Bible kralická: Genesis, 27. kapitola

1. Když se pak sstaral Izák, a pošly byly oči jeho, tak že neviděl,
povolal Ezau syna svého staršího, a řekl jemu: Synu můj. Kterýžto
odpověděl: Aj, teď jsem.
2. I dí: Aj, já jsem se již sstaral, a nevím dne smrti své.
3. Protož nyní vezmi medle nástroje své, toul svůj a lučiště své, a
vyjda do pole, ulov mi zvěřinu.
4. A přistroj mi krmi chutnou, jakž já rád jídám, a přines mi, a budu
jísti, aťby požehnala duše má, prvé než umru.
5. (Slyšela pak Rebeka, když mluvil Izák s Ezau synem svým.) I odšel
Ezau na pole, aby ulovil zvěřinu a přinesl.
6. Tedy řekla Rebeka Jákobovi synu svému takto: Aj, slyšela jsem, když
otec tvůj mluvil k Ezau bratru tvému, a pravil:
7. Přines mi něco z lovu, a přistroj mi krmě chutné, abych jedl, a
požehnámť před Hospodinem, prvé než umru.
8. Nyní tedy, synu můj, poslechni hlasu mého v tom, což já přikazuji
tobě.
9. Jdi medle k stádu, a odtud mi vezmi dva kozelce výborné, abych
přistrojila z nich krmě chutné otci tvému, jakž on rád jídá.
10. A přineseš otci svému, a on jísti bude, na to, aby požehnal tobě,
prvé než umře.
11. I řekl Jákob Rebece matce své: Víš, že Ezau bratr můj jest člověk
chlupatý, a já jsem člověk hladký.
12. Jestliže omaká mne otec můj, tedy zůstanu u něho za podvodného; a
tak uvedu na sebe zlořečenství, a ne požehnání.
13. Jemužto odpověděla matka: Nechť jest na mne zlořečenství tvé, synu
můj; jen ty poslechni hlasu mého, a jdi, přines mi.
14. Tedy odšed, vzal, a přinesl matce své. I připravila matka jeho
krmě chutné, jakž otec jeho rád jídal.
15. A vzala Rebeka nejlepší šaty Ezausyna svého staršího, kteréž měla
u sebe v domě, a oblékla Jákoba, syna svého mladšího.
16. A kožkami kozelčími obvinula ruce jeho, a díl hladký hrdla jeho.
17. I dala chléb a krmě chutné, kteréž připravila, v ruce Jákoba syna
svého.
18. A on přišed k otci svému, řekl: Otče můj! Kterýžto odpověděl: Aj,
teď jsem. Kdož jsi ty, synu můj?
19. I dí Jákob otci svému: Já jsem Ezau, prvorozený tvůj. Učinil jsem,
jakž jsi mi poručil. Vstaň, prosím, sedni a jez z lovu mého, aby mi
požehnala duše tvá.
20. Tedy řekl Izák synu svému: Což to? Brzys to nalezl, synu můj. A on
dí: Nebo Hospodin Bůh tvůj způsobil to, aby mi se pojednou nahodilo.
21. I řekl Izák Jákobovi: Přistupiž, ať omakám tě, synu můj, ty-li jsi
syn můj Ezau, či nejsi.
22. Tedy přistoupil Jákob k Izákovi otci svému; a on omakal ho, i
řekl: Hlas jest hlas Jákobův, ale ruce tyto ruce Ezau.
23. A nepoznal ho; nebo byly ruce jeho, jako ruce Ezau bratra jeho,
chlupaté. I požehnal mu.
24. A řekl: Ty-liž jsi pak syn můj Ezau? Odpověděl: Já.
25. I řekl: Podejž mi, ať jím z lovu syna svého, aby tobě požehnala
duše má. Tedy podal mu, a on jedl. Přinesl mu také vína, a on pil.
