Bible kralická: Genesis, 30. kapitola

1. Viduci pak Ráchel, že by nerodila Jákobovi, záviděla sestře své, a
řekla Jákobovi: Dej mi syny; pakli nedáš, umru.
2. Pročež rozhněval se velmi Jákob na Ráchel, a řekl: Zdali já jsem za
Boha, kterýžť nedal plodu života?
3. Řekla ona: Hle, děvka má Bála; vejdi k ní, aby rodila na kolena má,
a budu míti já také syny z ní.
4. I dala mu Bálu děvku svou za ženu; a všel k ní Jákob.
5. Tedy počavši Bála, porodila Jákobovi syna.
6. I řekla Ráchel: Soudil Bůh při mou, a uslyšel také hlas můj, a dal
mi syna. Protož nazvala jméno jeho Dan.
7. Opět počavši Bála, děvka Ráchel, porodila syna druhého Jákobovi.
8. I řekla Ráchel: Tuhé jsem odpory měla s sestrou svou, a všakť jsem
přemohla. A nazvala jméno jeho Neftalím.
9. Viduci pak Lía, že by přestala roditi, vzala Zelfu děvku svou, a
dala ji Jákobovi za ženu.
10. A porodila Zelfa, děvka Líe, Jákobovi syna.
11. Protož řekla Lía: Již přišel zástup. A nazvala jméno jeho Gád.
12. Porodila také Zelfa děvka Líe syna druhého Jákobovi.
13. A řekla Lía: To na mé štěstí; nebo šťastnou mne nazývati budou
ženy. A nazvala jméno jeho Asser.
14. Vyšel pak Ruben v čas žně pšeničné, a nalezl pěkná jablečka na
poli, a přinesl je Líe matce své. I řekla Ráchel Líe: Dej mi, prosím,
těch jableček syna svého.
15. Jížto ona odpověděla: Máloť se snad zdá, že jsi vzala muže mého;
chceš také užívati jableček syna mého? I řekla Ráchel: Nechažť tedy
spí s tebou této noci za jablečka syna tvého.
16. Když pak navracoval se Jákob s pole večer, vyšla Lía proti němu, a
řekla: Ke mně vejdeš; nebo ze mzdy najala jsem tě za jablečka syna
svého. I spal s ní té noci.
17. A uslyšel Bůh Líu; kterážto počala a porodila Jákobovi syna
pátého.
18. I řekla Lía: Dal mi Bůh mzdu mou, i potom, když jsem dala děvku
svou muži svému. Pročež nazvala jméno jeho Izachar.
19. A počala opět Lía, a porodila šestého syna Jákobovi.
20. I řekla Lía: Obdařil mne Bůh darem dobrým; již nyní bydliti bude
se mnou muž můj, nebo porodila jsem mu šest synů. A nazvala jméno jeho
Zabulon.
21. Potom porodila dceru; a nazvala jméno její Dína.
22. A rozpomenuv se Bůh na Ráchel, uslyšel jí, a otevřel život její.
23. Tedy počala a porodila syna, a řekla: Odjal Bůh pohanění mé.
24. A nazvala jméno jeho Jozef, řkuci: Přidejž mi Hospodin syna
jiného.
25. Stalo se pak, když porodila Ráchel Jozefa, řekl Jákob Lábanovi:
Propusť mne, ať odejdu na místo své a do země své.
26. Dej mi ženy mé a dítky mé, za kteréž jsem sloužil tobě, ať odejdu;
nebo ty znáš službu mou, kterouž jsem sloužil tobě.
27. I řekl mu Lában: Jestliže nyní nalezl jsem milost před očima
tvýma, zůstaň se mnou, nebo v skutku jsem poznal, že požehnal mi
Hospodin pro tebe.
28. Řekl také: Oznam mi ze jména mzdu svou a dámť ji.
29. Jemužto odpověděl: Ty víš, jak jsem sloužil tobě, a jaký byl
dobytek tvůj při mně.
30. Nebo to málo, kteréž jsi měl přede mnou, zrostlo velmi, a
požehnalť Hospodin, jakž jsem k tobě nohou vkročil. A nyní, kdy pak já
své hospodářství opatrovati budu?
31. A řekl: Coť mám dáti? Odpověděl Jákob: Nedávej mi nic. Jestliže mi
učiníš toto, zase pásti budu a ostříhati dobytka tvého:
32. Projdu skrze všecka stáda tvá dnes, vyměšuje z nich každé dobytče
peřesté a strakaté, a každé dobytče načernalé mezi ovcemi, a strakaté
a peřesté mezi kozami; a takové budou mzda má.
33. A osvědčena potom bude spravedlnost má před tebou, když přijde na
mzdu mou: Cožkoli nebude peřestého, neb strakatého mezi kozami, a
načernalého mezi ovcemi, za krádež bude mi to počteno.
34. I řekl Lában: Hle, ó by tak bylo, jakž jsi mluvil.
35. A odloučil toho dne kozly přepásané na nohách a strakaté, a všecky
kozy peřesté a strakaté, všecko, na čemž byla místa bílá, všecko také
načernalé mezi dobytkem, a dal v ruce synů svých.
36. Uložil pak mezi sebou a Jákobem místo vzdálí tří dní cesty; a
Jákob pásl ostatek dobytka Lábanova.
37. Nabral pak sobě Jákob prutů topolových zelených, a lískových a
kaštanových; a poobloupil s nich po místech kůru až do bělosti, kteráž
byla na prutech.
38. A nakladl těch prutů tak obloupených do žlábků a koryt, (v nichž
bývá voda, k nimž přicházel dobytek, aby pil), proti dobytku, aby
počínaly, když by přicházely píti.
39. I počínaly ovce, hledíce na ty pruty, a rodily jehňata přepásaná
na nohách, a peřestá i strakatá.
40. Potom ta jehňata odloučil Jákob, a dobytek stáda Lábanova obrátil
tváří k těm přepásaným na nohách, a ke všemu načernalému; a své stádo
postavil obzvlášť, a neobrátil ho k stádu Lábanovu.
41. A bylo, že kdyžkoli silnější připouštíny bývaly, kladl Jákob ty
pruty před oči ovcem do koryt, aby počínaly, hledíce na pruty.
42. Když pak pozdní dobytek připouštín býval, nekladl jich; a tak
býval pozdní Lábanův a ranný Jákobův.
43. Vzrostl tedy muž ten náramně velmi, a měl dobytka mnoho, děvek i
služebníků, velbloudů i oslů.

Příspěvek byl publikován v rubrice Genesis. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.