému vína; a vstala ta mladší, a
spala s ním; onpak necítil, ani když ona lehla, ani když vstala.
36. A tak počaly obě dcery Lotovy z otce svého.
37. I porodila prvorozená syna, a nazvala jméno jeho Moáb; onť jest
otec Moábských až do dnešního dne.

Příspěvek byl publikován v rubrice Genesis. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.