Bible kralická: Genesis, 33. kapitola

1. Pozdvih pak očí svých Jákob, uzřel, an Ezau jde, a čtyři sta mužů s
ním; i rozdělil syny Líe zvlášť a Ráchele zvlášť, a obou děvek zvlášť.
2. Postavil, pravím, děvky s syny jejich napřed, potom Líu s syny
jejími za nimi, Ráchel pak a Jozefa nejzáze.
3. A sám šel před nimi, a poklonil se až k zemi po sedmkrát, až právě
přišel k bratru svému.
4. I běžel Ezau proti němu, a objal ho; a pad na šíji jeho, líbal ho.
I plakali.
5. Pozdvih pak očí svých, a spatřiv ženy s dětmi, řekl: Kdo jsou onino
s tebou? Odpověděl: Jsou dítky, kteréž Bůh dal z milosti služebníku
tvému.
6. Mezi tím přiblížily se děvky s syny svými, i poklonili se.
7. Přiblížila se také Lía s syny svými, a poklonili se; a potom
přiblížil se Jozef a Ráchel, a také se poklonili.
8. I řekl Ezau: K čemu jest všecken ten houf, kterýž jsem potkal?
Odpověděl: Abych nalezl milost před očima pána mého.
9. Tedy řekl Ezau: Mám hojně, bratře můj; nech sobě, což tvého jest.
10. I řekl Jákob: Nezbraňuj se, prosím; jestliže jsem nyní nalezl
milost před očima tvýma, přijmi dar můj z ruky mé, poněvadž jsem viděl
tvář tvou, jako bych viděl tvář Boží, a laskavě jsi mne přijal.
11. Přijmi, prosím, dar můj obětovaný tobě, poněvadž štědře obdařil
mne Bůh, a mám všeho dosti. Takž ho přinutil, a on vzal.
12. I dí: Poď, a jděme; já půjdu s tebou.
13. I řekl k němu Jákob: Ví pán můj, že děti jsou outlí, a mám s sebou
ovce i krávy březí; kteréžto budou-li hnány přes moc jeden den, pomře
mi všecken dobytek.
14. Nechžť medle jde pán můj před služebníkem svým, já pak poznenáhlu
se poberu, tak jakž bude moci jíti stádo, kteréž před sebou mám, a
jakž postačiti budou moci děti, až tak dojdu ku pánu svému do Seir.
15. I řekl Ezau: Nechť ale pozůstavím něco lidu, kterýž mám s sebou. I
odpověděl: K čemu to? Nechť toliko naleznu milost před očima pána
svého.
16. Tedy Ezau toho dne navrátil se cestou svou do Seir.
17. Jákob pak bral se do Sochot, a ustavěl sobě dům, a dobytku svému
zdělal stáje; protož nazval jméno místa toho Sochot.
18. A tak Jákob navracuje se z Pádan Syrské, přišel ve zdraví k městu
Sichem, kteréž jest v zemi Kananejské, a položil se před městem.
19. I koupil díl pole toho, na němž byl rozbil stan svůj, od synů
Emora, otce Sichemova, za sto ovec.
20. A postavil tu oltář, kterémužto dal jméno Bůh silný, Bůh

Příspěvek byl publikován v rubrice Genesis. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.