Bible kralická: Genesis, 20. kapitola

1. Odtud bral se Abraham do země polední, aby bydlil mezi Kádes a Sur;
i byl pohostinu v Gerar;
2. Kdežto pravil Abraham o Sáře manželce své: Sestra má jest. Tedy
poslav Abimelech, král Gerarský, vzal Sáru.
3. Ale přišed Bůh k Abimelechovi ve snách v noci, řekl jemu: Aj, ty
již umřeš pro ženu, kterouž jsi vzal, poněvadž jest vdaná za muže.
4. Abimelech pak nepřiblížil se k ní; protož řekl: Pane, zdaž také
spravedlivý národ zabiješ?
5. Zdaliž mi sám nepravil: Sestra má jest? A ona též pravila: Bratr
můj jest. V upřímnosti srdce svého a v nevinnosti rukou svých učinil
jsem to.
6. I řekl jemu Bůh ve snách: Jáť také vím, že v upřímnosti srdce svého
učinil jsi to, a já také zdržel jsem tě, abys nezhřešil proti mně;
protož nedalť jsem se jí dotknouti.
7. Nyní tedy, navrať ženu muži tomu; nebo prorok jest, a modliti se
bude za tebe, a živ budeš. Pakli jí nenavrátíš, věz, že smrtí umřeš ty
i všecko, což tvého jest.
8. A vstav Abimelech ráno, svolal všecky služebníky své, a vypravoval
všecka slova ta v uši jejich. I báli se ti muži velmi.
9. Potom povolav Abimelech Abrahama, řekl jemu: Co jsi nám to učinil?
A co jsem zhřešil proti tobě, že jsi uvedl na mne a na království mé
hřích veliký? Učinils mi, čehož jsi učiniti neměl.
10. A řekl opět Abimelech Abrahamovi: Cos myslil, žes takovou věc
učinil?
11. Odpověděl Abraham: Řekl jsem: Jistě že není bázně Boží na místě
tomto, a zabijí mne pro ženu mou.
12. A také v pravdě jest sestra má, dcera otce mého, však ne dcera
matky mé; a pojal jsem ji sobě za manželku.
13. Když pak vyvedl mne Bůh z domu otce mého, abych pohostinu bydlil,
tedy řekl jsem jí: Toto mi dobrodiní učiníš: Na každém místě, kamž
půjdeme, prav o mně: Bratr můj jest.
14. Tedy vzav Abimelech ovce a voly, služebníky také a děvky, dal je
Abrahamovi; a navrátil mu Sáru manželku jeho.
15. A řekl Abimelech: Aj, země má před tebou; kdežť se koli příhodné
býti vidí, tu přebývej.
16. Sáře pak řekl: Aj, dal jsem tisíc stříbrných bratru tvému, hle,
onť jest tobě zástěrou očí u všech, kteříž jsou s tebou. A všemi
těmito věcmi Sára poučena byla.
17. I modlil se Abraham Bohu, a uzdravil Bůh Abimelecha, a ženu jeho,
a děvky jeho; i rodily.
18. Nebo byl zavřel Hospodin každý život ženský v domě Abimelechově,
pro Sáru manželku Abrahamovu.

Příspěvek byl publikován v rubrice Genesis. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.