Bible kralická: Genesis, 25. kapitola

1. Abraham pak opět pojal ženu jménem Ceturu.
2. Kterážto porodila jemu Zamrana, a Jeksana, a Madana, a Madiana,
Jezbocha a Suecha.
3. Jeksan potom zplodil Sábu a Dedana. Synové pak Dedanovi byli:
Assurim, a Latuzim, a Laomim.
4. Ale synové Madianovi: Efa, a Efer, a Enoch, a Abida, a Helda;
všickni ti synové byli Cetury.
5. I dal Abraham Izákovi všecko, což měl.
6. Synům pak ženin svých dal Abraham dary, a odeslal je od Izáka syna
svého, ještě živ jsa, k východu do země východní.
7. Tito pak jsou dnové let života Abrahamova, v nichž byl živ: Sto
sedmdesáte a pět let.
8. I skonal a umřel Abraham v starosti dobré, stár jsa a plný dnů ; a
připojen jest k lidu svému.
9. Tedy pochovali ho Izák a Izmael synové jeho v jeskyni Machpelah, na
poli Efrona, syna Sohar Hetejského, naproti Mamre,
10. Na tom poli, kteréž byl koupil Abraham od synů Het; tu pochován
jest Abraham i Sára manželka jeho.
11. Po smrti pak Abrahamově požehnal Bůh Izákovi synu jeho, a bydlil
Izák u studnice Živého vidoucího mne.
12. Tito jsou pak rodové Izmaele syna Abrahamova, jehož porodila Agar
Egyptská, děvka Sářina, Abrahamovi.
13. A tato jsou jména synů Izmaelových, jimiž se jmenují po rodech
svých: Prvorozený Izmaelův Nabajot, po něm Cedar, a Adbeel a Mabsan,
14. A Masma, a Dumah a Massa,
15. Hadar a Tema, Jetur, Nafis a Cedma.
16. Ti jsou synové Izmaelovi, a ta jména jejich, po vsech jejich, a po
městech jejich, dvanáctero knížat po čeledech jejich.
17. (Bylo pak života Izmaelova sto třidceti a sedm let, i skonal; a
umřev, připojen jest k lidu svému.)
18. A bydlili od Hevilah až do Sur, jenž jest proti Egyptu, když jdeš
do Assyrie; před tváří všech bratří svých položil se.
19. Tito jsou také rodové Izáka syna Abrahamova: Abraham zplodil
Izáka.
20. Byl pak Izák ve čtyřidcíti letech, když sobě vzal za manželku
Rebeku, dceru Bathuele Syrského, z Pádan Syrské, sestru Lábana
Syrského.
21. I modlil se Izák pokorně Hospodinu za manželku svou; nebo byla
neplodná. A uslyšel jej Hospodin; a tak počala Rebeka manželka jeho.
22. A když se děti potiskali v životě jejím, řekla: Má-liť tak býti,
proč jsem já počala ? Šla tedy, aby se otázala Hospodina.
23. I řekl jí Hospodin: Dva národové jsou v životě tvém, a dvůj lid z
života tvého se rozdělí; lid pak jeden nad druhý bude silnější, a
větší sloužiti bude menšímu.
24. A když se naplnili dnové její, aby porodila, a aj, blíženci byli v
životě jejím.
25. I vyšel první ryšavý všecken, a jako oděv chlupatý; i nazvali
jméno jeho Ezau.
26. Potom pak vyšel bratr jeho, a rukou svou držel Ezau za patu;
pročež nazváno jest jméno jeho Jákob. A byl Izák v šedesáti letech,
když ona je porodila.
27. A když dorostli ti děti, byl Ezau lovec umělý, chodě po polích;
Jákob pak byl muž prostý a v staních bydlil.
28. I byl Izák laskav na Ezau, proto že z lovu jeho míval pokrm; ale
Rebeka laskava byla na Jákoba.
29. Uvařil pak Jákob krmičku. Tedy Ezau přišel z pole zemdlený,
30. A řekl Jákobovi: Dej mi, prosím, jísti krmě té červené, nebo jsem
umdlel. (Protož nazváno jest jméno jeho Edom.)
31. Odpověděl Jákob: Prodej mi dnes hned prvorozenství své.
32. I řekl Ezau: Aj, já k smrti se blížím, k čemuž mi tedy to
prvorozenství?
33. Dí Jákob: Přisáhni mi dnes hned. I přisáhl mu, a prodal
prvorozenství své Jákobovi.
34. Tedy Jákob dal Ezauchovi chleba a té krmě z šocovice. Kterýžto
jedl a pil, a vstav, odšel; a tak pohrdl Ezau prvorozenstvím.

Příspěvek byl publikován v rubrice Genesis. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.