26. I řekl jemu Izák otec jeho: Přistupiž nyní, a polib mne, synu můj.
27. I přistoupil a políbil ho. A jakž ucítil Izák vůni roucha jeho,
požehnal mu, řka: Pohleď, vůně syna mého jest jako vůně pole, jemuž
požehnal Hospodin.
28. Dejž tobě Bůh z rosy nebeské, a z tučnosti zemské, i hojnost obilé
a vína.
29. Nechažť slouží tobě lidé, a sklánějí se před tebou národové. Budiž
pánem bratří svých, a ať se sklánějí před tebou synové matky tvé. Kdož
by zlořečili tobě, nechť jsou zlořečení, a kdo by dobrořečili tobě,
požehnaní.
30. A když přestal Izák požehnání dávati Jákobovi, a sotva že vyšel
Jákob od Izáka otce svého, Ezau bratr jeho přišel z lovu svého.
31. A připraviv i on krmě chutné, přinesl otci svému a řekl mu: Nechžť
vstane otec můj, a jí z lovu syna svého, aby mi požehnala duše tvá.
32. I řekl jemu Izák otec jeho: Kdo jsi ty? Dí on: Já jsem syn tvůj,
prvorozený tvůj Ezau.
33. Tedy zhrozil se Izák hrůzou velikou náramně, a řekl: Kdo pak a kde
jest ten, ješto uloviv zvěřinu, přinesl mi? A já jsem jedl ze všeho,
prvé než jsi ty přišel, a požehnal jsem mu, a budeť požehnaným.
34. Uslyšev Ezau slova otce svého, zkřikl hlasem velikým, a hořkostí
naplněn jest náramně, a řekl otci svému: Požehnejž mně, i mně také,
můj otče!
35. Kterýžto řekl: Přišel bratr tvůj podvodně a uchvátil požehnání
tvé.
36. Tedy řekl: Právětě nazváno jméno jeho Jákob; nebo již po dvakráte
mne podvedl, prvorozenství mé odjal, a teď nyní uchvátil požehnání mé.
Řekl ještě: Zdali jsi nezachoval i mně požehnání?
37. Odpověděl Izák a řekl k Ezau: Aj, ustavil jsem ho pánem nad tebou,
a všecky bratří jeho dal jsem mu za služebníky; obilím také a vínem
opatřil jsem ho. Což tedy již tobě učiniti mohu, synu můj?
38. I řekl Ezau otci svému: Zdaliž to jedno toliko máš požehnání, otče
můj? Požehnejž mně, i mně také, můj otče! I povýšil Ezau hlasu svého a
plakal.
39. Tedy odpověděl Izák otec jeho, a řekl k němu: Aj, v tučnostech
země bude bydlení tvé a v rose nebeské s hůry;
40. A v meči svém živ budeš, a bratru svému sloužiti budeš; ale přijde
čas, že budeš panovati a svržeš jho jeho s šíje své.
41. Protož v nenávisti měl Ezau Jákoba pro požehnání, jímž požehnal mu
otec jeho, a řekl v srdci svém: Přiblížiť se dnové smutku otce mého, a
zabiji Jákoba, bratra svého.
42. I oznámena jsou Rebece slova Ezau, staršího syna jejího. Pročež
ona poslavši, povolala Jákoba syna svého mladšího, a řekla jemu: Hle,
Ezau bratr tvůj těší se tím, že tě zabije.
43. Protož nyní, synu můj, poslechni hlasu mého, a vstana, utec k
Lábanovi, bratru mému do Cháran.
44. A pobuď s ním za některý čas, až by se odvrátila prchlivost bratra
tvého,
45. A přestalo rozhněvání bratra tvého na tebe, a zapomenul by na to,
což jsi mu učinil. Potom já pošli a vezmu tě odtud. Proč mám zbavena
býti obou synů jednoho dne?
46. I řekla Rebeka Izákovi: Stýště mi se živu býti pro dcery Het.
Vezme-li Jákob ženu ze dcer Het, jako tyto jsou ze dcer země této, k

Příspěvek byl publikován v rubrice Genesis. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.