Bible kralická: Genesis, 34. kapitola

1. Vyšla pak Dína, dcera Líe, kterouž porodila Jákobovi, aby se dívala
na dcery té země.
2. Kteroužto uzřev Sichem, syn Emora Hevejského, knížete v krajině té,
vzal ji, i ležel s ní, a ponížil jí.
3. I připojila se duše jeho k Díně, dceři Jákobově; a zamilovav
děvečku, mluvil k srdci jejímu.
4. Mluvil potom Sichem k Emorovi, otci svému, těmito slovy: Vezmi mi
děvečku tuto za manželku.
5. Uslyšev pak Jákob, že poškvrnil Díny dcery jeho, (a synové jeho
byli s stádem na poli), mlčel, až oni přišli.
6. Tedy vyšel Emor, otec Sichemův, k Jákobovi, aby mluvil s ním o to.
7. A v tom synové Jákobovi přišli s pole; a uslyšavše o tom, bolestí
naplněni jsou muži ti, a rozhněvali se velmi, proto že hanebnou věc
učinil v Izraeli, ležav se dcerou Jákobovou, čehož činiti nenáleželo.
8. I mluvil Emor s nimi na tento způsob: Sichem, syn můj, hoří milostí
k vaší dceři; prosím, dejte mu ji za manželku.
9. A spřízněte se s námi: Dcery své dávejte nám, a naše dcery
pojímejte sobě.
10. A bydlete s námi, nebo všecka země bude před vámi; osaďte se a
obchod veďte v ní, a vládněte jí.
11. Mluvil i Sichem otci jejímu, a bratřím jejím: Nechť naleznu milost
před očima vašima, dám, co mi koli díte.
12. Jmenujte mi věno i dary jak chcete veliké, dám, jak mi koli
řeknete; jen mi tu děvečku dejte za manželku.
13. Odpovídajíce pak synové Jákobovi Sichemovi a Emorovi, otci jeho,
lstivě mluvili, proto že poškvrnil Díny sestry jich.
14. A řekli jim: Nemůžeme učiniti toho, abychom dali sestru svou za
muže neobřezaného; nebo to ohavnost jest u nás.
15. Než na tento způsob vám povolíme: Jestliže se chcete srovnati s
námi, aby obřezán byl každý z vás pohlaví mužského:
16. Tedy budeme dávati dcery své vám, a dcery vaše bráti sobě; a
budeme bydliti s vámi, a budeme lid jeden.
17. Pakli neuposlechnete nás, abyste se obřezali, vezmeme zase dceru
svou a odejdeme.
18. Tedy líbila se řeč jejich Emorovi i Sichemovi, synu Emorovu.
19. A nemeškal mládenec učiniti toho; nebo se mu zalíbila dcera
Jákobova. A on byl nejvzácnější ze všech v domě otce svého.
20. I přišel Emor a Sichem, syn jeho, k bráně města svého; a mluvili
mužům města svého, řkouce:
21. Muži tito pokojně se mají k nám, nechť tedy bydlí v zemi této, a
obchod vedou v ní, (nebo země jest dosti široká a prostranná před
nimi;) dcery jejich budeme sobě bráti za manželky, a dcery své budeme
dávati jim.
22. Než na tento způsob přivolí nám ti muži k tomu, aby bydlili s
námi, a abychom byli jeden lid: Jestliže obřezán bude každý pohlaví
mužského mezi námi, tak jako oni jsou obřezáni.
23. Dobytek jejich a statek jejich, i všecka hovada jejich, zdaliž
nebudou naše? Toliko v tom jim povolme, a budou bydliti s námi.
24. I uposlechli Emora a Sichema, syna jeho, všickni vycházející
branou města jeho; a obřezali se všickni pohlaví mužského, což jich
koli vycházelo z brány města jeho.
25. A toť dne třetího, když oni největší bolest měli, dva synové
Jákobovi, Simeon a Léví, bratří Díny, vzav každý z nich meč svůj,
vpadli do města směle, a pomordovali všecky pohlaví mužského.
26. Emora také a Sichema, syna jeho, zamordovali mečem, a vzavše Dínu
z domu Sichemova, odešli.
27. Potom synové Jákobovi přišedše na zbité, vzebrali město, proto že
poškvrnili sestry jejich.
28. Stáda jejich, a voly i osly jejich, a což bylo v městě i po poli,
pobrali.
29. K tomu i všecko jmění jejich, a všecky malé dítky jejich, a ženy
jejich zajali, a vybrali, co kde v domích bylo.
30. Řekl pak Jákob Simeonovi a Léví: Zkormoutili jste mne, a
zošklivili jste mne u obyvatelů krajiny této, u Kananejských a
Ferezejských, a já jsem s malým počtem lidí. Seberou-li se na mne,
zbijí mne, a tak vyhlazen budu já i dům můj.
31. A oni odpověděli: A což měli jako nevěstky zle užívati sestry
naší?

Příspěvek byl publikován v rubrice Genesis. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.