Bible kralická: Genesis, 3. kapitola

1. Had pak byl nejchytřejší ze všech živočichů polních, kteréž byl
učinil Hospodin Bůh. A ten řekl ženě: Tak-liž jest, že vám Bůh řekl:
Nebudete jísti z každého stromu rajského?
2. I řekla žena hadu: Ovoce stromů rajských jíme;
3. Ale o ovoci stromu, kterýž jest u prostřed ráje, řekl Bůh: Nebudete
ho jísti, aniž se ho dotknete, abyste nezemřeli.
4. I řekl had ženě: Nikoli nezemřete smrtí!
5. Ale ví Bůh, že v kterýkoli den z něho jísti budete, otevrou se oči
vaše; a budete jako bohové, vědouce dobré i zlé.
6. Viduci tedy žena, že dobrý jest strom k jídlu i příjemný očima, a k
nabytí rozumnosti strom žádostivý, vzala z ovoce jeho a jedla; dala
také i muži svému s sebou, a on jedl.
7. Tedy otevříny jsou oči obou dvou, a poznali, že jsou nazí; i
navázali lístí fíkového a nadělali sobě věníků.
8. A v tom uslyšeli hlas Hospodina Boha chodícího po ráji k větru
dennímu; i skryl se Adam a žena jeho před tváří Hospodina Boha, u
prostřed stromoví rajského.
9. I povolal Hospodin Bůh Adama, a řekl jemu: Kdež jsi?
10. Kterýžto řekl: Hlas tvůj slyšel jsem v ráji a bál jsem se, že jsem
nahý; protož skryl jsem se.
11. I řekl Bůh: Kdožť oznámil, že jsi nahý? Nejedl-lis ale z toho
stromu, z něhožť jsem jísti zapověděl?
12. I řekl Adam: Žena, kterouž jsi mi dal, aby byla se mnou, ona mi
dala z stromu toho, a jedl jsem.
13. I řekl Hospodin Bůh ženě: Což jsi to učinila? I řekla žena: Had
mne podvedl, i jedla jsem.
14. Tedy řekl Hospodin Bůh hadu: Že jsi to učinil, zlořečený budeš
nade všecka hovada a nade všecky živočichy polní; po břiše svém
plaziti se budeš, a prach žráti budeš po všecky dny života svého.
15. Nad to, nepřátelství položím mezi tebou a mezi ženou, i mezi
semenem tvým a semenem jejím; ono potře tobě hlavu, a ty potřeš jemu
patu.
16. Ženě pak řekl: Velice rozmnožím bolesti tvé a počínání tvá, s
bolestí roditi budeš děti, a pod mocí muže tvého bude žádost tvá, a on
panovati bude nad tebou.
17. Adamovi také řekl: Že jsi uposlechl hlasu ženy své, a jedl jsi z
stromu toho, kterýžť jsem zapověděl, řka: Nebudeš jísti z něho;
zlořečená země pro tebe, s bolestí jísti budeš z ní po všecky dny
života svého.
18. Trní a bodláčí tobě ploditi bude, i budeš jísti byliny polní.
19. V potu tváři své chléb jísti budeš, dokavadž se nenavrátíš do
země, poněvadž jsi z ní vzat. Nebo prach jsi a v prach se navrátíš.
20. Dal pak byl Adam jméno ženě své Eva, proto že ona byla mátě všech
živých.
21. I zdělal Hospodin Bůh Adamovi a ženě jeho oděv kožený, a přioděl
je.
22. Tedy řekl Hospodin Bůh: Aj, člověk učiněn jest jako jeden z nás,
věda dobré i zlé; pročež nyní, aby nevztáhl ruky své, a nevzal také z
stromu života, a jedl by, i byl by živ na věky, vyžeňme jej.
23. I vypustil jej Hospodin Bůh z zahrady Eden, aby dělal zemi, z níž
vzat byl.
24. A tak vyhnal člověka a osadil zahradu Eden cherubíny k východní

Příspěvek byl publikován v rubrice Genesis. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.